زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته معماری به بررسی زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی می پردازد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته معماری

زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

 

 

 

 

مقدمه

تزیین علاوه بر اینکه به شکل معماری زیبایی می بخشد می تواند از  نظر نقش ونگارش از لحاظ زیبایی شناسی اثری مستقل محسوب شود.ذاها حدید معمار معاصر عراقی در مورد معماری می گوید : اساساَ معماری برای بهتر زیستن است. هر چیزی که میسازید, باید با این ایده باشد که مردم در آن احساسی خوب و زیبا داشته باشند. (مرباغی,1385 :9 )جان راسکین معتقد است : معماری در واقع همان تزیینات است و به طور واضح هر ساختمانی که شایستگی نام معماری داشته باشد عنصر تعیین کننده کار , به عنوان یک عنصر معماری همان عنصر تزییناتی آن می باشد. هنر معماری از یک سو فی نفسه هنری واحد و مستقل است که قواعد, ضوابط و خصوصیات ویژه خود را دارد و از سوی دیگر می توان آن را هنری جامع و ترکیبی به شمار آورد که غالباَ در برخی سطوح هنرهایی مانند نگارگری , مجسمه سازی , خطاطی, کاشیکاری و گچبری را می تواند در بر گیرد.در نتیجه تزییناتی که با اصول زیبایی شناختی در معماری به کار رود به زیبایی بنا کمک خواهد کرد.

 

 صورت شعر و هنر چنانکه افلاطون و ارسطو به آن توجه کرده اند عبارت است از زیبایی که حاصل ایقاع(ریتم یعنی فاصله متناسب میان الحان و نغمات) و آهنگ(هارمونی یعنی لحن صوت و وزن آواز) اثر هنری است. البته در اینجا وزن و آهنگ و تناسب هندسی بیانگر ملاکهای زیبایی شناسانه یونانیان است, حال آنکه در زیبایی سمبولیک هنر اساطیری یا هنر دینی و نیز هنر مدرن, اگر ملاک کلاسیسم در کار آید, قدر مسلم این هنرها زشت محسوب خواهند شد. بنابراین, چنانکه محاکات, خود, بنابر مورد محاکات و باطن و مبدأ فاعلی محاکات صورتی دیگر پیدا می کند, زیبایی نیز در اینجا نسبی می شود. بی وجه نیست که(جنسن) هنر اساطیری و یا دینی را از منظر ملاکهای هنر کلاسیک بی نظم و پریشان و دچار هرج و مرج می بیند. 

 

زیبایی, بسته به ملاک و محک زیباشناسانه, گاه عین زشتی تلقی می شود, چنانکه گاه حق عین باطل انگاشته می شود و باطل عین حق. فی المثل افلاطون در بحث از زیبایی در رساله فدروس, ملاک زیباشناسانه متافیزیکی یونان عصر خویش را پی می ریزد, و در رساله سمپوزیوم(ضیافت), ملاک زیبایی شناسی سوبژکتیو متافیزیک را بنا می نهد.با سررسیدن دوران سیطره فرهنگ یونانی مبنای زیبایی شناسی و ذوقیات مردم دگرگون می شود و معیارهای زیبایی شناسی حسی- عقلی کلاسیک متافیزیک جای خود را کم و بیش به معیارهای دینی- مسیحی می دهد. زیبایی و جمال در تفکر دینی عبارت است از زیبایی و جمال الهی که ملاک آن دین و شرع است و حسن و قبح و زیبایی و زشتی و حق و باطل اشیا و امور نسبت به کتاب و سنت توصیف و تبیین می گردد.(مددپور: 1384: 25-26). 

ارزیابی مثبت احساسی از یک مکان در احیای روانی یا بازسازی روحی تاثیر دارد به طور عام ارزیابی زیبایی شناختی به ارزیابی مثبت احساسی منتهی می شود, به همین علت دو جنبه زیباشناسی و احساس در هم تنیده شده و معمولاً به عنوان بعدی از ابعاد محیط مصنوع به آن اشاره شده است. از تحقیقات انسانی- محیطی معمولاً ترجیحات, معیار ارزیابی زیباشناسانه است. به عبارت دیگر, احساس ها و شناخت ها به طور موازی مطرح اند و به همین دلیل است که از ارزیابی زیباشناختی- احساسی صحبت می کنیم. البته جنبه احساسی بیشتر متوجه خوشایندی است و جنبه زیباشناختی نیز بیشتر به انگیزش محیطی یا به عبارت دیگر جلب نظر کردن محیط اشاره دارد.(رضازاده, 1380: 7-8) یک بنا باید بر مبنای زیباشناسی- کارکرد و ارتباط سیال و خلاق با محیط اش تعریف و طراحی شود.(گوران, 1384: 64). 

 

 

 

کلمات کلیدی:

تحلیل خانه های قاجار

تحلیل خانه های پهلوی

نظریه های زیبایی شناسی

تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

 

 

 

زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی
فهرست مطالب

زیبایی شناسی: روان انسان, فضای مسکونی

زیبایی

    مفهوم زیبایی در طول زمان

   نظریه های زیبایی شناسی

تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی

تحلیل خانه های قاجار و پهلوی و نتیجه گیری 

منابع و مأخذ

 

لینک کمکی