پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان :

دید کلی :
هدف از این پرسشنامه, بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی

بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان

 

پرسشنامه شامل 66 گویه می باشد. 28 گویه برای سنجش سرمایه اجتماعی و 38 گویه برای ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش طراحی شده است. گویه تنظیم شده براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5, موافقم= 4, نظری ندارم = 3, مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1) ساخته شده است (سکاان, اوما, 1391: ص221). گویه های مربوط به سرمایه اجتماعی بر اساس پرسشنامه طراحی شده توسط ناهاپیت و گوشال (1998) با تعدیلاتی برای سنجش سه بعد سرمایه اجتماعی شامل شناختی, ساختاری و ارتباطی طراحی شده اند. که هفت خرده مقیاس شبکه ها, اعتماد, همکاری, فهم متقابل, روابط, ارزش ها, تعهد را مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از:

- بعدساختاری: موارد 1تا 8 که دارای خرده مقیاس شبکه ها ( موارد 1, 2, 3, 4) و روابط (موارد 5, 6, 7, 8 ) می باشد.
- بعد شناختی: موارد 9تا 15 که دارای خرده مقیاس همکاری (موارد9 ,10, 11 , 12) و ارزش ها (موارد 13, 14 ,15) می باشد.
- بعد ارتباطی: موارد 16تا 28 که دارای خرده مقیاس اعتماد ( موارد 16, 17, 18,19, 20), فهم متقابل (موارد 21, 22, 23 و 24) و تعهد (موارد 25, 26, 27 و 28) می باشد.
و گویه های مربوط به فرایندهای مدیریت دانش بر اساس پرسشنامه طراحی شده توسط پاتریک فونگ و همکاران(2009) و با انجام تعدیلاتی طراحی شده اند. این پرسشنامه بر اساس پنج بعد مدیریت دانش شامل: اکتساب دانش, ایجاد دانش, ذخیره دانش, توزیع کردن دانش و نگهداری از دانش طراحی شده است و مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از:

- اکتساب دانش: موارد 29 تا 34
- ایجاد دانش: موارد35 تا 40
- ذخیره کردن دانش: موارد 41 تا 50
- توزیع دانش: موارد 51 تا 61
- نگهداری از دانش: موارد 62 تا 66 می باشد.


لینک کمکی