مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری :

دید کلی :
در دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق به مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

 

 

مقدمه

همراه‌ با قبول‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مرور زمان‌ کیفری‌, احکام‌ و آثار حقوقی‌ متعددی‌ درجریان‌ محاسبه‌ و اعمال‌ آن‌ بروز می‌کند که‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ جز با بررسی‌ و مطالعه‌دقیق‌ این‌ احکام‌ فرعی‌ ممکن‌ نیست‌ بخصوص‌ سکوت‌ مقررات‌ اخیر التصویب‌ مرور زمان‌کیفری‌ در بعضی‌ از این‌ فروعات‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌ بحث‌ را بیشتر می‌سازد و لذاادامه‌ مطلب‌ را به‌ بررسی‌ کلی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. قبل‌ از شروع‌ این‌مطالب‌ تذکر این‌ نکته‌ لازمست‌ که‌ در تقسیم‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ کیفری‌و آثار حقوقی‌ آن‌ چند روش‌ اتخاذ شده‌ است‌ روش‌ نخست‌ آنست‌ که‌ چون‌ مرور زمان‌بطور مطلق‌ موجب‌ سقوط‌ مجازات‌ می‌شود چه‌ مرور زمان‌ مجازات‌ که‌ رابطه‌ مستقیم‌ باسقوط‌ مجازات‌ دارد و چه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ که‌ مانع‌ محکومیت‌ مرتکبین‌ جرایم‌ می‌شود وبا واسطه‌, مجازات‌ را ساقط‌ می‌کند, در قلمرو قوانین‌ و مقررات‌ ماهوی‌ محسوب‌ شده‌ و درحقوق  جزای‌ عمومی‌ مورد توجه‌ و بحث‌ قرار می‌گیرند و مقررات‌ آن‌ نیز در قانون‌ مجازات‌بیان‌ و تشریح‌ می‌شود.

 

 برعکس‌ این‌ روش‌, در بعضی‌ کشورها مقررات‌ مرور زمان‌ راقواعد شکلی‌ قلمداد می‌کنند که‌ با انقضای‌ آن‌, تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ حکم‌ کیفری‌ که‌ از امورشکلی‌ است‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌کند و موقوف‌ می‌شود و لذا قواعد و مقررات‌ مرور زمان‌ رادر قوانین‌ شکلی‌ و از جمله‌ ق .آ.د.ک‌. ذکر و حقوقدانان‌ نیز همین‌ تقسیم‌ را رعایت‌ می‌کنند.این‌ دو شیوه‌ در قوانین‌ جزایی‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ در کشور ما اجرا شده‌ است‌ قبل‌ ازانقلاب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قانون‌ ماهوی‌ محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌عمومی‌ (1304 و 1352) جای‌ داده‌ شده‌ و بعد از انقلاب‌ در ق .آ.د.ک‌. مورد توجه‌ قرار گرفت‌البته‌ ماهوی‌ یا شکلی‌ قلمداد کردن‌ یک‌ حکم‌ آثار خاص‌ و مهمی‌ دارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌خواهیم‌ کرد. 

 

روش‌ سومی‌ که‌ در بعضی‌ کشورها اعمال‌ می‌شود. (در سوریه‌, مقررات‌مرور زمان‌ جرم‌ جز مقررات‌ شکلی‌ محسوب‌ و در مواد 437 الی‌ 443 قانون‌ اصول‌محاکمات‌ جزایی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در مواد 161 الی‌ 167 قانون‌مجازات‌ این‌ کشور قرار داده‌ شد که‌ قانون‌ نخست‌ شکلی‌ و قانون‌ اخیر ماهوی‌ است‌. درلبنان‌ نیز مواد 438 الی‌ 444 قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ و مواد 162 الی‌ 165 قانون‌مجازات‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.) تفکیک‌ بین‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ است‌, مقررات‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ را جز مقررات‌ شکلی‌ محسوب‌ ودر قوانین‌ شکلی‌ مورد بررسی‌ و توجه‌ قرار می‌دهند اما مرور زمان‌ مجازات‌ را جز مقررات‌ ماهوی‌ دانسته‌ و در قانون‌ مجازات‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند که‌ به‌ نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است‌ خصوصاً در کشورهایی‌ که‌ سازمان‌ قضایی‌ متعدد دارند و در هر یک ‌مقررات‌ شکلی‌ خاصی‌ جریان‌ دارد قراردادن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ درآ.د.ک‌. یک‌ سازمان‌ موجب‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و بروز تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌می‌شود.

 

 

 

کلمات کلیدی:

آثار تجدید اعتبار

تجدید اعتبار کیفری

احکام‌ و مقررات‌ تجدید اعتبار کیفری

 

 

 

مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
فهرست‌ مطالب‌

احکام و آثار مرور زمان

1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌

1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌

1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌

1-1- انقطاع‌ مرور زمان‌

1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌

1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌

1- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌

1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌

1-2 -مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها

1-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌

1-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌

1-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌

1-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌

1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78
1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌
1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌
1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌

 انواع‌, مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78

1- انواع‌ مرور زمان‌

 مدتهای‌ مرور زمان‌

3 -آثار مرور زمان‌

3- نتیجه‌ بحث‌

مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری
فهرست‌ منابع‌

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی