مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری, ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دید معلمان دوره متوسطه استان هرمزگان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان

(مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه استان هرمزگان)

 

 

چکیده:
بررسی رابطه ی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان به منظور شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان پژوهشی به روش کاربردی از نظر هدف, و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش, مدیران و کارشناسان خبره آموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد 4239 نفر بود. که برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و 251 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 909/0 و 912/0 بدست آمد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ,رگرسیون, ضریب پیرسون, استفاده شد. نتایج بدست آمده از داده های گردآوری شده نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر با مدیریت دانش در آموزش و پرورش در استان هرمزگان رابطه دارد.

در فرضیه اول ادعا شده بود که بین اعتماد و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجوددارد, تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد که این فرضیه مورد قبول قرار می گیرد ,در فرضیه دوم ادعا شده بود که بین شبکه ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد, تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز تایید می شود, در فرضیه سوم ادعا شده بود که بین همکاری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته است, در فرضیه چهارم ادعا شده بود که بین روابط و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است در فرضیه پنجم ادعا شده بود که بین ارزش ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است, در فرضیه ششم ادعا شده بود که بین فهم متقابل و مدیریت دانش رابطه ی معناداری دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است, در فرضیه هفتم ادعا شده بود که بین تعهد و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه درست است.

 

واژگان کلیدی:

سرمایه اجتماعی

مدیریت دانش

استان هرمزگان

 

مقدمه
امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک و یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند, امری سخت و گاه غیر ممکن است. بنابراین مدیریت دانش فرایند ایجاد, ثبت, پالایش, انتشار و کاربرد دانش است و این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینه آموزش, بازخورد و آموزش مجدد را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد, ثبت, پالایش, انتشار و احیا قابلیت های سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای دانستن هر چه بیشتر معیارهای توسعه پی بردن به فرایند دانش و چارچوبی که در حال حاضر به سازمان ها اجازه می دهد تا به مدیریت دانش بپردازد, اهمیت دارد (بس , 2004؛ به نقل از هویدا و همکاران, 1389).

انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان ها, بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند. به همین دلیل, اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش, مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از قابلیت ها و عوامل مهم سازمانی که می تواند به سازمان های آموزشی در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند, سرمایه اجتماعی است.


امروزه سازمانها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب کنند, میان کارکنانشان نشر دهند, و در تمامی فعالیتهای روزانه خود بکار گیرند. تنها از این طریق است که می توانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهای به شدت متغیر مشتریان پاسخ گویند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه های فکری سازمان است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند. امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد, و به تازگی در مدیریت و سازمان, مفهوم سرمایه اجتماعی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها, و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد, و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.

 

مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبانی نظری پژوهش
دانش
طبقه بندی و ابعاد دانش
دانش اختصاصی, دانش شخصی, دانش عمومی و دانش عرفی
دانش واقعی, مفهومی, انتظاری و روش شناختی
دانش محوری, دانش پیشرفته و دانش نوآوری
دانش انسانی, اجتماعی و ساختاری
مدیریت دانش

سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها

مکاتب مدیریت دانش

چرخه های مدیریت دانش

چرخه مدیریت دانش ویگ

چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک

چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز

چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر

فرایندهای مدیریت دانش بس

مدلهای مدیریت دانش
مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ
مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی
پیشگامان مدیریت دانش
داونپورت و پروساک
دراکر
نوناکا و تاکه اوچی

دلایل اهمیت مدیریت دانش

سرمایه
اشکال سرمایه
سرمایه اجتماعی
تعاریف سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی

اهمیت سرمایه اجتماعی

تاریخچه سرمایه اجتماعی

سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی
تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی
فوکویاما
بوردیو
کلمن
رابرت پاتنام
مقایسه نظرات بوردیو, کلمن و پاتنام
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

سرمایه انسانی, سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی

ابعاد سرمایه اجتماعی

سطوح سرمایه اجتماعی
پیشینه تحقیق
پژوهش های داخلی
پژوهش های خارجی
جمع بندی
بررسی محیط پژوهش
منابع

 

لینک کمکی