بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته حقوق به بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران

 

 

 

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید, در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود, صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی, جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر, مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند, بار نمی گردید؛ اما, بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید, از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری, تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

 

از نظر قانونی در کشور ایران, شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352, مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی, شروع به جرم در جنایات, خود به عنوان جرمی مستقل, قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون, منوط به تصریح در قانون گردیده بود, که این معنا تا سال 1362؛ یعنی, تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود, اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی, عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد, واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید, مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی, اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد, همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی, خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر, تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود, بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

 

با توجه به مراتب مذکور, شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی, از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که, به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید, از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر, از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375, مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا, شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله, به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

 

 

 

کلمات کلیدی:

قتل

قتل عمد

قتل در حقوق کیفری

جرم قتل در حقوق کیفری ایران

 

 

 

 

بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران
فهرست مطالب

چکیده : 4

مقدمه 5

تعریف جرم 6

مبحث اول : کلیات 8

الف _ قتل عمد : 8

ج _ قتل شبه عمد : 8

د _ قتل غیر عمدی یا خطا: 9

الف _ قتل عمدی : 9

ب _ قتل شبه عمد : 10

ج _ قتل خطای محض : 11

الف ) اشتباه در هویت مقتول 12

ب ) اشتباه در هدف 15

ج ) اشتباه در قصد 18

 

مبحث دوم : مجازات شروع به قتل عمدی

تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد : 28

الف _ عنصر قانونی : 28

ب _ عنصر مادی : 29

ب _ 1 _ رفتار مرتکب : 29

ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم : 30

پاورقی و منابع: 34

 

 

 

 

 

لینک کمکی