بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی

بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی

 

 

چکیده:

مبحث احزاب با رقابت معنی و مفهوم پیدا می کند. بدین معنی که در بحث از احزاب سیاسی باید رقابت ساسی را نیز جز ضروریات آن بدانیم. در واقع احزاب سیاسی را به عنوان مهمترین نهاد سازمان دهنده رقابتها در جامعه می دانند. ویژگیها و شرایط اجتماعی و فرهنگی احزاب تعیین کننده نوع تعاملات آنها در داخل نظام سیاسی با سایر احزاب و نیز با خود نظام سیاسی است. یعنی هر چه جامعه ای به شاخصهای توسعه همه جانبه نزدیکترباشد شرایط برای رقابت سیاسی سالم ودر چارچوب نظام سیاسی فراهم است و دور بودن از این شاخصها با رقابتهای خشن ناسالم و برون سیستمی احزاب همراه است. 

 

حزب سیاسی عبارت است از هر گروهی که عضویت در آن آزاد یا باز بوده و بطور بالقوه‌ای با کل گستره امور مبتلا به جامعه در ارتباط است.  این تعریف ساده از حزب بر جنبه کارکردی و سازمان حزب نیز دلالت می‌کند. یک حزب مادر مفهوم عام گردهمایی مردمی است که درباره برخی مسائل نظرات مشترک و ؟؟ می‌خواهند برای دست یافتن به هدفهای مشترک با هم کار کنند. 

اندیشمندان علوم سیاسی به فراخور زمان و مکان اندیشه‌ای خود از حزب تعارف گوناگونی ارائه داده‌اند از جمله ادموند برک حزب را هیئتی از مردم می‌داند که برای پیشبرد منافع ملی با کوشش  مشترک بر اساس برخی اصول سیاسی مورد توافق, متحد شده‌اند. یک آیور حزب سیاسی را (گردهمایی سازمان یافته برای حمایت از برخی اصول یا سیاستها که از راههای قانونی می‌کوشد حکومت را به دست گیرد) تعریف می‌کند. کالس وبر احزاب را گروهی باز توصیف می‌کند که عضویت در آن آزاد است.  

 

 

 

کلمات کلیدی:

احزاب سیاسی

نقش احزاب سیاسی

بررسی تئوری احزاب سیاسی

احزاب سیاسی از نگاه های متفاوت

 

 

 

 

 

بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی
فهرست مطالب

تعریف مفاهیم 1

حزب 1

در کل چهار رویکرد عملی در تعریف حزب وجود دارد. 2

معنی و مفهوم حزب 5

حزب در مفهوم غربی آن 6

بررسی دیدگاههای مختلف در مطالعه احزاب سیاسی 9

دیدگاههای مختلف در مورد نقش احزاب 13

کارکرد احزاب در نظامهای سیاسی مختلف 22

معنی رقابت 25

تعاریف رقابت 25

منازعه و رقابت در عرصه علم سیاست 28

گسترده منازعه و رقابت 30

صورتهای مختلف رقابت سیاسی 31

تکثر سیاسی 35

اقتدار 38

نهادمندی 39

فرهنگ رقابت 40

نسبت رقابت با نظام سیاسی 40

در کل 3 الگوی رقابت عبارتند از 41

تعریف سیستم سیاسی 42

انواع سیستمهای سیاسی 43

سیستمهای حزبی 47

 

لینک کمکی