پروپوزال ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی :

دید کلی :
در دانلود پروپوزال رشته کشاورزی به بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال رشته کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی

بررسی زمینه ها و راهکارهای مشارکت 

 

 

 

 

 

بیان مسأله

می توان گفت که رشد و توسعه بخش کشاورزی, از شاخص و محورهای اساسی توسعه ملی به شمار می رود از اینرو می توان توسعه این بخش را شرط لازم برای پیشرفت سایر بخش ها به حساب آورد. در این رابطه با توجه به اینکه ترویج کشاورزی زمینه اصلی انتقال اطلاعات جدید کشاورزی به کشاورزان و نیز انتقال نظرات و مشکلات کشاورزان به محققین و مسئولان این عرصه است مادامی که تشکیلات ترویج قادر به انجام مسئولیت خود نباشند دستیابی به اهداف بزرگتر میسر نخواهد بود. ترویج کشاورزی مرسوم در طی سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه به دلیل محدودیت ها و مسائل مربوط به منابع مالی و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثریت وسیعی از کشاورزان مورد انتقاد جدی بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی بوده و نقش آن به عنوان تنها متولی انتقال تکنولوژی کشاورزی زیر سئوال رفته است.

 

 علی رغم اهمیت فراوان بخش کشاورزی در اشتغال زایی, تولید درآمد و تأمین نیازهای جامعه و با سرمایه گذاری های نسبتاً وسیع که اغلب از طریق کمکهای دولتی به انجام رسیده است. بهره وری و تولید در بخش کشاورزی با توجه به نرخ فزاینده رشد جمعیت و احتیاجات غذایی حاصله بوسیله بخش دولتی به انجام رسیده است. به خاطر عدم انجام مطلوب کارکردهای محوله و فقدان اثربخشی هزینه ها و کارایی در واحد زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغییرات اساسی نظیر اصلاح ساختاری, تمرکززدایی و خصوصی سازی را در این برهه از زمان برای ترویج کشاورزی استلزام بخشیده است(قائم مقامی, 1371).از اینرو امروزه در دیدگاه ها و استراتژیهای نوین توسعه مشارکت مردم با تأکید بر نهاد های محلی جهت نیل به توسعه پایدار در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است و به معنای دخالت همه جانبه در فرایند سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد مطرح شده است.

 

در کشور ما نیز چندین نهاد محلی در سطوح محلی مشغول فعالیت می باشند, یکی از این نهادها شوراهای اسلامی روستایی می باشد که بعد از انتخابات اسفند 1377 بصورت قانونی با وظایف و اختیارات متعدد شـروع به فعالیت نمودند. این نهادهای مردمی با توجه به خصوصیات ویـژه شان از جمله انتخابی بودن, محلـی بودن و غیــره می توانند در فعالیت های ترویـج کشـاورزی و سرانجـام نیل به توسعه کشاورزی نقشی ارزنـده داشته باشند. اما زمینـه ها و راهکارهای مشارکت آنها به صورت ملمـوس و عینی هنــوز مشخص و الویت بندی نشده است.

بنابراین سئوالات زیر در این زمینه مطرح می شود:

 

1- زمینه های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی کنونی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی با توجه به دیدگاه ها و پارادایم های توسعه چیست؟

2- وظایف و نقش های شوراهای اسلامی روستایی در زمینه فعالیت های مربوط به ترویج و توسعه کشاورزی در چارچوب اختیارات قانونی چیست؟

3- چه راهکارهایی برای مشارکت هرچه بیشتر و مفیدتر شوراهای اسلامی روستا در فرایند ترویج و توسعه کشاورزی در آینده وجود دارد؟

4- چه موانع و مشکلاتی برای مشارکت گسترده و مناسب شوراهای اسلامی روستایی در فعالیت های ترویج و توسعه کشاورزی وجود دارد؟

 

با وجود اینکه تحقیقات زیادی در زمینه تشکلهای روستایی از جمله شوراها, مشارکت و انواع آن و انگیزه های مشارکت مردم صورت گرفته است اما تحقیق جامعی در زمینه سئوالات فوق صورت نگرفته است, و اگر هم صورت گرفته به صورت غیرمستقیم بوده است لـذا با توجه به اهمیت مسأله و محدودیت منابــع تحقیقاتی و قابلیت بالای شوراهـای اسلامـی در تـرویـج و توسعه کشاورزی تحقیق فـوق در جهت پاسخگویی به این سئوالات می باشد و منطقه مـورد مطالعه شهرستان کـوهدشت واقـع در استـان لرستـان می باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظام مشارکت محلی

ترویج و توسعه کشاورزی

مشارکت شوراهای روستایی

 

 

 

پروپوزال ترویج و توسعه کشاورزی از طریق نظام مشارکت محلی
فهرست مطالب

چکیده

فصل : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع

محدوده های تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعاریف عملیاتی

جمع بندی ونتیجه گیری

روش و نوع تحقیق

 جامعه آماری

 روش نمونه گیری

 تعیین حجم نمونه

 متغیر های تحقیق

 فرضیات تحقیق

 ابزار تحقیق

 روایی پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه

 روشهای جمع آوری اطلاعات

 منابع جمع آوری اطلاعات

 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

 

 

لینک کمکی