نظام مندی محتوای درسی با روش تلفیقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نظام مندی محتوای درسی با روش تلفیقی :

دید کلی :
هدف از این مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی نظام مندی محتوای درسی با روش تلفیقی و بررسی محاسن و معایب آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

نظام مندی محتوای درسی با روش تلفیقی: محاسن و معایب

 

 

 

 

 

چکیده

فلسفه آموزش در گذشته صرفاً به انتقال مجموعه ای از یک دانش سازمان یافته و یا ایجاد و ارتقا نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد که این مهم در چارچوب و برنامه ای برآمده از یک نظام رشته ای با ساختاری مشخص و زنجیره ای نهادینه از مفاهیم  روش ها و گام های آموزشی عملی می شد. اما امروزه فلسفه آموزش به بیش از آنچه در گذشته بود توسعه یافته و رویکردهای جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها اهمیت اصلی به شخص انسان داده می شود,  نه به مسیری که وی طی می کند . دراین برنامه ها واقعیت ها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یکسویه نگر رشته ها جستجو شده و جزئی نگری و محدودیت های تخصصی شدن و تقسیم علوم مطعون واقع می شود.

 

آشنایی با این رویکردها و چرایی آنها برای برنامه ریزان درسی بویژه در دانشکده ها و موسساتی که در پی دستیابی به مرزهای جدید و خلق بایسته های خاص در عرصه علوم بویژه علوم انسانی هستند لازم و کارآمد است.یکی از موضوعاتی که در نظام آموزشی باید بدان پرداخت, آموزش است. آموزش از ترکیب چهار نظام که در تعامل با یکدیگرند, به وجود آمده است. این چهار نظام عبارتند از تدریس, یادگیری, ساختار و برنامه درسی. برنامه درسی طرحی برای عمل است که ساختار را هدایت می­کند. موضوع دیگر, جایگاه دانش و چگونگی تبدیل آن به ماده درسی است. در تعلیم و تربیت پست مدرن, دانش به خودی خود هدف نیست, بلکه هدف, "گفتمان سازنده دانش" است به همین جهت در کلاس درس, تمرکز بر ساختن دانش, فهم, همکاری و مشارکت است. نظام آموزشی کشور­ها به منظور تربیت فراگیرانی مستقل, منعطف, خلاق و دارای تفکر انتقادی لازم است در حوزه اهداف, محتوا, وسایل, روش­ها و نیز فرصت‌ها و فعالیت­های تربیتی تجدیدنظر به عمل آورند. از دیرباز طراحی برنامه درسی و ارائه موضوعات به شکل­های مختلف صورت گرفته است. 

 

در آغاز قرن بیستم متفکران تعلیم و تربیت در مسیر تلفیق برنامه درسی گام نهادند؛ اما روند مسلط در این قرن مبتنی بر رویکرد تک­رشته­ای, تکثر دروس و برنامه درسی رشته­محور بوده است. تلفیق به معنای سازگار کردن و باهم آمدن است و با تخصصی شدن و جداسازی موضوعات درسی مغایرت دارد. تلفیق, مبتنی بر نگرش کل­نگر است که سعی دارد آموزش را با زندگی روزمره فراگیر مرتبط سازد. هدف از این پژوهش, تبیین برنامه درسی تلفیقی, بیان انواع آن و چگونگی تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی است.

 

 

 

 

کلیدواژگان:

برنامه درسی تلفیقی

سازماندهی محتوای برنامه درسی

رویکردهای تلفیقی در برنامه درسی

انواع رویکردهای تلفیقی در برنامه درسی

 

 

 

 

 

 

 

نظام مندی محتوای درسی با روش تلفیقی
فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

سازماندهی محتوا به شیوه تلفیقی

انواع رویکردهای تلفیقی

شیوه ای سازماندهی بر اساس رشته های علمی

شیوه موازی سازی درون رشته ای موازی [14]

شیوه ی سازماندهی بین رشته ا ی [15]

شیوه سازماندهی چند رشته ای[16]

الف- چند رشته ای متقاطع[18]

ب- چند رشته ای متکثر[19]

شیوه سازما ندهی فرا رشته ای [20]

الف- فرارشته ای افقی[21]

ب- فرارشته ای قائم[22]

فرارشته ای مورب[23]

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

 

 

 

 

 

لینک کمکی