بررسی اثرات زن و مرد بودن در سن مسئولیت کیفری و حدود مجازات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی اثرات زن و مرد بودن در سن مسئولیت کیفری و حدود مجازات :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی اثرات زن و مرد بودن در سن مسئولیت کیفری و حدود مجازات می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی اثرات زن و مرد بودن در سن مسئولیت کیفری و حدود مجازات

 

 

 

 

مقدمه

یکی از مسائلی که در حقوق کیفری اهمیت دارد و مورد توجه است, مسئولیت کیفری اشخاص می‌باشد. مسئولیت زمانی شروع می‌شود که فرد به سن مقرر و مورد نظر قانونگذار رسیده باشد. در حقوق کیفری ایران سن بلوغ شرعی آغاز مسئولیت کیفری است که برای پسران 15سال و برای دختران 9سال تمام قمری می‌باشد. مقنن در مورد میزان مسئولیت و مجازات کسانی که دارای تکلیف و اهلیت هستند در برخی از جرایم با مد نظر قرار دادن جنسیت تفاوت‌هایی بین زن و مرد قائل شده است. در این فصل تاثیرات جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه و اثر جنسیت در میزان مجازات‌های غیر از دیه که عمدتاً موارد تخفیف مجازات مردان نسبت به زنان و تخفیف مجازات زنان نسبت به مردان و در مقابل مواردی که به نوعی تشدید تلقی می‌شود و نیز مواردی که در جهت حمایت از زنان و در ارتباط با تخفیف مجازات آنان در قانون مقرر شده است, مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

آثار جنسیت در سن در حقوق کیفری

آثار جنسیت در میزان مسئولیت کیفری

آثار جنسیت در مجازات مجرم

 

 

 

 

 

 

بررسی اثرات زن و مرد بودن در سن مسئولیت کیفری و حدود مجازات
فهرست مطالب

آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 2

مقدمه 2

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 3

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 3

2-1-2-1 عاقله 7

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 8

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 11

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 12

2-1-3-1 دیه قتل 13

2-1-3-2 دیه عضو 15

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 17

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 19

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 20

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 20

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 21

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 22

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 22

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 25

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 26

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 26

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 29

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 30

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 33

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 34

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 36

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان, دیگری کافر باشد 37

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 38

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 38

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 39

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 41

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 43

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 44

2-2-1-2-1 حد زنا 45

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 45

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 47

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 47

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 48

2-2-1-2-2 همجنس بازی 49

2-2-1-2-3 قوادی 50

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 51

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 52

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 54
2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 55

منابع

 

 

لینک کمکی