بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی وضعیت مدارس مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

 

 

چکیده

اداره سازمانها در دنیای پر جنب و جوش و بی اندازه رقابت آمیز , رو به پیچیدگی و دشواری می گذارد . در این شرایط راه حل های گذشته دیگر پاسخگوی مسئله های امروزی نیست . پس (آموختن به قصد حل مسئله) و( یادگیری با هدف توسعه) به دستور کار سازمان ها تبدیل شده است , تا در حال حاضر که استفاده از قواعد و فرمول های از پیش تعیین شده راهگشا نیست , فرصت هایی برای رفع نیازهای فوری به کمک یادگیری و رشد وجود داشته باشد .این پژوهش با مبنا قرار دادن تئوری پیتر سنگه , به قصد بررسی میزان یادگیرنده بودن  مدارس مقاطع 3 گانه تحصیلی مشهد در سال تحصیلی 83 ـ 82 انجام شد . روش پژوهش پیمایشی و واحد اندازه گیری مدرسه است . 36 مدرسه ( شامل 180 معلم و 36 مدیر)  با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  به عنوان نمونه انتخاب شدند . با استفاده از پرسشنامه , مصاحبه و مشاهده , داده ها ی لازم جمع آوری و پس از تحلیل آماری روشن شد که بین وضعیت موجود مدارس از لحاظ یادگیرنده بودن با وضعیت آرمانی در 5 اصل تئوری سنگه فاصله وجود دارد . همچنین بر اساس متغیر اصلی تحقیق تفاوت مقاطع تحصیلی معنی دار است در حالی که تفاوت نواحی آموزشی معنی دار نیست .

 

 

 

کلید واژه ها  :

مدارس

مشهد

پیتر سنگه

سازمان یادگیرنده

 

 

 

 

بیان مسئله 

از هر زاویه ای که دانشمندان به نیروهای محرکه , انگاره ها , مناسبات کیهانی و جهان طبیعی نگاه می کنند ما نیز بر همان بنیاد دنیای خود را بنا می کنیم. طی قرون اخیر , تصور حاکم بر اندیشه ما چنین بود که جهان ایستا, خطی , قابل کنترل و پیش بینی و ساعت گونه است ( هسلبین , 1378, 29 ) . این اندیشه ریشه در افکار نیوتن دانشمند برجسته فیزیک و ریاضی سده هفدهم انگلستان دارد که نه تنها کیهان را همانند ماشین , بلکه به عینه یک ماشین با تعیین نوع دقیق آن – ساعتی کاملا بسته و مستقل – تلقی کرد . این جهان بینی که کیهان را دستگاهی آفریده خدا برای انجام کارهای او می دانست به انقلاب صنعتی انجامید که بشر - خلیفه خدا ـ به ساخت ماشین هایی دست زد تا کارهایش را به سر انجام رساند ( لایکف , 1380 , 48 ) . به این اعتبار بنگاههای اقتصادی به منزله ماشینی که توسط مالکانش به منظور انجام کارهای  آنها ( فراهم آوردن بازده سرمایه گذاری و ایجاد سود ) تاسیس شد فرض گردید  ( سنجری , مشرفی, 1380).

 

وقوع انقلاب صنعتی آغازگر دورانی شد که شعار آن تولید انبوه و ارزان بود و با طرح ایده های تیلور یعنی نخستین کسی که با معرفی  ( مدیریت علمی ) اندیشه های مکانیستی را در حوزه سازمان بسط و گسترش داد به اوج خود رسید .در این شرایط نیاز به نیروهایی بود که قادر باشند همواره و همانند ماشین کارهای تکراری و انبوه انجام داده و در جامعه متراکم زندگی کنند . برای تربیت چنین انسان هایی باید شیوه ای آموزشی خارج از خانه و محیط کار شکل می گرفت, به نظام آموزشی نیاز بود تا به همه به یک دید نگاه کند و قالب ها و کلیشه های استاندارد را در مورد حجم وسیعی از فراگیران اجرا و در روند کارخانه ای , محصولات یکسان و یک شکل تولید کند . در این نظام آموزشی یک برنامه آشکار شامل مواد درسی و یک برنامه پنهان از سه درس وقت شناسی ( به معنای وقت کلیشه ای ) اطاعت و کارهای تکراری شکل می گیرد .( مجیدی , 1380 , 195)

 

 

 

بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه
فهرست مطالب

( بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد بر اساس ویژگی های  سازمان یادگیرنده ) 1

چکیده 1

کلید واژه ها  : 2

بیان مسئله 2

بازنگری پیشینه 4

سوالات تحقیق 4

روش تحقیق 5

یافته ها 5

( بررسی وضعیت مدارس نمونه پژوهش در زمینه تو سعه قابلیت های فردی چگونه است ؟ ) 5

جدول شماره 1 : برآورد میانگین و رتبه درصدی مولفه توسعه قابلیت های فردی در دو وضعیت موجود و مطلوب 6

( وضعیت مدارس نمونه پژوهش در زمینه الگوهای ذهنی چگونه است ؟ ) 6

جدول شماره 2 : برآورد نمره میانگین و درصدی مولفه الگوهای ذهنی در دو وضعیت موجود و مطلوب 6

جدول شماره 3 : برآورد نمره میانگین و درصدی مولفه آرمان مشترک در دو وضعیت موجود و مطلوب 7

وضعیت مطلوب 7

( وضعیت مدارس نمونه پژوهش در زمینه یادگیری گروهی چگونه است ؟ ) 8

جدول شماره 4: برآورد نمره میانگین و درصدی مولفه یادگیری گروهی در دو وضعیت موجود و مطلوب 8

( وضعیت مدارس نمونه پژوهش در خصوص تفکر نظام گرا چگونه است ؟) 9

جدول شماره 5 : برآورد میانگین و نمره درصدی مولفه تفکر نظام گرا در دو وضعیت موجود و مطلوب 9

جدول شماره 6 : برآورد نمره میانگین و درصدی مدارس در دو وضعیت موجود و مطلوب 10

جدول شماره 7 : برآورد وضعیت و امکانات موجود در مدرسه 10

جدول شماره8 : تحلیل واریانس بین نواحی مختلف آموزشی 11

درجه آزادی 11

جدول شماره9 :  تحلیل واریانس بین مقاطع مختلف آموزشی 11

درجه آزادی 11

بحث و نتیجه گیری 12

پیشنهادهای پژوهش 14

منابع و مآخذ 15

 

 

 

 

لینک کمکی