چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه رشته حقوق چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها

 

 

 

 

مقدمه:

چگونگی و میزان تأثیر جهل - به عنوان عامل اصلی ابهام درموردمعامله - بروضعیّت عقد و قصد متعاملین  رابطه‌ی آنها است به عبارت دیگر, آیا جهل به مورد معامله, تنها موجب بطلان عقد می‌شود یا به اصل انعقاد آن, آسیب می رساند؟ آنگاه برای طرفین عقد, چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟ که در سه فصل جدا از هم مورد بررسی قرار می دهیم :

 

    فقدان و نبودهریک از شرایط لازم برای اعتبار وصحّت معاملات ‏, وضعیّت عقد را تحت تأثیر خود قرار می دهد . بطوری که اگر در شرایط هر یک از متعاملین یا عوضین ویا عقد بیع اخلال وارد شود ‏, ترتّب اثر شرعی مطلوب را با اشکال مواجه می کند ‏ , به عبارت دیگر ‏ صحّت بیع و حلیّت و جواز تصرّف هریک از متعاملین در عوضی که دریافت می کند , معلول ومسبّب است برای تأثیر سببی که سببّیت آن را شارع تعیین و امضا می کند که در چارچوب ادلّه و عمومات بیع بیان شده است:

    -آیه شریفه : ( أحَلََّ الله‘ البَیع )   بر حکمی تکلیفی یعنی حلّیتّ جمیع تصرّفات مترتّب بر بیع , دلالت می کند امّا حلّیّت جمیع تصرّفات که حکمی تکلیفی و در شمار احکام خمسه است , ملازم با صحّت بیع است که  حکمی وضعی می باشد . شکّی نیست که اگر بیع , صحیح باشد , ملکیّت حاصل خواهد شد و چنانچه که بیع صحیح نباشد ,چنین ملازمه و ترتّب اثری وجود نخواهد داشت ! و در نتیجه هرگونه تصرّفی حرام خواهد بود .

    -آیه شریفه ( لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض )   ابتدا از أکل مال به باطل نهی نموده است بدین معنا که دریافت مال به گونه باطل و تصرّف در آن , ممنوع شده است سپس با استثنا , تجارت ناشی از رضایت متعاملین را خارج کرده است. بنابراین , جواز أکل -تصرّف- منوط به تجارتی شده است که بارضایت طرفین تحقّق یافته باشد و در نتیجه می توان گفت : هر تصرّفی که از تجارتی نشأت گرفته باشد که در آن ,تراضی متعاملین وجود نداشته باشد , مصداق بارز أکل مال به باطل می باشد که چون مورد نهی واقع شده , حرام و نامشروع خواهد بود .

 

در حدیث نبوی (ص) بیع غرری مورد نهی قرار گرفته است که مقتضی بطلان و فساد بیع خواهد بود .  بنابراین, در بیان عدم شمول ادلّه و عمومات بیع در مورد بیع غرری می گوییم: در آیه شریفه (احل الله البیع) از ملازمه ی بین صحت و حلیت, جواز تصرف هر یک از متعاملین رادر عوضی که دریافت نموده , نتیجه گرفتیم امّا در جایی که از بیع غرری نهی شده وصحّت آن , منتفی است , ملازمه ای با حلّیّت و جواز تصرّف باقی نمی ماند .به عبارت دیگر , حکم حلّیّت وجواز تصرّف به موضوعی تعلّق گرفته که در بیع غرری وجود ندارد , پس باید بگوییم که حکم , به انتفا موضوعش,منتفی است و بنابراین ,بیع غرری به هیچ وجه نمی تواندتحت شمول آیه مزبور واقع شود .

    درآیه ی دیگر ,پس از نهی از أکل و تصرّف به باطل , جواز تصرّف را منحصر به تجارتی کرده که براساس تراضی طرفین معامله صورت گرفته باشد .امّا در جایی که جهل به موضوع معامله در بیع غرری , مطرح است ؛ تراضی متعاملین -برفرض ثبوت- در واقع با تکیه بر تصوّری خلاف واقع بنا شده که هرلحظه با کشف واقع , به نزاع و تنازع آنها تبدیل خواهد شد .بنابراین , بدون تردید بیع غرری از مصادیق بارز أکل مال به باطل باقی خواهد ماند .و درست به همین دلیل است که حتّی در صورت توافق متعاملین , بیع غرری باطل می باشد و گریزی ازآن نیست بدون آنکه علم ایشان , تأثیری در وضعیّت عقد داشته باشد .

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جهل در مورد معامله

ابهام در مورد معامله

مجهول بودن مورد معامله

عامل اصلی ابهام در مورد معامله

 

 

 

چگونگی و میزان تاثیر جهل بر وضعیت عقد و قصد متعاملین رابطه آنها
فهرست مطالب

تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد

- جمع‌بندی آرا فقها

- اشکال تأثیر

- ویژگی‌های عقد باطل

         فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

                              مبحث نخست -  بررسی قاعده‌ی (العقود تابعه للقصود

 مبحث دوم -  بررسی در مباحث فقهی

         فصل سوم: بررسی روابط طرفین : 

                                        الف ) ضمان طرفین 

                                        ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک

                                        ج) اجرت و هزینه های آن

 

 

لینک کمکی