بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه کامل و جامع بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

 

 

 

 

چکیده‌

مرور زمان ) یا گذر زمان را در فقه (تقادم الزمان) گویند .مرور زمان برابر ماده قانون آئین دادرسی مدنی سابق: ( گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت, دعوی شنیده نمی شود .) و در امور کیفری ( گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .) () به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی کشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملک بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد که مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در کشور ما پذیرفته شده, می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد ) () 

 

شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوقدانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد, از این مقوله است . همچنانکه گذشت زمان معین جهت امکان الحاق طفل به شوهر,یا سپری شدن مدت معین جهت ایجاد حفظ فسخ در برخی از خیارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضا عده در طلاق رجعی و نظایر آن . اما بحث پدیده مرور زمان با این گونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود, اگر چه برخی از نویسندگان () این گونه موارد را مؤید اثبات مرور زمان دانسته اند . سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌, تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌, بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌, تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها, عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌, در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان‌ کیفری‌ و غیرکیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
فهرست‌ مطالب‌

 

مقدمه‌ 1

فصل اول : کلیات‌ 6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم  8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران  11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان  29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان  38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان  39

1-2-3 - مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45

1-3-2- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49

 

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53

2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60

2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60

2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65

2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66

2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66

2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67

2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71

2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71

الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72

ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81

2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85

2-2-2- انواع‌, مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91

2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92

2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94

 

فصل سوم: نقد مرور زمان  100

3-1- نظر حقوقدانان‌ 102

3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102

3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116

3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119

3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127

3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130

الف) مرور زمان‌ در حدود, قصاص‌ و دیات‌ 131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
فهرست‌ منابع‌ 146

چکیده انگلیسی 151

 

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق 

 

 

 

 

 

لینک کمکی