مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی :

دید کلی :
در دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی به بررسی زمینه های مشارکت و راهکارهای ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی 

بررسی زمینه های مشارکت و راهکارها

 

 

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت شوراهای اسلامی روستایی درفعالیتهای ترویج و توسعه کشاورزی پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی  می باشد و جمعیت مورد مطالعه شامل 160 نفر از اعضای شورهای اسلامی روستایی و 60 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کوهدشت می‌باشد و از روش نمونه‌گیری طبقه ای متناسب برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار پرسشنامه اعضای شورای اسلامی روستایی برابر 89/0 و اعتبار پرسشنامه کارشناسان ترویج کشاورزی برابر 94/0 محاسبه شده است.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به اعضا شوراهای اسلامی روستایی نشان می دهد که بین متغیرهای سطح تحصیلات, میزان درآمد از کشاورزی, اعتقاد به مفید بودن برنامه های ترویج, ارتباط با مراکز خدمات کشاورزی, استفاده از کلاسهای آموزشی – ترویجی و استفاده از مجلات و نشریات ترویجی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضا شورا های  اسلامی روستایی پیرامون زمینه های مشارکت شان در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب شغل اصلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر حسب نوع مالکیت وعضویت یا عدم عضویت در شوراهای اسلامی دوره های قبل اختلاف معنی داری بین دو دیدگاه وجود ندارد.

  نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های مربوط به کارشناسان ترویج کشاورزی نشان می دهد که بین سطح تحصیلات , سابقه فعالیت در ترویج کشاورزی و میزان ارتباط با اعضای شوراهای اسلامی با متغیر زمینه های مشارکت شوراها در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی رابطه مثبت وجود داد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های مشارکت اعضا شورای اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی بر اساس پست سازمانی و محل تولد تفاوتی وجود ندارد. نتایج آزمون من وایت نی نشان می دهد بین دیدگاه اعضا شورا های اسلامی روستایی وکارشناسان ترویج کشاورزی پیرامون زمینه های (توانایی های) مشارکت اعضای شورا های اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی از نظر میزان مشارکت بین دو دیدگاه اختلاف معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

ترویج فعالیتهای کشاورزی

توسعه فعالیتهای کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

نقش شورهای روستایی در ترویج و توسعه کشاورزی

مشارکت مردمی در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی

 

 

 

 

مبانی نظری ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی
فهرست مطالب

مقدمه

 مشارکت

 مفهوم مشارکت

 عناصر مشارکت

 انواع مشارکت

 اهداف مشارکت

 اهمیت مشارکت

 ابزار مشارکت

 عوامل مؤثر درمشارکت

 زمینه های مشارکت روستاییان

 پایدار سازی مشارکت

 اهداف ویژه مشارکت مردمی

 شیوه های مشارکت مردمی

 تجربیات سایر کشورها در زمینه مشارکت روستاییان

 مروری کوتاه بر مشارکت در جامعه روستایی ایران

 مشارکت سنتی در مقابل مشارکت جدید

 ترویج کشاورزی

 تعاریف ترویج

 ماهیت ترویج کشاورزی

 اهمیت و گستره ترویج

 فلسفه ترویج

 اصول ترویج

 اهداف ترویج

 پیشینه ترویج وآموزش کشاورزی در جهان و ایران

 رهیافت های ترویج

 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر کشاورزان

 رهیافت ارزیابی روستایی مشارکتی

 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی

 رهیافت تسهیم هزینه

 رهیافت کشاورزاول و آخر

 رهیافت مشارکتی ترویج کشاورزی

 مفهوم مشارکت در مباحث ترویج

 مشارکت از دیدگاه صاحبنظران ترویج

 مفهوم ترویج مشارکتی

 اهمیت مشارکت عمومی در برنامه های ترویجی

 ترویج آمرانه و مشارکتی

 سازمانای غیر دولتی و ترویج

 توسعه

 توسعه پایدار

 توسعه کشاورزی

 مشارکت و توسعه پایدار

 رهیافت های مشارکتی در توسعه

 جلب مشارکت مردم در طرح های توسعه

 مشارکت مردم در توسعه کشاورزی

 حرکت به سوی پارادایم نوین توسعه روستایی

 ترویج و رویکرد آن به مقوله توسعه

 نقش تشکل های محلی در فرآیند ترویج و توسعه پایدار روستایی

 تشکل های محلی

 اهمیت تشکل های مردمی و محلی

 جایگاه مشارکت مردمی در تشکل های محلی روستایی

 مزایای مشارکت در قالب شوراها و انحمن های محلی

 رابطه مستمر ترویج و تشکل های مردمی

 تجربه کشورها راجع به شوراهای محلی

 مدیریت جامعه روستایی ایران وسیر تحول آن

 شوراهای روستایی

 مفهوم شورا

 اهداف شوراها

 وظایف شوراهای اسلامی روستایی

 ویژگی های شوراهای اسلامی

 شوراها به عنوان یک سازمان محلی

 شرح نظام شورایی در برخی از کشورها

 تاریخچه تشکیل شورا در ایران

 جایگاه شوراها در بررسی سیر تاریخی مدیریت روستایی

 شوراهای اسلامی و تمرکززدایی
 شوراهای روستایی به عنوان سازوکار مشارکت روستاییان
 نقش و کارکرد شوراها در توسعه روستایی کشور
 شوراهای روستایی بعنوان محور اصلی نظام مشارکتی در توسعه روستایی
 شرح وظایف قانونی شوراهای روستایی در ارتباط با بخش کشاورزی
 اشکال مشارکت کشاورزان در فعالیتهای ترویجی
 سابقه همکاری و مشارکت نیروهای پیشرو محلی در ترویج کشاورزی
 نقش شوراها در جلب مشارکت مردم در فعالیتهای ترویج کشاورزی
 انتظارات مدیریت ترویج  و نظام های بهره برداری از شوراهای اسلامی روستاها

 نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه شوراهای اسلامی روستا

 موانع فراروی شوراها

 پیشینه تحقیق

منابع

 

لینک کمکی