بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

 

 

 

مقدمه:

کلمه (تعاونی) از ترکیب کلمه (تعاون) عربی بر وزن تفاعل و از ریشه عون با حرف (یای) نسبت فارسی به وجود آمده و معادل کلمه co انگلیسی است. واژه (تعاون) در مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد از جمله اینکه تعاون به معنای همکاری یکدیگر را مدد رساندن و تشریک مساعی در جهت ارضای نیازی مشترک به کار برده شده است که در این معنی بیشتر مفهوم (همکاری) یعنی با هم کار کردن را به ذهن متبادر می‏کند. تعاون به معنی یاری رساندن و کمک کردن به دیگری نیز مورد استفاده واقع شده است. کلماتی مانند معاون (کمک کننده), معاونت (کمک کردن) اعانه (کمک کردن) مبین مفهوم اخیر تعاون است و در این معنا تعاون را مترادف (دیگر یاری)  به کار می‏برند. تعاون را گاهی معادل (خودیاری) دانسته‏اند البته اگر مشخصه اصل (خودیاری)  را کمک به خود از طریق دیگران بدانیم, در این صورت تعاون مفهومی خاص پیدا می‏کند. مفهومی که از آن هر کس خیر خود را می‏جوید. تعاون را گاهی مترادف با (همیاری)  دانسته‏اند و سرانجام اینکه تعاون به مفهوم عملی که در داخل یک شرکت تعاونی صورت می‏گیرد نیز استعمال می‏شود.  مرحوم دهخدا در تعریف کلمه تعاون آورده‏اند که این لغت به معنی یکدیگر را یاری کردن است. همچنین ایشان در تعریف شرکت آورده‏اند که این لفظ به معنی همدست شدن در کاری و اتحاد چند نفر برای غرض عام یا خاص به کار رفته است. 

 

واژه (تعاون) در شکل فعالیت رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول و قواعد تعاونی فعالیت می‏نمایند به کار برده می‏شود. این واژه معمولاً معادل شرکت تعاونی استعمال می‏گردد. در تعریف (شرکت تعاونی) می‏توان آن را به معنی تجمع افراد برای همکاری دانست و چون همکاری افراد با یکدیگر می‏تواند صور مختلفی داشته باشد, مانع از این است که بتوان تعریف کاملی که از هر جهت در برگیرنده این همکاریها باشد, برای شرکت‏های تعاونی ارائه نمود؛ به همین دلیل هنوز تعریف جامع و مانعی از شرکت تعاونی که بتواند تمام اشکال و مختصات آن را دربرگیرد ارائه نشده است.   (لوئیس اسمیت) استاد مشاور تعاونیها در انگلستان نیز اعتقاد دارد نمی‏توان تعریف مشخص و روشنی از تعاونی ارائه داد زیرا معمولاً هر کس تعاون را بدان گونه که خود می‏خواهد و یا به گون‏های که در کشوری معین وجود دارد, تعریف می‏کند. 

 

(پل روی) صاحب نظر و نویسنده آمریکایی در تعریف تعاونی آورده است که (تعاونی موسس‏های است اقتصادی که از طرف اعضا سازمان یافته, ایجاد می‏گردد و توسط خود آنها اداره می‏شود و به تدارک یا فروش کالا و ارائه خدمات به اعضا به قیمت تمام شده می‏پردازد). وی معتقد است شرکت تعاونی شرکتی معمولا سهامی است, با هدف‏های اقتصادی که برای اشخاص و توسط کسانی تشکیل می‏گردد که دارای احتیاجات مشترک بوده و در اداره تعاونی تقریبا سهمی یکسان یا متناسب دارند و از خدمات و منابع آن به طور متناسب استفاده می‏برند. 

قانون شرکت‏های تعاونی, مصوب سال 1350 شرکت تعاونی را به شرح زیر تعریف نموده بود: (شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‏های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‏شود) 

در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در مهرماه 1377 اصلاح گردیده آمده است: (شرکتهایی که با رعایت این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‏شوند) . 

 

این قانون تعریفی برای شرکت تعاونی ارائه ننموده است. اما از آنجا که قانون بخش تعاونی... اهدافی را برای تعاونیها تعیین کرده و به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اجازه داده است که نسبت به تاسیس شرکت تعاونی اقدام نمایند  و قانون اساسی نیز تعاونیها را به تولیدی و توزیعی تقسیم نموده است , می‏توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: (شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای فعالیت در امر مربوط به تولید و یا توزیع اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‏شود) 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سرمایه شرکت تعاونی

ماهیت حقوقی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی در حقوق ایران

قوانین حاکم بر شرکت‏های تعاونی

موسسین و اعضای شرکت تعاونی

 

 

 

 

بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران
فهرست مطالب

فصل اول: تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران 4

مبحث اول :تعاریف 5

مبحث دوم- ماهیت حقوقی شرکت تعاونی 8

مبحث سوم پیشینه شرکت تعاونی 19

بنداول – سیر اندیشه تعاون در اروپا 19

بند دوم : پیشینه تعاون در ایران 21

مبحث چهارم: قانون حاکم بر شرکت‏های تعاونی 25

مبحث پنجم: انواع شرکت‏های تعاونی 31

 

فصل دوم: موسسین و اعضای شرکت تعاونی 35

مبحث اول: موسسین شرکت تعاونی 36

بند اول: مفهوم موسس 36

بند دوم. موقعیت حقوقی موسیسن 38

بند سوم. مسوولیت موسسین 38

بند چهارم. حق الزحمه موسسین 41

مبحث دوم. اعضای شرکت تعاونی 44

مبحث سوم: شرایط عضویت در شرکت تعاونی 47

بند اول. تابعیت جمهوری اسلامی ایران 47

بند دوم: داشتن شخصیت حقیقی و یا شخصیت حقوقی غیر دولتی 48

بند سوم. پرداخت حداقل   مبلغ اسمی سهام 50

بند چهارم: عدم ممنوعیت قانونی 52

بند پنجم: عدم حجر 53

بند ششم: درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 54

بند هفتم: عدم عضویت در تعاونی مشابه 55

مبحث سوم: تعداد اعضای شرکت تعاونی 65

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 69

بند اول. حقوق اعضای شرکت تعاونی 69

1ـ حقوق مالی 69

حق استفاده از خدمات شرکت تعاونی: 73

حق بهره وری از سودخالص: 73

2- حقوق غیر مالی اعضای شرکت تعاونی 76

حق درخواست تشکیل مجامع عمومی: 78

حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره: 79

حق داشتن گواهینمامه موقت سهم و ارواق سهام: 81

حق نظارت: 82

حق استعفا: 82

مبحث پنجم. مسوولیت و تکالیف اعضای شرکت تعاونی 83

بند اول: مسوولیت 83

بند دوم. تکالیف اعضای شرکت تعاونی 86

1- خروج از عضویت 87

2- خروج اختیاری 88

الف- اعضای معمولی شرکت 88

ب- اعضای متخصص شرکت تعاونی تولید 88

بند دوم. خروج اجباری 94

1- فوت عضو 94

2- اخراج عضو 98

 

فصل سوم: سرمایه شرکت تعاونی 102

مبحث اول. ترکیب سرمایه 103

بند اول: آورده نقدی 104

بند سوم: آورده جنسی 108

مبحث دوم: تامین سرمایه 111

بند اول: تامین سرمایه توسط اعضا 112

بند دوم: تامین سرمایه توسط دستگاه‏های عمومی 114

مبحث سوم: تغییرات سرمایه 119

بند اول: افزایش سرمایه 129

الف: افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت 131

ب. خرید سهام توسط اعضای جدید 131

بند سوم: استفاده از ذخیره قانونی 134

گفتاردوم: کاهش سرمایه 137

بند اول: کاهش اختیاری سرمایه 138

بند دوم: کاهش اجباری سرمایه 138

بند سوم: کاهش سهام توسط اعضا 140

بند چهارم: خروج عضو 141

مراجع 143

 

 

 

لینک کمکی