بررسی کامپوزیتها و انواع آن بر تاکید بر تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی کامپوزیتها و انواع آن بر تاکید بر تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مهندسی مواد بررسی کامپوزیتها و انواع آن بر تاکید بر تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه مهندسی مواد

بررسی کامپوزیتها و انواع آن بر تاکید بر تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی

 

 

 

کامپوزیت ها و انواع آن:

   معنی لغوی کامپوزیت به معنی ماده ای است که از اجزا و قسمتهای مختلفی ساخته شده باشد. بسیاری از مواد که معمو تحت اصطلاحات دیگری مشخص شده اند, درحقیقت می توانند نوعی کامپوزیت باشند, مانند: فلزات روکش دار, اندود شده, آبکاری شده و پلاستیک های تقویت شده وغیره. با تعریف فوق, از آنجائیکه تقریباً اکثر مواد طبیعی و مصنوعی را می توان کامپوزیت به حساب آورد, به تعریفی جامع تر و تخصصی تر از آن می پردازیم. کامپوزیت ماده ای است که دارای چهار ویژگی ذیل باشد :

- جامد ؛

- مصنوعی( در این تعریف کامپوزیت طبیعی حذف می شود) ؛

- متشکل از دو یا چند جز (یا فاز) که از نظر شیمیایی یا فیزیکی کاملا متفاوتند و بصورت منظم یا پراکنده کنار هم قرار گرفته اند و فصل مشترکی بین آنها وجود دارد؛

- دارای خواص و ویژگیهای هستند که هیچ یک از فازهای تشکیل دهنده به تنهایی نمی توانند آنها را داشته باشند [].

 

به طور کلی کامپوزیت ها دارای دو جز می باشند :

الف) زمینه؛                 

ب) تقویت کننده.       

  مقدار فاز تقویت کننده کمتر از زمینه می باشد, همچنین فازهای تقویت کننده معمولا سخت تر بوده و دارای خواص مکانیکی بالاتری از فازهای زمینه می باشند.

    کامپوزیت ها بر اساس فاز زمینه به انواع زیر تقسیم می شوند []:

- کامپوزیت با زمینه پلیمری؛

-کامپوزیت با زمینه سرامیکی؛

-کامپوزیتهای کربن ـ کربن؛ 

-کامپوزیت با زمینه بین فلزی؛

-کامپوزیت با زمینه فلزی.

 

 

 

کلمات کلیدی:

انواع کامپوزیت

بررسی کامپوزیتها

کامپوزیتهای زمینه فلزی

روشهای تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی

 

 

 

 

بررسی کامپوزیتها و انواع آن بر تاکید بر تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی
فهرست مطالب

-- کامپوزیت ها و انواع آن                                                                              

--- کامپوزیت‌های زمینه پلیمری  PMCS    

---  کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی   CMCS

--- کامپوزیت‌های کربن - کربن CCCS    

---  کامپوزیت‌ها با زمینه بین فلزی   IMCS

--- کامپوزیت‌های زمینه فلزی     MMCS      

---  انواع تقویت‌کننده‌ها و خواص آنها

--- معرفی فلزAl  بعنوان فاز زمینه کامپوزیت 

--- معرفی خواص زیرکن 

---  دلایل استفاده از کامپوزیت Al-Zircon و کاربرد آن 

 

--  روش های تولید کامپوزیت های زمینه فلزی

---  روش گردابی 

--- روش کمپوکستینگ

---  روش ریخته گری کوبشی 

--- روش ریخته‌گری فشار بالا 

---  روش رخنه‌دهی 

---  روش درجا 

---  روش شکل دهی توسط اسپری 

--- روش متالورژی پودر

--- مزایا  و  معایب استفاده از روش متالورژی پودر برای تولید کامپوزیت

 

-: کامپوزیت های زمینه آلومینیمی تقویت شده با زیرکن

--1: توزیع ذرات زیرکن در نمونه ها

 

-- تاثیرفرآیند پروسه ساخت برریزساختار

--: خواص مکانیکی کامپوزیتهای Al-Zircon

---: تاثیر کسر حجمی  

---- تاثیر روش تولید و اندازه ذره 

---- تاثیر مواد افزودنی

---  اثر مقدار و اندازه ذارت 4ZrSiO بر روی چگالی

---  اثر مقدار و اندازه ذرات Zircon بر روی سختی

--- اثر مقدار و اندازه ذارت تقویت کننده  بر استحکام  فشاری و کششی, مدول یانگ وتغییر طول تا شکست 

--- اثر مقدار واندازه ذرات Zircon بر ریزساختار کامپوزیت Al-Zircon

2-4-6-اثر دمای تف جوشی بر روی خواص و ریزساختارکامپوزیت

منابع

 

 

 

بررسی کامپوزیتها و انواع آن بر تاکید بر تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی
فهرست تصاویر

شکل - . طبقه بندی مواد کامپوزیت][. 

شکل -: نمایش یک کریستال طبیعی zircon تک بلور [].

شکل -: نمایش صفحات کریستالی zircon تک بلور [].

شکل -: نمایی از شبکه کریستالی پیچیده zircon [].

شکل-.  روشهای ساخت کامپوزیت های زمینه فلزی [].

شکل - .  سهم روشهای مختلف تولید کامپوزیت های زمینه فلزی  در صنعت [].

شکل - . شمایی ازتولید کامپوزیت زمینه فلزی به روش گردابی [].

شکل - . شمایی از روش شکل دهی توسط اسپری فلز مذاب [].

شکل- .  نمایی از فرآیند پرس سرد ایزواستاتیک [].

شکل- .  نمایی از فرآیند پرس  بوسیله  سمبه  و  ماتریس [].

شکل- .  تعدادی از فرآیندهای رایج اکستروژن در متالورژی پودر []. 

شکل - . فرآیند های  متداول  متالورژی پودر [].

شکل - .  شماتیکی از فرایند  اتصال از طریق انتقال اتمها  به  نقاط گردنی در هنگام تف جوشی  [].

شکل - . شماتیکی از تغییرات میکروسکوپی در هنگام تف جوشی  []. 

شکل-: کامپوزیت های زمینه آلومینیومی, (a حاوی ذرات آلومینا -µm ,  b) حاوی ذرات آلومینا - µm 

,  c) حاوی ذرات زیرکن-µm و  d)حاوی ذرات زیرکن- µm [].

شکل-. دیاگرام دوتایی 2SiO-2ZrO.

شکل -: تغییرات سختی نمونه های کامپوزیتی تقویت شده با آلومینا و زیرکن با اندازه ذرات مختلف [].

شکل- : نرخ سایش کامپوزیت های مختلف زمینه  آلومینیمی و آلومینیم خالص [].

شکل- : کاهش حجم در طی سایش کامپوزیت های مختلف زمینه  آلومینیمی و آلومینیم خالص [].

شکل - : شکل الکترونی سطح سایشی  a)نمونه حاویSiC  b) حاوی زیرکن(-µm) و c)حاوی زیرکن (-µm)[].

شکل- : شکل  میکروسکوپی سطح سایشی نمونه های a) آلومینیوم خالص b)حاوی ذرات آلومینا -µm 

 c) حاوی آلومینا -µm d)حاوی زیرکن-µm و e)حاوی زیرکن- µm [].

شکل - . کاهش چگالی کامپوزیت با افزایش درصد حجمی تقویت کننده []. 

شکل -. افزایش تخلخل با افزایش تقویت کننده [].

شکل - . افزایش چگالی با افزایش مقدار و اندازه ذرات تقویت کننده []. 

شکل - . افزایش تخلخل با افزایش درصد وزنی تقویت کننده [].

شکل - . تغییرات سختی با تغییر مقدار و اندازه ذارت  [].

شکل - . تغییرات سختی با تغییر مقدار ذارت آلومینا [].

شکل - . افزایش استحکام فشاری با افزایش مقدار تقویت کننده [].

شکل - . نمودار فشار ماده کامپوزیتی حاوی ذرات BN  [].

شکل- . کاهش تغییر طول با افزایش مقدار تقویت کننده [].

شکل - . افزایش استحکام تسلیم با افزایش مقدار  SiC برای آلیاژ Al-Cu--Mn [].

شکل - . افزایش استحکام کششی با افزایش مقدار  SiC برای آلیاژ Al-Cu--Mn [].

 

 

 

لینک کمکی