ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران :

دید کلی :
هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران

 

 

 

 

چکیده: 

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد, در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی, حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل, حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.

حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جز اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟ 

 

باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید, سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد, زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض, شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند, چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.

از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام, سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور, برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.

 

در شرکت های تعاونی, انتقال سهام به اعضا و غیر اعضا واجد شرایط, مجاز است, لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است.موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام, عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود, دارای آثار حقوقی متعددی است, اهم این آثار در روابط انتقال دهنده, منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت‏های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

 

 

 

 

مقدمه

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش, یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین, پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص کند والا, نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله, اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس, روش کار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.

 

الف ) بیان مساله واهمیت آن 

سهم یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می کند. پیدایش سهام, مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است که در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی که در قرن نوزدهم درکلیه زمینه های اقتصادی رخ داد, وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم کفایت منابع مالی شخصی, لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند که سرمایه های کوچک وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا, آنان به تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر روی آوردند در نتیجه, تاسیس شرکتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی کشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شرکتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی, رواج چشمگیر سهام را سبب گردید, به نحوی که تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان, به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام, مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود که به گفته (ریپر) مولف شهیر فرانسوی یکی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید.  واز دیدگاه حقوق کلاسیک پدیده نوینی است که درچهارچوب, اصول وقواعد سنتی نمی گنجد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران
فهرست مطالب

 

فصل اول :کلیات 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم 2

بند اول – تعریف سهم 2

الف- تعریف لغوی سهم 2

ب- تعریف اصطلاحی سهم 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی 4

مبحث دوم – اقسام سهم 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5

الف- سهم سرمایه 5

ب- سهم انتفاعی 6

ج- سهم موسس 8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

الف- سهم ممتاز 10

ب- سهم عادی 13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال 14

الف- سهم با نام 14

ب- سهم بی نام 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم 17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم 21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم 25

ج- ماهیت خاص سهم 29

 

فصل دوم:شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه 36

الف – بیع 36

ب- تبدیل تعهد 39

ج- انتقال دین و طلب 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 47

بند اول – قصد و رضا 48

بنددوّم – ایجاب و قبول 50

 

فصل سوم:انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی 51

مبحث  اول – انتقال سهام 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام 58

بند دوم: انتقال قهری سهام 60

مبحث دوم – موضوع انتقال 63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن 64

1- گواهینامه موقت سهم 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 66

بند سوم- قیمت سهام 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 68

1- حقوق غیر مالی 69

2- حقوق مالی 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی 73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74

 

فصل چهارم:آثار حقوقی انتقال سهام 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام 77

بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام 78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم 78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم 80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال 84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه 86

بند اول- تادیه قیمت سهام 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت 88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت 91

نتیجه گیری و پیشنهادات 91

ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران
فهرست منابع و ماخذ 95

کتب, مقالات, تقریرات اساتید و رساله ها 95

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

آپدیت جدید:

شرکت تعاونی,اعضا و سرمایه آن در حقوق ایران در قالب 145 صفحه ورد

 

ماهیت حقوقی سهم و انتقال آن در ایران
فهرست مطالب

فصل اول: تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران 4

مبحث اول :تعاریف 5

مبحث دوم- ماهیت حقوقی شرکت تعاونی 8

مبحث سوم پیشینه شرکت تعاونی 19

بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا 19

بند دوم : پیشینه تعاون در ایران 21

مبحث چهارم: قانون حاکم بر شرکت‏های تعاونی 25

مبحث پنجم: انواع شرکت‏های تعاونی 31

 

فصل دوم: موسسین و اعضای شرکت تعاونی 35

مبحث اول: موسسین شرکت تعاونی 36

بند اول: مفهوم موسس 36

بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن 38

بند سوم. مسوولیت موسسین 38

بند چهارم. حق الزحمه موسسین 41

مبحث دوم. اعضای شرکت تعاونی 44

مبحث سوم: شرایط عضویت در شرکت تعاونی 47

بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران 47

بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی 48

بند سوم. پرداخت حداقل   مبلغ اسمی سهام 50

بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی 52

بند پنجم: عدم حجر 53

بند ششم: درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 54

بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه 55

مبحث سوم: تعداد اعضای شرکت تعاونی 65

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 69

بند اول. حقوق اعضای شرکت تعاونی 69

1ـ حقوق مالی 69

حق استفاده از خدمات شرکت تعاونی: 73

حق بهره وری از سودخالص: 73

2- حقوق غیر مالی اعضای شرکت تعاونی 76

حق درخواست تشکیل مجامع عمومی: 78

حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره: 79

حق داشتن گواهینمامه موقت سهم و ارواق سهام: 81

حق نظارت: 82

حق استعفا: 82

مبحث پنجم. مسوولیت و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 83

بند اول: مسوولیت 83

بند دوم. تکالیف اعضای شرکت تعاونی 86

1- خروج از عضویت 87

2- خروج اختیاری 88

الف- اعضای معمولی شرکت 88

ب- اعضای متخصص شرکت تعاونی تولید 88

بند دوم. خروج اجباری 94

1- فوت عضو 94

2- اخراج عضو 98

 

فصل سوم: سرمایه شرکت تعاونی 102

مبحث اول. ترکیب سرمایه 103

بند اول: آورده نقدی 104

بند سوم: آورده جنسی 108

مبحث دوم: تامین سرمایه 111

بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا 112

بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی 114

مبحث سوم: تغییرات سرمایه 119

بند اول: افزایش سرمایه 129

الف: افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت 131

ب. خرید سهام توسط اعضای جدید 131

بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی 134

گفتاردوم: کاهش سرمایه 137

بند اول: کاهش اختیاری سرمایه 138

بند دوم: کاهش اجباری سرمایه 138

بند سوم: کاهش سهام توسط اعضا 140

بند چهارم: خروج عضو 141

مراجع 143

 

 

لینک کمکی