پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک


توضیحات کامل :

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک

 

 

تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده

ابزار اسناد و مدارک همیشه دارای اعتبار هستند. اما سه ابزار دیگـر یعنـی پرسـشنامه, مـشاهده و مـصاحبه, نیازمنـد اعتبارسنجی هستند. اعتبار یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری مناسب باشـد. روشـهای مختلفـی بـرای تعیـین اعتبـار (روایـی)ابـزار اندازه‌گیری وجود دارد که یکی از آنها رویه استخراج اجزا متغیرهای مـورد انـدازه‌گیری از ادبیـات موضـوعی, و آنگـاه بومی‌سازی آن با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و نیـز نمونـه‌ای مقـدماتی اسـت (بازرگـان و دیگران, 1373). بر این اساس ارزیابی دو ویژگی اعتبـار محتـوایی مقیاس اندازه‌گیری بصورت قضاوت کیفی خواهد بود. پرسشنامه دارای اعتبار محتوا خواهد بود اگر اجزا متغیرهای مورد اندازه‌گیری از ادبیات موضوعی تحقیق اخذ شده, و سازه‌های پرسـشنامه نیـز بوسـیله اعـضا نمونـه آمـاری بدرستی درک شوند. 

بدین منظور باید پرسشنامه طراحی شده بصورت پیش آزمون در اختیار حـداقل تعـداد ده نفـر از اساتید و خبرگان قرار داده شد, آنگاه پس از اخذ نظرات اصلاحی و تعدیل موادی از آنها, مجدداً در اختیار حداقل تعـداد 52 نفر از اعضا نمونه آماری مقدماتی قرار گرفت و طبق نظرات اصلاحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤات با توجه به جامعـه آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد. در نهایت, پرسشنامه نهایی را طراحی و برای جمع آوری داده‌ها مورد استفاده قرار داده شد. 

 

 

 تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده

به منظور سنجش پایایی یا اعتماد پرسشنامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. 

نتیجه آزمون نشان میدهد که با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ 90 درصد محاسبه شده است. بدین معنی است که قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق حاضر در حد قابل قبولی است. 

در نهایت پرسشنامه‌ای مشتمل بر 24 سوال جهت سنجش متغیرها طراحی گردید و در میان نمونه مورد مطالعه توزیع شد. 

در خصوص متغیرهای تعیین شده جهت بررسی تاثیرتوانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران که شامل: دانش و مهارت, اعتماد, ارتباط و انگیزه می‌باشد, بترتیب جهت تعیین وضعیت دانش و مهارت سوالات 1 الی 6, اعتماد سوالات 7 الی 12, ارتباط 13 الی 18 و انگیزه 19 الی 24 در نظر گرفته شده است. 

 

 

 

لینک کمکی