بررسی تطبیقی ادله اثبات كیفری در قانون جزای ایران و مصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر :

دید کلی :
هدف از دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر

 

 

 

چکیده :

جرم ,پدیده ای مخل نظم اجتماعی محسوب می شود.بر همین اساس و به منظور کیفر مجرم قواعدی شکلی وماهوی در حقوق کیفری شکل گرفته اند.رسالت قواعد ماهوی بیان حدود مداخله ی دولت در رفتار های افراد است که به عنوان پدیده ی جرم شناخته شده است.قواعد ماهوی برای اثبات خود محتاج قواعد شکلی هستند.یکی از مهمترین ودر عین حال بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری شکلی ,بحث ادله ی اثبات است.ادله وسایلی برای اثبات حقیقت هستند.ادله در حقوق کیفری از حیث بار اثبات وتعداد متفاوت از ادله ی مدنی هستند.به لحاظ ابهام در چیستی قواعد ادله ومقررات حاکم بر آنها ,ضروری است که به مطالعه ی نظام ادله در حقوق کیفری سایر کشورها پرداخت .در جهت پاسخگویی به سوالات پیرامون شباهتها وتفاوتهای ادله ی اثبات کیفری در حقوق ایران ومصر همراه با این فرضیه که میان تمام جهات ادله اثبات کیفری در حقوق ایران ومصر شباهت وجود دارد

 

این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی واستفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش در آمده است ومطالب خود را در قالب دو بخش ارایه می کند وبخش اول را به تطبیق ادله ی قانونی درحقوق ایران ومصر اختصاص داده وبخش دوم را به تطبیق ادله ی معنوی در حقوق ایران ومصر اختصاص می دهد.حاصل این تحقیق این است که دلایل قانونی شامل اقرار ,شهادت وسوگند در حقوق ایران ومصر به لحاظ استفاده ی هر دو سیستم از منابع فقهی در کلیات شباهتهای بسیاری با هم دارند وعمده ی تفاوتهای بین این دو سیستم در جزییات مشاهده میشود .در ادله ی معنوی شامل علم قاضی وادله ی جدید از جمله دلایل الکترونیکی وکارشناسی میان دو سیستم تفاوتهای اساسی مشاهده گردید بطوریکه میتوان این دو سیستم را کاملا مجزا ومتفاوت از هم در نظر گرفت.مبنای این امر در حقوق مصر تبعیت سیستم دلایل معنوی این کشور از اندیشه ی فعال گرایی در دهه های اخیر مقتبس از حقوق فرانسه بوده است.در حالیکه سیستم دلایل معنوی در حقوق کیفری ایران از اندیشه ای مابین فعال گرایی وانفعال گرایی تبعیت کرده ودر جای جای ادله ی معنوی این امر به وضوح پیداست 

 

 

 

کلمات کلیدی:

دعوی
علم قاضی
دعاوی کیفری و حقوقی

ادله اثبات دعوی

قوانین ایران و مصر

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر
فهرست مطالب 

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

 

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

- بند اول:معنای لغوی

- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ,فعلی و اشاره ای

- بند دوم: اقرار معلق و منجر

- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

- بندپنجم: اقرار ساده ,اقرار مقید واقرار مرکب

- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

- بند سوم: بر ضرر خود بودن

- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

- بند اول :شرایط مقر

- بند دوم :شرایط مقرله

- بند سوم:شرایط مقربه

- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

- بند پنجم: وکالت در اقرار        

                   

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

- بند اول :معنای لغوی

- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

- بند اول :معنای بینه 

- بنددوم: انواع بینه

- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشا علم شاهد

- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

 

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

- بند اول:علم عادی

- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

- بند دوم :مقایسه علم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

 

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

- بند اول:تعریف قسامه

- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

-بند دوم:قسامه مدعی

-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

- بند اول :تعداد قسم در قتل

- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

- بند اول:کشف حقیقت با بینه

- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر 

 

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی, معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی,فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

- بند اول:اماره تصرف

- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

- بند سوم:ماده قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی 

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

 

لینک کمکی