پرسشنامه بررسی نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه بررسی نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه بررسی نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی


توضیحات کامل :

دانلود پرسشنامه رشته علوم اجتماعی

پرسشنامه بررسی نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی

 

 

مقدمه:

پرسش نامه ی پیش رو برای بررسی نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی طراحی شده است. به نظر می رسد متولیان و سیاست گزاران فرهنگی و اجتماعی کشور می بایست در کنار بر نامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی برای برخورد با مروجین این پدیده در کشور, توأم با فعالیت های فرهنگی و آگاهی بخشی به اقدامات سلبی و ایجابی با آن بخش از جامعه که بطور عمد در صدد گسترش پدیده  بدحجابی در جامعه هستند, توجه ویژه نماید .لذا خواهشمند است با ارائه دیدگاه های علمی و کاربردی خود ما را در این زمینه یاری فرمائید . 

 

چگونگی  تعیین روائی تحقیق

روائی عبارت است مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در تحقیق مورد نظر را بسنجد برای رسیدن به روائی تحقیق مراحل زیر انجام شده است :

1- انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان

2- مطالعه و متون و مقالات متعدد و منابع علمی

3- تهیه پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید باتجربه

4- با نظر اساتید محترم راهنما ,تعدادی از سؤالات حذف و نهایتاُ پرسشنامه با  20 سؤال در قالب دو فرضیه تنظیم گردید.

 

پایایی: 

(پایایی) در لغت مترادف اصطلاحاتی چون قابلیت اطمینان, قابلیت پیش بینی,  اعتماد پذیری آورده شده است. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. به این معنا که, چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی هر یک از آزمودنی ها در آزمودنی موجود باشند, مجذور همبستگی بین این نمره ها, ضریب پایایی آزمون نامیده می شود(خاکی؛1386: 293). به عبارت دقیق تر, پایایی به میزان تکرار پذیری نتایج حاصل از سنجش های مکرر توسط ابزار اندازه گیری گفته می شود.(قاضی طباطبایی, 1376) 

برای بررسی پایایی تحقیق, روش های متعددی وجود دارد که در پژوهش حاضر از روش (پایداری درونی) بر مبنای سازگاری درونی گویه ها کمک خواهیم گرفت. جهت سنجش پایداری درونی گویه ها نیز از شیوه و تکنیک آزمون (آلفای کرونباخ) استفاده خواهد شد. هدف اساسی استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی میزان همسانی درونی گویه های یک مقیاس است که از طریق فرآیند شاخص سازی تهیه می شود. در واقع در سنجش پایایی گویه ها از طریق این آزمون, همسانی درونی یا ثبات درونی گویه ها سنجیده می شود.(غیاثوند؛1387: 255)

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

پرسشنامه کنترل پدیده بدحجابی

پرسشنامه کنترل بدحجابی در تهران

پرسشنامه کنترل بد حجابی در منطقه دو تهران

پرسشنامه نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی

پرسشنامه نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بدحجابی

پرسشنامه بررسی نقش مدیریت انتظامی بر کنترل پدیده بد حجابی

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی