بررسی تکثر سیاسی احزاب قبل و بعد از انقلاب در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تکثر سیاسی احزاب قبل و بعد از انقلاب در ایران :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی به بررسی تکثر سیاسی احزاب قبل و بعد از انقلاب در ایران می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی

بررسی تکثر سیاسی احزاب قبل و بعد از انقلاب در ایران

 

 

 

چکیده:

مبحث احزاب با رقابت معنی و مفهوم پیدا می کند. بدین معنی که در بحث از احزاب سیاسی باید رقابت ساسی را نیز جز ضروریات آن بدانیم. در واقع احزاب سیاسی را به عنوان مهمترین نهاد سازمان دهنده رقابتها در جامعه می دانند. ویژگیها و شرایط اجتماعی و فرهنگی احزاب تعیین کننده نوع تعاملات آنها در داخل نظام سیاسی با سایر احزاب و نیز با خود نظام سیاسی است. یعنی هر چه جامعه ای به شاخصهای توسعه همه جانبه نزدیکترباشد شرایط برای رقابت سیاسی سالم ودر چارچوب نظام سیاسی فراهم است و دور بودن از این شاخصها با رقابتهای خشن ناسالم و برون سیستمی احزاب همراه است. 

 

در این مبحث که باید آن را به صورت روندی در حرکت احزاب به سمت نهادینگی ترسیم نموده ایم. از رقابت بین احزاب سیاسی دوره دوم تخرب و با اشاره ای به دوره سوم یعنی بین سالهای 1320 تا 1332 و نیز بین سالهای 1339 تا 1342 و احزاب بعد از انقلاب اسلامی بحث خواهد شد و شرایط و ویژگیهای هر دوره به لحاظ اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند تا نشان داده شوند که این شرایط باعث بوجود آمدن نوع رقابت شکل گرفته را در چارچوب یا خارج از نظام سیاسی بوده اند.

 

بحث از احزاب و شکل گیری آن به دوره مشروطه بر می گردد. اما فعالیتهای حزبی دهه بیست و آغاز دهه سی با رشد چشمگیر احزاب و دستجات سیاسی همراه بوده که دارای گرایشهای متفاوت و گوناگون ایدئولوژیک و فکری بودند. اما شرایط و لوازم اجتماعی و فرهنگی برای گسترش فعالیت احزاب به هم طبقات جامع فراهم نبود. بنابراین احزاب تنها در طبقات متوسط شهری نفوذ داشتند و از مشارکت سیاسی آنها بهره مند بودند در حالی که طبقات دیگر از طرف افراد و گروههای سنتی بیسج می شدند. اما در آغاز انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از دوم خرداد 76 زمینه رشد احزاب و گروههای سیاسی به تعداد زیاد و دارای تنوع فکری فراهم شد و احزاب به طرف نهادمندی سیاسی حرکت نموده اند. و این امر با وجود دولت مقتدر تحقق می یابد. با این حال سیر حرکتی احزاب همواره سیر مستقیم نبوده بلکه حرکت سینوسی را در مسیر تخرب در ایران می بینیم. اما به طورکلی با ذکر شاخصها و ویژگیهای هر دوره می توان پی برد که منازعات نرم و مسالمت آمیز حرکت نموده است. برای این امر یعنی تحقق رقابت درون سیستمی وجود شاخصهایی مانند تکثر که هم شامل تعدد و هم تنوع می شود الزامیست و هم باید آزادی رقابت سیاسی و  اسباب و لوازم آن فراهم شود و هم مسیر حرکت احزاب به طرف نهادمندی باشد این امور با وجود فرهنگی مشارکی و در سایه اقتدار حکومتی تحقق می یابد. 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

احزاب سیاسی در ایران

تکثر سیاسی احزاب در ایران

تکثر سیاسی احزاب قبل از انقلاب

تکثر سیاسی احزاب بعد از انقلاب

 

 

 

 

 

بررسی تکثر سیاسی احزاب قبل و بعد از انقلاب در ایران
فهرست مطالب

تکثر سیاسی 1

بررسی فعالیت اجزاب سیاسی در سالهای 1320-1332 1

حزب توده ایران : 7

احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی 9

- حزب ملت ایران 12

شکست جبهه ملی 14

ایجاد احزاب دولتی 17

تنوع احزاب سیاسی ( بین سالهای 1320 تا 1332) 17

احزاب بعد از انقلاب اسلامی 19

1- نهضت آزادی ایران 19

گرایشات سیاسی حزب 21

اصلاحات و جامعه مدنی در اندیشه حزب 22

جمعیت هیئتهای موتلفه اسلامی 22

سازمان مجاهدین خلق ایران 24

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 26

حزب جمهوری اسلامی 30

جامعه روحانیت مبارز 33

مجمع روحانیون مبارز 36

حزب کارگزاران سازندگی ایران 39

جبهه مشارکت ایران اسلامی 41

تنوع حزبی بعد از انقلاب (جناحهای مختلف) 47

جناح راست 53

جناح چپ 60

 

 

 

لینک کمکی