بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته حقوق به بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی

 

 

مقدمه:

یکی از اثبات دعوا شهادت و گواهی دادن است . شهادت در لغت می تواند :

1- به معنی حضور باشد از فعل ( شهد ) به دلیل قول خدای متعال ضمن شهد منکم الشهد فالیصمه یعنی هر یک از شما در ماه رمضان حاضر باشد باید روزه بگیرد . 

2- یا به معنی علم باشد از فعل ( شهد ) و به همین جهت خدا را شهید به معنی عالم می نامند ان الذین آمنا و الذین هادو الصائبین و النصاری و المحبوس و الذین اشرکو ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شی شهید یعنی کسانی که ایمان آورده اند و یهود و صائبان و نصاری و محبوس و مشرکان , خداوند در میان آنها در روز قیامت داوری می کند و خداوند از همه چیز آگاه است . 

3- در شرع شهادت : عبارت است از اخبار قطعی به حقی که برای دیگران ثابت است مشروط بر اینکه از غیر حاکم صادر شود . 

4- شهد درمعنای " عاین" (دیدن)بکار رفته وبیان شده که مشاهده به معنای معاینه است. 

5- (طریحی) در مجمع البحرین شهد را همچنین به معنای اخیر نیز تفسیر نمودده است, وشهد بکذا را به " خبر داد" معنا نموده است و(شاهد این معنا را) آیه شریفه " و ماشهد نا الا بما علمنا" دانسته است.

نتیجه نظریات فوق این است که مصدر شهادت در لغت به معنای حضور, علم, دیدن وخبر دادن است.

 

البته کثیری از فقهاآ در مقام  تعریف وازه شهادت بر نیامده اند وشاید دلیل آن همان باشد که استاد محمد جواد مغنیه از قول صاحب جواهر(ره) نقل می کند که شارع تعریفی خاص از شهادت ندارد و همان معنای مورد نظر عرف, مد نظر شرع میباشد.

"ولیس للشارع حقیقه خاصه فی معنی الشهاده قال صاحب الجواهر:" الاصوب ایکال معرفه الشهاده الی العرف للقطع بعدم معنی شرعی مخصوص لها". 

البته همان گونه که ایشان هم فرموده اند این بدین معنا نیست که شارع شروط خاصی را برای پذیرش آن در نظر نگرفته باشد که در جای خویش متذکر آنها خواهیم شد.

حقوقدانان نیز در تعریف آن گفته اند:

" شهادت در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس بیکی از حواس است در غیر مورد اخبار بحقی به ضرر خود وبنفع غیر ( زیرا در این صورت اسم آن اقرار ا ست نه شهادت) مشهود به باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده یا در زمان ادا شهادت موجود باشد. 

در همین اصطلاح لفظ گواهی بکار میرود وشاهد را گواه گویند.... کسیکه بترتیب فوق اخبار از وقوع امری در گذشته یا حال ( از مسموعات ومبصرات) می نماید او را شاهد نامند وامری که از وقوع آن خبر می دهد مشهود به نامیده میشود وکسی که شهادت بنفع اوست مشهود له خوانده میشود و کسیکه شهادت بزیان ا و است مشهود علیه نام دارد."

دکتر سید حسن امامی نیز در تعریف شهادت گفته است:

" شهادت" گواهی" عبارت است از اخبار به شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی وبه زیان دیگری" 

دکتر کاتوزیان هم در مقدمه علم حقوق فرموده اند:

" شهادت یا گواهی عبارت است از بیان ا طلاعاتی که شخص بطور مستقیم از واقعه ای دارد."  

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

ادله اثبات دعوی

شهادت در اثبات دعوی

شهادت در اثبات دعوی در قوانین مصر

شهادت در اثبات دعوی در قوانین ایران

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی شهادت در اثبات دعوی
فهرست مطالب 

:شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

- بند اول :معنای لغوی

- بند دوم :معنای اصطلاحی

 

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

- بند اول :معنای بینه 

- بنددوم: انواع بینه

- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

 

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

- بند اول: دیدگاه قانون مصر

 

د:مبحث چهارم: منشا علم شاهد

- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

- بند دوم:نظریه قانون مصر

 

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

 

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

منابع وماخذ

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی