پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال, بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع نیروی انسانی

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

چکیده
سازمان ها برای حفظ بقا و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی, از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل که بنابر آمار91 شرکت بود, تشکیل می داد. از این تعداد, 52 شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و 52 شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر,سینکولاونوردویر , پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو, جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/., 83/., 90/. به دست آمد, سپس داده‌ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .

 

کلمات کلیدی:

یادگیری سازمانی

پویایی محیطی

عملکرد سازمانی

 

مقدمه
تلاش برای عملکرد بهتر موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذینفع سازمان اعم از مشتریان, کارمندان و سهامداران است (کرنتیر ,2001). عملکرد را می توان به عنوان رفتار ( روشی که سازمان ها, گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد . کمپ بل معتقد است عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد, دیدگاه جامع تری حاصل می گردد (نیلی و همکاران, 2002). عوامل زیادی در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد, که یکی از این عوامل یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی تا حد زیادی با تمایل و جهت گیری بازار یک سازمان مرتبط است و به صورت توانایی سازمان در پردازش اطلاعات بازار تعریف می شود (سنتوس و همکاران , 2005). به توانایی سازمان در یادگیری به عنوان منبعی از مزیت پایدار رقابتی نگریسته می شود و این هم بدان علت است که ( در صورتی که سازمان ها از هر نوعی که باشند توانایی سازگاری مستمر با آینده ی بشدت غیرقابل پیش بینی را کسب نکنند, زنده نخواهند ماند چه برسد به این که رشد کنند). به طور کلی یادگیری سازمانی بصورت فرآیند خلق و ایجاد دانش از طریق (کسب اطلاعات در مورد شرایط جهان و ... و بهبودبخشی به نوع کار آن سازمان ) تعریف می شود (کوهن , 1991). این فصل شامل بیان مسئله, اهمیت و ضرورت انجام تحقیق, اهداف تحقیق, سوالات تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق می باشد.

 

 

پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل
فهرست مطالب
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
قلمرو انجام تحقیق
روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق
روایی و پایایی ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
منابع


لینک کمکی