بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد, بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

(مطالعه موردی: شعب بانک های غرب گیلان)

 

چکیده
هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا, تالش, رضوانشهر, ماسال, بندر انزلی و صومعه صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می باشد.که حجم نمونه 96 می باشد. و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده های از شاخص فراوانی, درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است. یافته ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش, سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است.

 

واژگان کلیدی:

سرمایه اجتماعی

سرمایه ساختاری

سرمایه شناختی

سرمایه ارتباطی

مدیریت دانش

 

مقدمه
در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده است. و همه انسان ها و سازمان ها تحت تأثیر این تحولات می باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده است. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره مند شود ولی امروز این بانک ها هستند که باید در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن ها را فراهم کنند. چون دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک ها باید با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان ها باید توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم است تا سازمان ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان های یادگیرنده و سازمان های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی است که از الزامات مهم سازمان ها می باشد و سازمان ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت ها, فرایندها, خدمات خویش را فراهم می آورند. ودر نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می بخشند. سازمان ها باید توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر گذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه سازمان ها می باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی است (پروساک و کوهن , 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش, سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن ,1998(. که سازمان ها با استفاده درست از مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی می توانند سازمان-های خود را به کمال مورد نظر برسانند.
بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان ها این تحقیق در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می باشد. با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی, شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک-های غرب گیلان بررسی شود و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد. این فصل شامل بیان مسئله, اهمیت و ضرورت تحقیق, چارچوب نظری, فرضیات تحقیق, اهداف تحقیق, تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها و قلمرو تحقیق می باشد.

 


بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان
فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری
اهداف تحقیق
فرضیات
تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها
قلمرو تحقیق

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مدیریت دانش
تاریخچه
ظهور
تعاریف و دسته بندی ها
تعریف دانش
دسته بندی دانش
مدیریت دانش:تعاریف

چرخه مدیریت دانش

مدلها و نگرشهای مدیریت دانش

مدیریت دانش در سازمانهای دولتی

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

سرمایه اجتماعی
پیدایش سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی: مفهوم

مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی

سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف

مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

سطوح سرمایه اجتماعی

اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان

سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟

مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش
پیشینه تحقیق
نتیجه گیری از پژوهشهای انجام شده
 

فصل سوم روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری داده ها
روایی وپایایی از جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده هاو یافته های تحقیق
بخش اول: تحلیلهای توصیفی پژوهش
بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی
بررسی فرض نرمال بودن داده ها
آزمون فرضیه ها

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج آمار توصیفی
نتایج استنباطی
پیشنهادات تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
منابع
ضمائم و پیوست ها

 

 

بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان
فهرست اشکال
شکل ‏1 1: مدل مفهومی تحقیق 8
شکل ‏2 1: راهبردهای مدیریت دانش 23
شکل ‏2 2: نقش اعتماد در توزیع دانش 25
شکل ‏2 3: مدل هفت سی 26
شکل ‏2 4: زیر سیستم های مدیریت دانش 26
شکل ‏2 5: الگوی فرآیند مدیریت دانش 27
شکل ‏2 6: سرمایه اجتماعی به عنوان محرک ارزش سازمان 31
شکل ‏2 7: مدل منوریان و امینی 32
شکل ‏2 8: تأثیر سرمایه اجتماعی در خلق سرمایه فکری 33
شکل ‏2 9: محرکه های دانش شهری 34
شکل ‏2 10: سرمایه اجتماعی, جریان دانش و نوآوری سازمانی 35
شکل ‏2 11: نقش سرمایه اجتماعی در توسعه دانش و یادگیری اشتراکی 35
شکل ‏2 12: مراحل مدیریت دانش پیتر گوتشاک 37
شکل ‏2 13: عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران 38
شکل ‏2 14: ساختارسه نفری سرمایه انسانی در نقاط تقاطع و سرمایه اجتمای در روابط 46
شکل ‏2 15: نحوهی ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف 60
شکل ‏2 16: مدل SCAT 61

 

بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان
فهرست جداول
جدول ‏2 1: ویژگی های دانش ضمنی و صریح
جدول ‏2 2: زیر چرخه های مدیریت دانش
جدول ‏2 3: عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دان
جدول ‏2 4: تحول نظریه های سرمایه
جدول ‏3 1: جامعه آماری و نمونه
جدول ‏3 2: ضریب آلفای کرونباخ
جدول ‏4 1: شاخص های توصیفی متغیر سرمای ساختاری
جدول ‏4 2: شاخص های توصیفی متغیر سرمای شناختی
جدول ‏4 3: شاخص های توصیفی متغیر سرمای ارتباطی
جدول ‏4 4: شاخص های توصیفی متغیر سرمای اجتماعی
جدول ‏4 5: شاخص های توصیفی متغیر مدیریت دانش
جدول ‏4 6: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها
جدول ‏4 7:نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش
جدول ‏4 8نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه ساختاری و مدیریت دانش
جدول ‏4 9: نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه شناختی و مدیریت دانش
جدول ‏4 10: نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه ارتباطی و مدیریت دانش
جدول ‏5 1: فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر سرمای ساختاری
جدول ‏5 2: فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر سرمای شناختی
جدول ‏5 3: فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر سرمای ارتباطی

 

بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان
فهرست نمودارها
نمودار 4 1: هیستوگرام متغیر سرمای ساختاری
نمودار 4 2: هیستوگرام متغیر سرمای شناختی
نمودار 4 3: هیستوگرام متغیر سرمای ارتباطی
نمودار 4 4: هیستوگرام متغیر سرمای اجتماعی
نمودار ‏4-5: هیستوگرام متغیر مدیریت دانش

 

لینک کمکی