تاثیر زن و مرد بودن در اثبات جرم و اجرای مجازات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثیر زن و مرد بودن در اثبات جرم و اجرای مجازات :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حقوق به تاثیر زن و مرد بودن در اثبات جرم و اجرای مجازات می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تاثیر زن و مرد بودن در اثبات جرم و اجرای مجازات

 

 

 

مقدمه 

 در فرایند دادرسی‌های جزایی یکی از موضوعات مهم چگونگی احراز جرم و اثبات آن است که با روش‌های گوناگون انجام می‌پذیرد. در قانون مجازات اسلامی ایران در بعضی از جرایم راه‌های اثبات را مقنن احصا نموده که بدون وجود آن, جرم ثابت نمی‌شود و درنتیجه نمی‌توان مرتکب را تعقیب و مجازات نمود. جرایمی که دلایل اثباتی آن ذکر گردید, عموما ریشه در فقه اسلامی داشته و شهادت شهود و قسامه از آن جمله می‌باشد. اثبات جرم جهت اعمال و اجرای مجازات است که مرحله دیگر دادرسی و ماحصل و نتیجه سایر مراحل و از مهمترین آن است. مرحله اجرای احکام, اجرای مجازات‌هایی می‌باشد که در حکم قید گردیده است. در این تحقیق آثار جنسیت در اثبات جرم به دلایل شهادت و قسامه و آثار جنسیت در اجرای مجازات و موارد تاخیر و مجازات‌های قابل تاخیر و در نهایت, نتیجه‌گیری بحث و بررسی می‌گردد.

 

جهت تعیین مجازات برای مجرم باید جرم او در مرجع صالح ثابت شود و در سیستم حقوق کیفری ایران جز در بعضی جرایم روش‌های اثبات احصا شده نیست. قاضی به هر نحوی علم پیدا و احراز نمود, می‌تواند نظر خود را اعلام کند؛ اما جرایمی که دلایل اثبات آن شمارش گردید. هر جرمی با راه‌هایی قابل اثبات است که در قانون مقرر شده است. شهادت و قسامه از دلایلی می‌باشد که مقنن مقرر کرده و جنسیت را در اعتبار یا عدم اعتبار آن موثر دانسته است, 

 

 

 

کلمات کلیدی:

آثار جنسیت در اثبات جرم

آثار جنسیت در اجرای مجازات

تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت

تاثیر جنسیت در قسامه

تاثیر جنسیت در موارد تاخیر مجازات

تاثیر جنسیت در مجازات‌های قابل تاخیر

 

 

 

 

تاثیر زن و مرد بودن در اثبات جرم و اجرای مجازات
فهرست مطالب

تاثیر زن و مرد بودن در اثبات جرم و اجرای مجازات 1

آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 1

مقدمه 1

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 2

3-1-1 شهادت 2

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 4

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 4

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 5

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 6

3-1-2 قسامه 8

3-1-2-1 موارد قسامه 9

3-1-2-2 نصاب قسامه 11

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 15

3-2-1 اجرای مجازات مردان 15

3-2-1-1 اجرای قصاص 15

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 16

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 17

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 18

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 19

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 20

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 20

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 22

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 24

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 25

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 25

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 30

نتیجه گیری 35

پیشنهاد ها 40

منابع و مآخذ 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی