مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان خانم مدارس راهنمایی شهر تهران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان

 

 

چکیده:

این فصل شامل سه بخش رهبری, رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری, تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف, رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریکه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش کنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول بهه هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت, مترادف به کار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبک یک فرد عبارتست از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری, نظریه صفات شخصی رهبر, تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا, مطالعات دانشگاه اُهایو, مطالعات دانشگاه میشیگان, شبکه مدیریت و تحقیقات اسکاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری, الگوی فیدلر, تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد, تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشارکتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری, رهبر عملگرا و رهبر ایجادکننده تحول می‌باشد.

 

 در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی, ارزشها, نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه, حالت یا وضعی روانی است که رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد, فعال می‌سازد و هدایت می‌کند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم کرده, جهت کلی رفتار او را معینن می‌کنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه کلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها, تئوری دو جنبه‌ای انسان, تئوری دو عامل انگیزش, تئوری سه نیاز مک کلند, تئوری نیازهای زیستی, تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:

 

 تئوری انتظار و احتمال, تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف, رضایت شغلی, نگرش کلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌کند که او با همکاران, سرپرستان و رؤسا رابطه متقابل داشته باشد, مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید, عملکردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد, در شرایط کاری که معمولاً چندان هم مطلوب نیست, کار بکند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دکتر برنجی می‌گوید (انگیزش رضایت نیست, کشش بسوی نتیجه کار است, در حالیکه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی, نظریه کورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی, عوامل مؤثر بر رضایت شغلی, فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر (جنیفر) و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت, شغل, فرصتهای ارتقا , سرپرست و همکاران. 

 

در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع, خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد  مورد بحث قرار گرفت. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

میزان رضایت شغلی

سبک رهبری مدیران

 

 

مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان
فهرست مطالب

بخش اول (رهبری)  

مقدمه 

تعریف رهبری  

تمایز مدیریت و رهبری 

تعریف سبک رهبری 

تئوری‌های رهبری  

تئوری‌های شخصیتی رهبری  

نظریه سنتی رهبری  

نظریه صفات شخصی رهبر 

تئوری‌های رفتاری رهبری  

مطالعت دانشگاه آیووا  

مطالعات دانشگاه اُهایو  

مطالعات دانشگاه میشیگان  

شبکه مدیریت  

تحقیقات اسکاندیناوی  

تئوری‌های اقتضایی  

الگوی فیدلر  

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد 

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضا  

تئوری مسیر ـ هدف  

الگوی رهبری مشارکتی  

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی  

پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی  

سیستمهای مدیریت  

سبک رهبری لیکرت  

تئوری‌های جدید رهبری  

جایگزینی رهبری  

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول  

رهبر عملگرا  

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند  

 

بخش دوم (رضایت شغلی) 

ارزشها  

انواع ارزش  

نگرشها  

انگیزش  

نظریه‌های انگیزش  

تئوری‌های محتوایی  

ـ تئوری سلسله مراتب نیازها 

ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان  

ـ تئوری دو عامل انگیزش  

ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند  

ـ تئوری نیازهای زیستی, تعلق و رشد  

تئوری‌های فرآیندی  

ـ تئوری انتظار و احتمال  

ـ تئوری برابری  

ـ تئوری اسناد  

انواع نگرش  

رضایت شغلی  

رابطه انگیزش با رضایت شغلی  

 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی  

 تعریف رضایت شغلی  

(-) تعیین رضایت شغلی  

 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی  

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی  

 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر (جنیفر)  

 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی  

 نظریه‌های رضایت شغلی  

– نظریه (بروفی) 

– نظریه (کورمن)  

– نظریه (پارسون)  

اندازه‌گیری رضایت شغلی  

 

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)  

تحقیقات خارجی  

تحقیقات داخلی  

خلاصه فصل  

 

منابع

 

لینک کمکی