تشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه رشته حقوق تشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آن

 

 

چکیده 

در کتب فقهی نیز تعریفهای متعددی از شرکت در قتل عمدی شده است که ما به علت شباهت آن تعاریف بر همدیگر در اینجا به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می کنیم .امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله در مساله 45 از کتاب قصاص  , شرکت در قتل عمدی را چنین تعریف کرده است : ( شرکت در قتل عمد به این محقق می شود که هریک از آنان کاری کند که همان کار به تنهائی طرف را از پا در آورد ......همچنین محقق می شود به آسیبهای که هر یک به تنهایی کشیده نیست . لیکن روی هم رفته آنها باعث سرایت باشد و او را از پا د آورد .......)   

آیت الله خوئی در کتاب مبانی تکلمه المنهاج در مساله 45 از کتاب قصاص چنین آورده است : ( تحقق الشرکه فی القتل یفعل شخصین معاًوان کانت احد هما اکثر من جنایه الخر فلوضرب احد هما ضربه و الاخر ضربتین او اکثر , فمات المضروب واستناد موته الی فعل کلیهما کانا متساویین فی التقل ...)‌  

 

قانون مجازات اسلامی نیز در موارد 214 و 215 با اندک تفاوتی در کلام , یک تعریف و یک حکم واحد را بیان کرده است . در ماده 214 ق.م.1 چنین آمده است : ( هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد , همگی آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود . )‌و در ماده 215 قانون نیز چنین آورده شده است : ( شرکت در قتل زمانی , تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد , خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد , خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ) 

بنابراین اگر بخواهیم تعریف موردنظر قانونگذار اسلامی را از مواد مذکور استخراج نماییم بایسیتی چنین بیان کرد که ( شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات از نتیجه ضرب و جرح عده ای آنچنان که مرگ مقتول مستند به عمل همه آنها باشد , خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد , خواه اثر کار آنها مساوی باشد و خواه متفاوت و خواه عمل آنها در یک زمان واقع شده باشد و خواه در زمانهای متعدد . )

 

حال اگر در مقام نتیجه گیری از این تعاریف برآمده  وقصد نقد و بررسی , و سپس ارائه یک تعریف حقوقی منشعب از مواد قانون و نظریات فقهی را داشته باشیم , تذکر داد که هر چند کلیه تعاریف فوق , به عنوان تعریف شرکت در قتل عمدی و در فصل قصاص آورده شده است , اما از نگرش به تمامی عبارات آن تعاریف , هرگز نمی توان حکم مزبور را صرفاً‌ شامل قتل عمد نمود مگر آنکه بخواهیم از دیگر مواد قانون از جمله ماده 206 ق.م.ا در تفسیر مواد کمک بگیریم . به عبارت دیگر تعریف قانونی شرکت در قتل عمدی جامع افراد قتل عمدی می باشد , اما مانع شمول حکم بر دیگر افراد قتل نیست , زیرا قیدی که بتوان تعریف مزبور را مختص جرم شرکت در قتل عمدی , در مباحث حقوقی اکتفا نمود . لذا در اینجا نیز چاره ای جز این نیست که تعریف اصولی و ارائه شده توسط حقوقدانان عرفی , را به عنوان تعریف مورد قبول برای جرم شرکت در قتل عمدی قرارداد و در جای خود به قیود و شرایط مورد نظر قانونگذار در آن تعاریف نیز استناد جست و درصد تطبیق و بررسی آنها برآمد . 

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

قتل عمد

مشارکت در قتل عمد

عناصر مشارکت در قتل عمد

 

 

تشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آن
فهرست مطالب

پیشگفتار  

چکیده 

مقدمه 

الف ) بیان موضوع 

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها 

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات 

 

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر 

فصل اول – واژه شناسی 

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم 

الف ) تعریف لغوی 

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران 

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم 

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن 

الف ) انواع شرکت در جرم 

1) شرکت در جرائم عمدی

2) شرکت در جرم غیرعمد 

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران 

1-1) رکن قانونی 

1-2) رکن مادی 

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم 

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر 

2-1) رکن قانونی 

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی 

2-4) مجازات شرکت در جرم 

مبحث دوم – قتل عمد 

گفتار اول – تعریف قتل عمد 

الف ) تعریف لغوی 

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران 

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن 

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض 

2) قتل عم تبعی 

ب) ارکان قتل عمد

1) رکن قانونی 

2) رکن مادی

3) رکن معنوی 

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر 

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

منابع

لینک کمکی