تعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفر :

دید کلی :
هدف از این تحقیق رشته مدیریت تعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفر می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته مدیریت

تعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفر

 

 

مقدمه:

رضایت شغلی را این گونه تعریف می‌کنیم : نگرش کلی فرد نسبت به شغلش. بدیهی است که تعریف مزبور بسیار کلی است ولی لازم به یادآوری است که شغل فرد چیزی بیش از کارهای مشخصی چون بسته بندی کاغذ, در خدمت مشتری بودن یا رانندگی یک کامیون سنگین است.شغل فرد ایجاب می‌کند که او با همکاران, سرپرستان و رؤسا رابطه متقابل داشته باشد, مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید, عملکردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد, در شرایط کاری که معمولاً چندان هم مطلوب نیست, کار بکند و از این قبیل چیزها. این بدان معنی است که ارزیابی فرد درباره کارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن کار, یک نتیجه کلی از مجموعه ای از ارکان متفاوتی است که در مجموع, شغل وی را تشکیل می‌دهند. دو روش بسیار متداول جهت اندازه گیری چنین مفهومی‌از رضایت شغلی عبارتند از : سنجش کلی و سنجش تفصیلی که در آن به تعداد زیادی از جنبه های شغل توجه می‌شود.

 

 در اجرای روش سنجش کلی از کارگر یا کارمند تنها یک پرسش می‌شود و او باید با کشیدن دایره ای دور اعداد 1 تا 5 ( که در برابر جمله هایی قرار گرفته اند ) پاسخ دهد. برای نمونه, جمله مزبور چنین است : با توجه به همه جوانب شغلی که دارید, تا چه اندازه از شغل خود راضی هستنید ؟ روش دیگر که آن را روش تفصیلی می‌نامند پیچیده تر است. در اجرای این روش ارکان و اجزای تشکیل دهنده شغل مشخص می‌شوند و درباره احساس فرد نسبت به آنها پرسش می‌شود.نمونه ای از آن عوامل عبارتند از : ماهیت کار, سرپرستی, حقوق کنونی, فرصت یا امکان ارتقا و روابط با همکاران.طبق یک مقیاس استاندارد شده به این عوامل نمره داده می‌شود و سپس برای تعیین نمره رضایت شغلی فرد, آنها را با هم جمع می‌کنند. (رابینز, 1384, ص295)

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

تعیین رضایت شغلی

سنجش رضایت شغلی

نظریه‌های رضایت شغلی

فاکتورهای رضایت شغلی از نگاه جنیفر

 

 

 

 

 

تعیین رضایت شغلی و نظریه های آن با تاکید بر پیشینه آن و فاکتورهای جنیفر
فهرست مطالب

رضایت شغلی

ارزشها  

انواع ارزش  

نگرشها  

انگیزش  

نظریه‌های انگیزش  

تئوری‌های محتوایی  

ـ تئوری سلسله مراتب نیازها 

ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان  

ـ تئوری دو عامل انگیزش  

ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند  

ـ تئوری نیازهای زیستی, تعلق و رشد  

تئوری‌های فرآیندی  

ـ تئوری انتظار و احتمال  

ـ تئوری برابری  

ـ تئوری اسناد  

انواع نگرش  

رضایت شغلی  

رابطه انگیزش با رضایت شغلی  

 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی  

 تعریف رضایت شغلی  

(-) تعیین رضایت شغلی  

 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی  

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی  

 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر (جنیفر)  

 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی  

 نظریه‌های رضایت شغلی  

– نظریه (بروفی) 

– نظریه (کورمن)  

– نظریه (پارسون)  

اندازه‌گیری رضایت شغلی  

ارزشها

منابع

 

لینک کمکی