نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی به نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران

 

 

 

 

چکیده :

داشتن پوشش مناسب به ویژه در مجامع عمومی یکی از دغدغه های جوامع دینی خصوصاً جامعه اسلامی ایران است.متأسفانه مسئله بدحجابی تحت تأثیر  عوامل مختلف از جمله تهاجم فرهنگی, اعتقاد به آزادی غلط, دگرگونی ارزش ها  و ... در سال های اخیر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی  و رواج این پدیده در کشور شده است. لذا برای کنکاش در خصوص نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی در منطقه دو تهران با استفاده از روش پیمایشی تحقیق حاضر انجام شد  جامعه آماری تحقیق تعداد 84 نفر از کارکنان امنیت اخلاقی ,صاحب نظران ونخبگان پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا در تهران بود. 

 

از پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری تحقیق و از آزمون میانگین یک طرفه  وآزمون(t-test) برای تحلیل داده های تحقیق استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که از نظر پاسخگویان  اقدامات ایجابی شامل فرهنگ سازی مناسب در بحث حجاب از طریق رسانه های دیداری و شنیداری و همچنین آگاه سازی جامعه با مشارکت دستگاههای ذیربط در خصوص آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف از طریق خلق آثار فرهنگی و هنری به ترتیب بیشترین تأثیر در کنترل پدیده بدحجابی در منطقه دو تهران را خواهد داشت و برخی اقدامات سلبی نیز مانند ممانعت از تولید,توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیر مجاز و لباس هایی که موجب اشاعه بدحجابی و بی عفتی می شوند,اعزام افراد سابقه دار و قانون گریز به مراجع قضایی و همچنین رصد و فیلترینگ سایت های اینترنتی مروج بدحجابی و لباس های ناهنجار به ترتیب بیشترین تاثیر در کنترل پدیده بدحجابی در منطقه دو تهران را خواهد داشت,البته بر اساس نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان تأثیر اقدامات ایجابی در کنترل پدیده بد حجابی در منطقه دو تهران 7.04% درصد بیشتر از اقدامات سلبی بوده است,بنا بر این پیشنهاد اقدامات ایجابی برای کنترل بد حجابی ارائه شد.

 

 

 

 

 

کلیدواژگان:

حجاب
پلیس
آموزش همگانی
مدیریت انتظامی
اقدامات ایجابی
اقدامات سلبی

 

 

 

مقدمه 

از زمانی که جوامع بشری شکل مدنی و اجتماعی به خود گرفته اند نیاز به پوشش و حجاب هم مطرح شده و حال آنکه در جامعه ایرانی ما با توجه به گرایش بالای مردم به دین مبین اسلام و آموزه های ارزشمند آن این مسئله کاملاً بعد دینی به خود گرفته است. نهادینه شدن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه که تحقق وضعیت و شرایطی است که افرد  قادر خواهند بود خود را در برابر انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی به طور آگاهانه و مؤثر حفظ کند راهی مؤثر و اثربخش در تحقق امنیت اجتماعی جامعه اسلامی است. عفاف و کنترل حجاب به عنوان مهم ترین عامل درونی و در مقابل جامعه نیز باید حتی المقدور از عوامل تحریک تهی شود و نمی توان از یک طرف توصیه به خویشتن داری کرد و از طرف دیگر زمینه های ترویج, تهییج و تحریک شهوت را فراهم آورد افراد بسیاری در جامعه هستند که یارای مقاومت در برابر وسوسه ها را ندارند و با اندک تحریک از جاده عفاف خارج می شوند.

 

اقدامات سلبی و ایجابی نیروی انتظامی می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را بگیرد و جامعه ای برخوردار از امنیت در سطوح اجتماعی, اخلاقی و نظری عمومی را موجب گردد, از این رو نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده متغیر ها پرداخته شده و در بد حجابی بسیار موثر است لذا در این پژوهش نقش مدیریت انتظامی در پنج فصل بررسی می گردد؛ در فصل اول به تبیین مسئله ,اهمیت وضرورت پژوهش و سؤال ها و فرضیات تحقیق پرداخته می شود ودر فصل دوم پیشینه و پایان نامه تشریح ومدل تحقیق آورده می شود. در فصل سوم به روش شناسی اختصاص دارد و روش جامعه آماری و نمونه تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و روایی وپایائی آورده می شود, در فصل چهارم یافته های تحقیق در قالب جداول  ونمودار ها ارائه و در فصل پنجم  نیز نتیجه گیری وپیشنهادات آورده می شود.

 

 

 

نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ............................................................................................................................................................. 2

1-2) بیان مسئله .................................................................................................................................................... 3

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق ............................................................................................................................. 4

1-4) اهداف تحقیق ................................................................................................................................................ 4

1-5) سؤالات تحقیق ............................................................................................................................................. 5

1-6) فرضیه های تحقیق ...................................................................................................................................... 5

1-7) الگوی مفهومی تحقیق ................................................................................................................................ 5

1-8) قلمرو تحقیق ................................................................................................................................................. 6

1-9) تعاریف نظری واژگان تخصصی .................................................................................................................. 6

1-9-1)حجاب ......................................................................................................................................................... 6

1-9-2) مدیریت ..................................................................................................................................................... 7

1-9-3) نظم ............................................................................................................................................................ 8

1-9-4) انتظام ......................................................................................................................................................... 8

1-10) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی .......................................................................................................... 8

1-10-1) مدیریت انتظامی ................................................................................................................................. 9

1-10-2) تعریف نظری و عملیاتی کنترل بدحجابی .....................................................................................11

1-10-11) وضعیت منطقه دو تهران ................................................................................................................11 

1-11) خلاصه فصل یک .................................................................................................................................... 15

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه .......................................................................................................................................................... 17

2-2) مبانی نظری ................................................................................................................................................ 18

2-3) مرور ادبیات و نظریه ها ............................................................................................................................ 18

2-3-1) تاریخچه حجاب در ایران .................................................................................................................... 18  

2-3-2) سیمای حقیقی مسأله حجاب ........................................................................................................... 23 

2-3-3) آثار تربیتی حجاب ............................................................................................................................... 24

 2-3-4) حجاب از دیدگاه قرآن ....................................................................................................................... 33

2-3-5) حجاب از دیدگاه سنت(روایات واحادیث) ....................................................................................... 38

2-3-6) حجاب از دیدگاه عقل ......................................................................................................................... 41

2-3-7) حجاب از دیدگاه فطرت ...................................................................................................................... 43

2-3-8) بدحجابی از دیدگاه امام خمینی (رضوان الله تعال علیه) .............................................................44

2-3-9) بدحجابی و تهاجم فرهنگی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب............................................................ 45

2-3-10) عوامل مؤثر بر بد حجابی ................................................................................................................. 48

2-3-11) پیامدهای ضعف حجاب ................................................................................................................... 50

2-4) حجاب در قانون ......................................................................................................................................... 53

2-5) مدیریت ....................................................................................................................................................... 55

2-5-1) وضعیت مدیریت ................................................................................................................................... 56

2-5-2) نظریه های مدیریت ............................................................................................................................. 57

2-5-3) وظایف سازمانی پلیس ........................................................................................................................ 59

2-5-4) مهمترین کارکردهای مدیریت ........................................................................................................... 62

 2-5-5) مهارت های سه گانه مدیران ............................................................................................................ 64

2-6) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی  ......................................................................................................... 65

2-7) چهار چوب نظری ...................................................................................................................................... 68

2-7-1) الگوی مفهومی تحقیق ........................................................................................................................ 68  

2-8) خلاصه فصل دوم ....................................................................................................................................... 69

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه .......................................................................................................................................................... 71

3-2) نوع و روش تحقیق .................................................................................................................................... 72

3-3) جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................................ 72

3-4) روش نمونه گیری ...................................................................................................................................... 73

3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات .............................................................................................................. 73

3-6) روش های سنجش روایی و پایایی ......................................................................................................... 73

3-7) روش تحلیل داده ها ................................................................................................................................. 76

3-8) شناسایی متغیرها ...................................................................................................................................... 76

3-9) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ....................................................................................................... 76

3-10) خلاصه فصل سوم ................................................................................................................................... 77

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق(تجزیه وتحلیل داده های آماری)

4-1) مقدمه .......................................................................................................................................................... 79

4-2) تحلیل توصیفی داده ها ............................................................................................................................80 

4-3) تحلیل استنباطی داده ها ......................................................................................................................... 86

4-4) خلاصه فصل چهارم .................................................................................................................................. 98

 

فصل پنجم : تجزیه وتحلیل و پیشنهاد

5-1) مقدمه ....................................................................................................................................................... 100

5-2) نتیجه گیری ............................................................................................................................................ 101

5-2-1) مروری اجمالی بر یافته های تحقیق ............................................................................................. 102

5-2-2) پاسخ به سؤالات تحقیق ................................................................................................................... 103

5-3) محدودیت های تحقیق .......................................................................................................................... 106

5-4) پیشنهادات ............................................................................................................................................... 106

5-4-1) پیشنهاد کاربردی برای سازمان مورد مطالعه( استخراج از نتایج تحقیق) ............................. 106

5-4-2) پیشنهاد تجربی برای محققین ....................................................................................................... 108

5-5) خلاصه فصل پنجم ................................................................................................................................. 109

6-1) منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 111

7-1) ضمائم ....................................................................................................................................................... 115

 

 

 

 

نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران
فهرست جداول

4-1) جدول وضعیت جایگاه سازمانی پاسخگویان ........................................................................................ 80

4-2) جدول وضعیت تحصیل پاسخگویان....................................................................................................... 81

4-3) جدول فراوانی سنوات خدمتی پاسخگویان .......................................................................................... 82

4-4) جدول وضعیت سنوات خدمتی پاسخگویان ........................................................................................ 83

4-5) جدول وضعیت بدحجابی در منطقه دو تهران از دیدگاه پاسخگویان ............................................. 84

4-6) جدول مدیریت انتظامی کنترل بدحجابی از دیدگاه پاسخگویان .................................................... 85

4-7) جدول نیکویی برازش متغیرهای تحقیق طبق آزمون کولموگرف اسمیرنف ................................ 87

4-8)جدول One-Sample Statistics .............................................................................................. 88

4-9) جدول  One-Sample Test ....................................................................................................... 88

4-10) جدول توصیف آزمون فریدمن Ranks .......................................................................................... 89

4-11) جدول آزمون فریدمن ............................................................................................................................ 90

4-12) جدول نظر پاسخگویان در خصوص نقش اقدامات ایجابی ناجا در کنترل بد حجابی............... 91

4-13) جدول جمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات ایجابی  ناجا در کنترل بد حجابی ................ 92

4-14)جدول One-Sample Statistics ........................................................................................... 93

4-15)جدول One-Sample Test ........................................................................................................ 93

4-16) جدول آزمون رتبه های فریدمن Ranks ....................................................................................... 94

4-17) جدول آزمون فریدمن ............................................................................................................................ 95

4-18) جدول نظر پاسخگویان در خصوص نقش اقدامات سلبی ناجا در کنترل بدحجابی ................. 96

4-19) جدول جمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات سلبی ناجا در کنترل بد حجابی ................... 97

 

 

نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران
فهرست نمودارها

4-1) نمودار وضعیت جایگاه سازمانی پاسخگویان .........................................................................................80

4-2) نمودار وضعیت تحصیل پاسخگویان ...................................................................................................... 81

4-3) نمودار وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان ......................................................................................... 82

4-4) نمودار وضعیت سنوات خدمتی پاسخگویان مرتبط با موضوع تحقیق ........................................... 83

4-5) نمودار وضعیت بدحجابی از دیدگاه پاسخگویان ................................................................................. 84

4-6) نمودار رابطه مدرک تحصیلی پاسخگویان با دیدگاه آنها در خصوص وضعیت بدحجابی............ 85

4-7) نمودار مدیریت انتظامی کنترل بدحجابی از دیدگاه پاسخگویان .................................................... 86

4-8) نمودارجمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات ایجابی  ناجا در کنترل بد حجابی .................... 92

4-9) نمودارجمع بندی عوامل مؤثر بر نقش اقدامات ایجابی  ناجا در کنترل بد حجابی .................... 97

 

 

 

 

 

لینک کمکی