جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری

 

 

چکیده:

متضرر از اعمال و اقدامات منسوب به شهردای برای جبران خسارت خود در مقام طرح دعوا بایستی از کدام مرجع جبران زیان بخواهد ؟ این توضیح که کدام دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری صلاحیت دارد با توجه به این ک شهرداری یک نهاد عمومی بوده و به نوعی و از جهاتی وابستگی ان به حاکمیت غیر قابل انکار ی باشد . چه قوانین ما چون ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یا قانون دیوان عدالت اداری نیز این ارتباط را حداقل در نظام حقوقی ما روشن می سازد می خواهیم بدانیم که مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری مرجع خاصی می باشد یا دعوا درمراع عمومی دادگستری مطرح می شود . دراین تحقیق ضمن بررسی قوانین موجود , جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری در نظام حقوق موضوعه بحث می باشند . 

 

برای رسیدگی به دعواهای مربوط ب مسئولیت مدنی نهادهایی چون شهرداری کشور ما به تاسی از فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان از اغاز نظام قانونگذای خود به تاسیس دادگاههای ویژه نظر داشته   هر چند انچنانکه در ادامه این بحث خواهیم دید این اقتباس به طور کامل صورت نگرفته و علی الخصوص در رسیدگی ماهوی ( دعاوی مسئولیت مدنی ) ترتیب به این صورت تداوم نمی یابد . مهمتین مرجع اختصاصی اداری در ایران و بر طبق مقررات کنونی دیوان عدالت اداری می باشد که تاسیس آن رد اصل 173 قانون اساسی پیش بینی شده است . که جهت رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری نیز صلاحیت دارد . که البته این رسیدگی بیشتر یک رسیدگی شکلی بوده نه ماهوی که به شرحی که خواهد امد دیوان عدالت اداری و نقش آن در دعاوی مسئولیت شهرداری رامورد بررسی قرارمی دهیم . در این مبحث ابتدا صلاحیت و حدود اختیارات و سپس نقش ان در دعاوی مسئولیت شهرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی شهرداری

دعاوی مسئولیت علیه شهرداری

صلاحیت مراجع رسیدگی برای جبران خسارت متضرر از شهردای

 

 

 

 

جایگاه صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری
فهرست مطالب

مبحث اول: مراجعه اختصاصی 

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی شهرداری 

مبحث دوم: مراجع عمومی 

گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستنا به رای دیوان 

الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است 

ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 

د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 

نتیجه گیری 

منابع و ماخذ 

 

لینک کمکی