بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر :

دید کلی :
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر

 

 

 

چکیده

عنصرروانی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است که در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به کار می رود عنصرروانی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتکاب و قصد مجرمانه, و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتکاب و خطای کیفری است, لیکن عنصر روانی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل شرایط مسئوولیت کیفری نیز می باشد.

در حقوق ایران جرم قتل بر اساس عنصر روانی به انواع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم شده که بر حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش, برای انواع قتل مجازات های متفاوتی پیش بینی شده است. قوانین جزایی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان جدید قتل خطای محض را به عناوین پیش افزوده , علیرغم آنکه در برخی از مصادیق این نوع قتل, فاعل فاقد عنصر روانی جرم می باشد. لیکن مقنن به منظور حمایت کیفری از مجنی علیه, دیه مقرر نموده است. در نظام تقنینی ایران سبق تصمیم در نوع قتل و تشدید مجازات بی تأثیر بوده و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی نشده است. در حقوق مصرسبق تصمیم به عنوان مهمترین معیار تفکیک انواع قتل بر حسب عنصرروانی محسوب می شود. و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی شده, به نحوی که مجازات قتل توأم با سبق تصمیم شدیدترازسایرانواع قتل است.

 

 

 

کلیدواژه ها:

عنصر روانی

قتل بدون سبق تصمیم

قتل عمدی و قتل غیرعمدی

قتل عمدی توأم با سبق تصمیم

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر
فهرست مطالب

بررسی عنصر روانی قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق مصر

چکیده

کلیدواژه ها

مقدمه

 معنای لغوی عنصر روانی

انواع جرم قتل بر مبنای عنصر روانی در حقوق موضوعه ایران

انواع جرم قتل بر مبنای عنصر روانی در حقوق موضوعه مصر

رکن معنوی قتل عمدی

مقایسه بند الف ماده 206 ق.م.ا با حقوق مصر

مقایسه بندب ماده 206 ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر

 مقایسه بندج ماده 206 ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر

رکن معنوی قتل شبه عمد

وجه اشتراک و افتراق بندب ماده 295 با بندب ماده 206 ق.م.ا

قتل در حکم شبه عمد

رکن معنوی قتل خطای محض

 قتل به منزله خطای محض

 تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض

قتل غیر عمد

عنصرروانی قتل در منازعه

نتیجه‌گیری

منابع

 

لینک کمکی