جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جایگاه مصلحت در اجرای مجازات :

دید کلی :
در این تحقیق به بررسی نقش مصلحت وآثار آن در مرحله تعیین مجازات واجرای آن می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

 

 

 

 

 

مقدمه کلی 

تحلیل مفهوم (مصلحت) و تعیین جایگاه آن در (حقوق کیفری), رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن, بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران, بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب, ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."

 

به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار  صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این تحقیق به بررسی نقش مصلحت وآثار آن در مرحله تعیین مجازات واجرای آن می پردازیم.

 

کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق کیفری

اجرای مجازات

 

 

 

 

 

 

 

  

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
فهرست مطالب

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................

3- فردی کردن مجازات..............................................................................................

1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................

2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........

4- مرور زمان..............................................................................................................

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................

- تعارض و تزاحم....................................................................................................

1-1: تعارض...............................................................................................................

2-1- تزاحم...............................................................................................................

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................

2- آزادی مشروط...................................................................................................

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................

4- عفو.....................................................................................................................

1-4- عفو عمومی.................................................................................................

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................

منابع

 

 

 

 

لینک کمکی