مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌ :

دید کلی :
«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود, برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌

(بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه)

 

 

 

 

چکیده‌

(مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌) موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود, برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌, تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌, بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌, تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها, عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌, در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان‌ کیفری‌ و غیرکیفری

 

 

 

پیشگفتار

تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تکلیفی‌ است‌ که‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تکلیفی‌ با مطالعه‌, نقل‌ ونقد و بررسی‌ آرا و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌, و ارائه‌ نظریاتی‌ کاملتراز آنچه‌ که‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌, ملازمه‌ دارد.چنین‌ سیر و سلوک‌ علمی‌ را بیشتر در سیره‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ که‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یک‌ طرفه‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود, خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوه‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.

 

کلام‌ دیگر اینکه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مکاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌, پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌, دیدگاه‌دسته‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انکار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ کرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ کیفری‌ در قوانین‌, نظری‌ است‌ که‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ کیفری‌ کافی‌ نمی‌داندبلکه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذکور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌, بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ کیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وغیرکیفری‌, نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.

 

 

 

 

 

مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌
فهرست‌ مطالب‌

 

مقدمه‌ 1

فصل اول : کلیات‌ 6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم  8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران  11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان  29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان  38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان  39

1-2-3 - مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45

1-3-2- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49

 

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53

2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60

2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60

2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65

2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66

2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66

2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67

2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71

2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71

الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72

ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81

2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85

2-2-2- انواع‌, مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91

2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92

2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94

 

فصل سوم: نقد مرور زمان  100

3-1- نظر حقوقدانان‌ 102

3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102

3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116

3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119

3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127

3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130

الف) مرور زمان‌ در حدود, قصاص‌ و دیات‌ 131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141

مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌
فهرست‌ منابع‌ 146

چکیده انگلیسی 151

 

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق 

 

 

 

تحقیقات مرتبط با مرور زمان:

دانلود مقاله تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

دانلود مقاله بررسی مرور زمان کیفری در اسلام و دلایل موافقین و مخالفین آن

 

 

 

لینک کمکی