بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

 

 

 

 

 

چکیده

سومین رکن از ارکان مسئولیت قهری , وجود یک عمل زیانبار است . همچنانکه عمل زیانبار می تواند ناشی از عمل مثبت (فعل ) باشد , عمل منفی یا ترک فعل نیز می تواند هیمن نتیجه را داشته باشد . بدیهی است که بررسی تفصیلی مربوط به این ویژگی در حوصله بحث ما نبوده و در لا به لای بحث مربوط به مسئولیت مدنی شهرداری بیشتر به ان خواهیم پرداخت . لذا به فراخور کیفیت فعل زیانبار در تحقق مسئولیت مدنی مباحث این بند راجع به فعل زیانبار را درچند بخش مورد مطالعه قرار می دهیم در قسمت نخست بررسی می نماییم که فعل زیانبار به عنوان رکن مسئولیت مدنی شهردرای باید چگونه باشد و چه ویژگی هایی در برداشته باشد . و در قسمت بعدی ارتباط عامل ورود زیان با نهاد موضوع بحث را مورد بررسی قرر می دهیم و سپس نامشروع بودن فعل زیانبار به عنوان رکن مسئولیت مدنی شهرداری را مورد بررسی قرار می دهیم . 

 

درخصصو فعل زیانبار و تعیف و نقش ان در تحقق مسئولیت مدنی بهطور کلی به طور مختصر بحث کردیم . اینک می خواهیم ببینیم که فعل زیانبار باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند به شهرداری منسوب شود – بی شک و با عنایت به مبانی قانونی مربوط به مسئولیتمدنی شهرداری درحقوق ماخصوصیت عمده ای که فعل زیانبار را به شهرداری منسوب می کند ارتباط و آمیختگی ان با انجام وظایف شهردرای می باشد ب این توضیح که فعل زیانبار در نظام حقوقی کنونی ما علی الاصول ناشی از یک تقصیر اداری می باشد . درخصوص تقصیر اداری و ضابطه آن پیش از این سخن گفتیم آنچه مبنای اصلی مسئولیت مدنی در مقررات حقوق موضوعه ما به صراحت پذیرفته غیر از تحلیل فوق الذکر می باشد چنانکه ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین اشعار می دارد : ‚ کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا و یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند . 

 

انگونه که از متن مذکور استنباط می شود در نظر اول این است که قانونگذار کارگزاران موسسات عمومی را در صورت ایراد خسارت حتی به مناسبت انجام وظیفه مسئول جبران خسارت دانسته است نظربه اینکه مسئولیت مدنی کلیه اشخاص در ماده 1 قانون مدنی مذکور افتاده حکم ان تعیین شده است . بیان فوق صرفا از باب تاکید می باشد و با عنایت به قسمت دوم ماده که اشعار می دارد : ( … ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است …).

 

می توان نین برداشتیکرد که بر پایه ماده مذکور مسئولیت شهرداری در قبال اعمال کارگزاران خود فی الواقع یک مسئولیت استثنایی بوده که با تحق شرایطی قابل تصور است . گرایش قانون مسئولیت مدنی ما به نظریه تقصیر و دشوای پذیرش تقصیر جهت اشخاص حقوی خصوصا شخص حقوقی عمومی چون شرداری این نظر را تقویت میکند . اما همانگونه که بیشتر نیز اشاره کردیم یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت مدنی جران زیان می باشد و پذیرش این تفسیر از قانون مسئولیت مدنی که خود جهت تکمیل نقایص قانون مدنی در باب جبران خسارت زیان و مسئولیت مدنی می باشد دشوار است پس چگونه توجیهی جهت رف این مسئله باید آورد ؟یکی از محققان دراین زمینه چنین می گوید که تنها با کمی مسامحه و با این ادعا که چون نقص سازمان اداری در نهایت ناشی از عملکرد ناقص مامورانو کارمندان ان است و این انسانها هستند که درباره همه چیز تصمیم می گیرند می توان مسئولیت شهرداری را نسبت به اعمال کارکنان خود , به طور غیر مستقیم , تحت نظام ناشی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی , پذیرفت .  

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی شهرداری

تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

فعل زیانبار در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
فهرست مطالب

بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 

 

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 

الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 

ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 

 

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری 

الف) خطاهای اداری و نقش آ) در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 

ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 

منابع و ماخذ 

 

لینک کمکی