عناصر مشارکت در قتل عمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عناصر مشارکت در قتل عمد :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه عناصر مشارکت در قتل عمد و بررسی ماهیت آنها می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

عناصر مشارکت در قتل عمد و بررسی ماهیت آنها

 

چکیده 

در کتب فقهی نیز تعریفهای متعددی از شرکت در قتل عمدی شده است که ما به علت شباهت آن تعاریف بر همدیگر در اینجا به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می کنیم .امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله در مساله 45 از کتاب قصاص  , شرکت در قتل عمدی را چنین تعریف کرده است : ( شرکت در قتل عمد به این محقق می شود که هریک از آنان کاری کند که همان کار به تنهائی طرف را از پا در آورد ......همچنین محقق می شود به آسیبهای که هر یک به تنهایی کشیده نیست . لیکن روی هم رفته آنها باعث سرایت باشد و او را از پا د آورد .......)   

آیت الله خوئی در کتاب مبانی تکلمه المنهاج در مساله 45 از کتاب قصاص چنین آورده است : ( تحقق الشرکه فی القتل یفعل شخصین معاًوان کانت احد هما اکثر من جنایه الخر فلوضرب احد هما ضربه و الاخر ضربتین او اکثر , فمات المضروب واستناد موته الی فعل کلیهما کانا متساویین فی التقل ...)‌  

 

قانون مجازات اسلامی نیز در موارد 214 و 215 با اندک تفاوتی در کلام , یک تعریف و یک حکم واحد را بیان کرده است . در ماده 214 ق.م.1 چنین آمده است : ( هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد , همگی آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود . )‌و در ماده 215 قانون نیز چنین آورده شده است : ( شرکت در قتل زمانی , تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد , خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد , خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ) 

بنابراین اگر بخواهیم تعریف موردنظر قانونگذار اسلامی را از مواد مذکور استخراج نماییم بایسیتی چنین بیان کرد که ( شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات از نتیجه ضرب و جرح عده ای آنچنان که مرگ مقتول مستند به عمل همه آنها باشد , خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد , خواه اثر کار آنها مساوی باشد و خواه متفاوت و خواه عمل آنها در یک زمان واقع شده باشد و خواه در زمانهای متعدد . )

 

حال اگر در مقام نتیجه گیری از این تعاریف برآمده  وقصد نقد و بررسی , و سپس ارائه یک تعریف حقوقی منشعب از مواد قانون و نظریات فقهی را داشته باشیم , تذکر داد که هر چند کلیه تعاریف فوق , به عنوان تعریف شرکت در قتل عمدی و در فصل قصاص آورده شده است , اما از نگرش به تمامی عبارات آن تعاریف , هرگز نمی توان حکم مزبور را صرفاً‌ شامل قتل عمد نمود مگر آنکه بخواهیم از دیگر مواد قانون از جمله ماده 206 ق.م.ا در تفسیر مواد کمک بگیریم . به عبارت دیگر تعریف قانونی شرکت در قتل عمدی جامع افراد قتل عمدی می باشد , اما مانع شمول حکم بر دیگر افراد قتل نیست , زیرا قیدی که بتوان تعریف مزبور را مختص جرم شرکت در قتل عمدی , در مباحث حقوقی اکتفا نمود . لذا در اینجا نیز چاره ای جز این نیست که تعریف اصولی و ارائه شده توسط حقوقدانان عرفی , را به عنوان تعریف مورد قبول برای جرم شرکت در قتل عمدی قرارداد و در جای خود به قیود و شرایط مورد نظر قانونگذار در آن تعاریف نیز استناد جست و درصد تطبیق و بررسی آنها برآمد . 

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

قتل عمد

مشارکت در قتل عمد

عناصر مشارکت در قتل عمد

 

 

 

 

 

 

عناصر مشارکت در قتل عمد
فهرست مطالب

 ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد 

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد 

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد 

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران 

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات 

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه 

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران 

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکا از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت 

ب ) در حقوق مصر 

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل) 

3) اشتراک از راه مساعده 

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر 

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی 

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکا )

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی 

الف ) در حقوق ایران 

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است 

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

 

نتیجه گیری 

کتاب نامه 

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات 

 

 

لینک کمکی