تئوریهای محتوایی و رضایت شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تئوریهای محتوایی و رضایت شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی تئوریهای محتوایی و رضایت شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته مدیریت

تئوریهای محتوایی و رضایت شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی

 

 

 

 

مقدمه:

مطالعه رسمی‌رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه 1930 شروع شد و از دهه 1930 رضایت شغلی بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت پیدا کرد که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی, صاحبنظران و مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال, کارگری سود آوراست.انستیتوی تحقیقات اجتماعی میشیگان, رضایت را شامل رضایت از سازمان, رضایت از سرپرست, رضایت از شغل, رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از گروه کاری یا همکاران می‌داند. ( سرمد, 1378, ص 213 )(کیت دیویس) , خشنودی شغلی را مجموعه ای از احساسهای سازگار و ناسازگار کارکنان می‌داند که با آن احساسها بکار خود می‌نگرند.هنگامی‌که کارکنان به سازمانی می‌پیوندند مجموعه ای از خواسته‌ها, نیازها, آرزوها, آزمودگیهای گذشته را که به روی هم انتظارهای شغلی را می‌آفرینند با خود همراه می‌آورند. خشنودی شغلی نشانی از همداستانی توقعات نوخواسته انسان با پاداشهایی است که کار فراهم می‌آورد. ( دیویس و (نیواستورم) , 1377, ص 169)

 

لاک  رضایت شغلی را یک حالت عاطفی مثبت یا خوشایندی می‌داند که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلی‌اش می‌باشد. وی اضافه می‌نماید رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از آنچه بنظرشان مهم است و شغلشان آنرا به خوبی فراهم کرده می‌باشد. ( مؤید, 1382, ص53)(شرتزر)  معتقد است رضایت شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل, شرایطی که در آن کار انجام میگیرد و پاداشی که برای انجام آن دریافت می‌شود و اینکه فعالیتها, امور و شرایطی که کار یک فرد را تشکیل می‌دهند تا چه حدودی و به چه نحوی نیازهایش را برآورده می‌سازد, بستگی به قضاوت وی دارد.(هرسی و بلانچارد) معتقدند رضایت شغلی تابعی از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد است. در حالتی که این دو توافق و تعادل داشته باشند. رفتار بطور همزمان برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است یعنی اثر بخشی و رضایت توأماً حاصل می‌گردد.(ویکتور وروم)  در مورد رضایت شغلی می‌گوید : یک نوع برداشت ذهنی که فرد نسبت به شغل خود دارد و انجام یک نوع رفتار سازمانی است. بنابراین رضایت و انجام کار در اثر عوامل کاملاً متفاوت بوجود می‌آیند.

 

(هاپلین)  می‌گوید که رضامندی شغلی یک پدیده احساسی است که یک کارمند درباره شغل خود میتواند بدست‌ آورد. بنابراین رضایت شغلی زمانی حاصل می‌شود که کارکنان از طبیعت کار خود رضایت داشته باشند. از حقوق و مزایای خود راضی باشند. فرصتهای مناسبی برای ارتقا ترفیع داشته باشند و از همکاران و سرپرستان خود نیز راضی باشند.(چستربارنارد)  معتقد است که رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد و سازمان میگردد. خشنودی های ویژه ای که انسان را بر می‌انگیزد تا تلاشهای خود را برای کمک به یک سازمان بکار برد از مزایایی است که در برابر معایب برخاسته از این همکاری ناشی می‌شود.هرگاه مسئولیتهایی که سازمان بر عهده افراد می‌گذارد زیاد باشد, مزایای سازمان باید فراوان و برانگیزنده باشد. ( عباس زادگان, 1379, ص ص 188 ـ 185 )(کینزبرگ)  و همکارانش که رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون مورد توجه قرار داده اند به دو نوع رضایت شغلی اشاره می‌کنند: 

 

1 ـ رضایت درونی که از دو منبع حاصل می‌گردد, اولی احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می‌شود. دوم لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی ها و رغبت های فردی به انسان دست می‌دهد.

2 ـ رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر آن در حال تغییر و تحول است.

 

عوامل درونی که خصوصیات و حالات فردی را شامل می‌گردند در مقایسه با عوامل بیرونی که شرایط کار و اشتغال را در بر می‌گیرد از ثبات بیشتری برخوردارند. لذا رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی است. رضایت کلی نتیجه تعامل بین رضایت درونی و بیرونی است.رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می‌باشد که زائیده عواملی نظیر شرایط محیط کار, نظام سازمان شغل, روابط حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی است. لذا میتوان نتیجه گرفت رضایت شغلی احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متأثر می‌باشد. ( شفیع آبادی, 1372, ص ص 125 ـ 124 )رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل, آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است فراهم می‌کند.رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد میکند. از نظر سازمانی, سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می‌شود. (‌مقیمی‌, 1377, ص 383)

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظریه های انگیزش  

تئوری‌های محتوایی

سنجش رضایت شغلی

نظریه‌های رضایت شغلی

رابطه انگیزش با رضایت شغلی

فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی

 

 

 

 

 

تئوریهای محتوایی و رضایت شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی
فهرست مطالب

رضایت شغلی

ارزشها  

انواع ارزش  

نگرشها  

انگیزش  

نظریه‌های انگیزش  

تئوری‌های محتوایی  

ـ تئوری سلسله مراتب نیازها 

ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان  

ـ تئوری دو عامل انگیزش  

ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند  

ـ تئوری نیازهای زیستی, تعلق و رشد  

تئوری‌های فرآیندی  

ـ تئوری انتظار و احتمال  

ـ تئوری برابری  

ـ تئوری اسناد  

انواع نگرش  

رضایت شغلی  

رابطه انگیزش با رضایت شغلی  

 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی  

 تعریف رضایت شغلی  

(-) تعیین رضایت شغلی  

 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی  

 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی  

 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر (جنیفر)  

 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی  

 نظریه‌های رضایت شغلی  

– نظریه (بروفی) 

– نظریه (کورمن)  

– نظریه (پارسون)  

اندازه‌گیری رضایت شغلی  

ارزشها

منابع

 

لینک کمکی