پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران :

دید کلی :
هدف از دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی بررسی پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی

پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران

 

 

مقدمه:                                                                 

 -احزاب سیاسی:  یکی از مباحث مهم ومسائل اصلی علوم سیاسی در عصر حکومت ها ی دمکراتیک مساله احزاب ,تشکلها ,جناح ها و گروههای سیاسی است هر چند احزاب بصورت گروه های سازمان یافته و دارای تشکیلات یعنی درمکراسیهای معاصر نمود خاصی یافته اندولی می توان هم زمان پیرایش بحث خوب وشکل گیری آنرا به آغاز رسانس در اروپا مربوط رانست مبحث محدود کردن حکومتها ونظامهای سلطنتی وتشکیل حکومتهای مشروطه موتفقان در سوی دیگر قرار می گرفتند برای نمونه اخراب طوری و یک در انگلستان بنیانگر خواسته های مختلف جامعه های انگلیس در مسائل مختلف ,اجتماعی,اقتصادی,سیاسی,وپریژه درباره حکومت بودند.

 

 اگرچه مفهوم احزاب بادمکراسی قدین می باشد اما احزاب در دمکراسی ونوع حکومتی که بر اساس این آموزه شکل می گیرد نیست امروزه خوب واحزاب سیاسی مفهومی جهانی شده است تقریبا می توان گفت جزبرخی کشورها که دارای نظامهای سنتی وکاملا بسته می باشد در اکثر کشورها احزاب سیاسی حداقل به صورت صوری ونمادین وجود دارند نظامهای سیاسی مختلف برای دمکراتیک نشان دادن خوب در نظام بین الملل ویا برای مقاصد داخلی یا احزاب سیاسی را حما یت کرده ویا خود به ایجادخوب مبادرت نموده اند احزاب دولتی که در تاریخ کشورهای مختلف به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته پیدار شده اند از نمونه های بارز قسمت اخیر می باشد با این حال بعلت برخی جنبه های منفی که ممکن است نتیجه رقابت خوبی باشد مثل به خاطره افتادن امنیت در نتیجه رقابتهای شدید خوبی برخی از نظریه پردازان به مخالفت به ایجاد نهاد احراب سیاسی پرداخته اند که از آنجمله بنیانگذاران قانون اساسی امریکا بویژه جرج واشنگتن می باشند.

 

احزاب برپایه عای مختلفی در اجتماعات گوناگون شکل می گیرند که مهمترین آنها اختلافات فکری وعقیدتی در جوامع می باشد که ممکن است دریک یا چندزمینه بین دربانیان وهواداران احزاب وجود داشته باشد 

پایه احزاب رامی توان در مواردزیل برشمرد:

1- ذات انسان به قول ارسطو مدنی الطبع می باشد یعنی دراجتماع وهمراه آنمعنا می یابد اجتماع هم از افراد گوناگونی تشکیل می شود که ممکن است به همان اندازه (تعداد انسانها)افکار واندیشه های گوناگون داشته باشند اما به هر حال انسانها درگیری مسائل دیگر اختلافات نظر دارند برخی افراد ذاتا تحول را اصلاح طلب وانقلابی می باشد برخی دیگر پایبند به آداب ومحافظه کار البته درجه این اختلافات درافراد متفاوت است به همین شکل احزاب نیز درجات مختلفی از محافظه کاری ونوگرایی را در خود دارند 

 

2- عوامل بیرونی: این عوامل رامی توان در چند دسته نیز ذکر کرد یا خاشی از وابسته گی به مذهب ونژاد زبان ایدئولژی می باشد یا بر خاسته از کسب منافع مشترک به ویژه از لحاظ تأمین منافع وبعد اقتصادی آن است هر چند قسمت اخیر را می توان در مورد ایجاد اضعاف وسند یکاها وسازمانهای مختلف اقتصادی هم سهیم دانست اما سندیکا ,اصناف و..... فقط در پی کسب منافع اقتصلدی وآن هم برای گروه خود می باشند در حالی که احزاب زمینه فعالیتهای بمراتب وپیچیده تر واهداف مهمتری دارند

 در جوامع مختلف هم با تاریخ فرهنگ و جغرافیای مختلف,هر کدام از این پایه ها بر جستگی خاصی یافته اند یعنی برای یک ملت ممکن است اهمیت مذهب بیشتر از موارد دیگر باشد این مسئله پیرایش داشته با گرایشات مذهبی را تقویت می کند خلقیات جمعی یک جامعه ممکن است گیرایش به انقلا بیگری داشته مثل فرانسه یا گرایش محافظه کاری بیشترباشد مثل انگلستان این مسائل احزاب خاصی را آن کشورها تقویت می کنند.

 

 به هر حال احزاب درغرب در طول چند قرن وبا شکل گیری خواسته مختلف که خواسته های خاصی خود را داشتند وبیانگر تضادها وشکافهای آن جوامع بودند پدیدار شدند یکی از اندیشمندان با تحلیل جامع شناسی وبا ترسیم (نقشه تضهمی اروپا)به نحوه وچگونگی شکل گیری احزاب در اروپا وهمچنین چگونه گی شکل گیری دولتهای ملی در اروپا می پردازد استین روکان نروژی که به این امر مهم دست زده است وی در کتاب معروف خود درشهرونده انتخابات واحزاب سیاسی به ارائه دیدگان جامعه شناسی-تاریخی درباره احزاب سیاسی پرداخته است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

احزاب سیاسی

پیشینه فعالیت حزبی در ایران

زمینه های فعالیت احزاب در ایران

چالشهای پیدایش احزاب سیاسی

 

 

 

 

 

پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران
فهرست مطالب

مقدمه: 1

مبانی شکل گیری احزاب: 2

سیر تاریخی حزب در ایران : 7

بررسی و تطبیق شکلگیری احزاب بر اساس الگوی روکان: 12

تاریخ معاصر ایران: 13

تحولات عصر جدیدوظهور احزاب: 13

سیاست وحکومت در زمان قاجار وعصر مشروطه: 15

تحولات اجتماعی ایران در دوره قاجاریه و رضاخان: 17

اصلاحات رضاخان (زمینه شکل گیری احزاب متعدد بعد از وی) 23

پیدایش احزاب سیاسی و چالش های آنها 27

(مشروطه خواه و مستبد) 28

اقتصاد ایران در دوره محمد رضا پهلوی 38

اقتصاد دوره محمد رضا 40

؟؟؟؟ اقتصاد ایران بعد از انقلاب 44

اقتصاد اسلامی 46

تعدد منابع قدرت 49

گروههای متعدد رقیب 50

تعدد منابع قدرت بعد از انقلاب 52

گروههای متعدد رقیب انقلاب اسلامی 54

 

لینک کمکی