پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال رشته زبان و ادبیات فارسی

بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا

 

 

 

چکیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):

موضوعی که این تحقیق به بررسی آن می پردازد (درون-مای مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس) است.

 گفتنی است که تعداد شاعران دفاع مقدس از شمار بیرون است و بررسی آثار تمامی این شاعران در فرصت اندک, امری بس دشوار به نظر می آید. هدف این تحقیق, بیان درون مایه های اصلی و درخور توجه شاعران دربار مرگ و شهادت است و اینکه شاعران بیشتر از چه تصاویر و مفاهیمی برای بیان مقاصد هنری خود بهره جسته اند؛ البته در خصوص این درون مایه ها به عنوان یک تحقیق جداگانه یا کتابی مجزا کار درخوری صورت نگرفته است.

 

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع, چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها:

منابع موجود دربار تحقیق با تلاش فراوان فراهم شد. زیاد بودن تعداد شاعران و آثار نسبتاً زیاد آنها, دغدغ اصلی پژوهنده بود ولی با کوشش فراوان تمام آثار شاعران, مطالعه و بررسی شد و درون مایه های مورد نظر با ژرف نگری و دقت بسیار استخراج و طبقه بندی شد.

 

- پرسش هایی که برای پژوهنده مطرح بودند, عبارتند از:

1- دفاع مقدس تا چه حد در شعر شاعران دور انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

2- درون مای مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس چگونه نمود یافته است؟

3- چه درون مایه هایی در این رابطه از بسامد بالایی برخوردار بودند؟

 

- فرضیه هایی که پژوهنده در پی ارائ آن ها برآمده است:

1- به نظر می رسد شاعران تلقی ویژه ای از مفهوم مرگ و شهادت داشته اند؛

2- به نظر می رسد درون مای مرگ و شهادت در تصویرآفرینی شاعرانه و ایجاد تخییل و مضمون آفرینی در شعر شاعران دفاع مقدس نقش بسزایی داشته  است؛

3- به نظر می رسد اغلب شاعران برجست دفاع مقدس به منزلت شهادت و شهید توجه ویژه ای داشته اند و این مسئله با ایثار و جان فشانی فرزندان ملت در دفاع از حیثیت و کیان ملی و دینی در پیوند کامل بوده است.

4- به نظر می رسد که توجه به شهادت و پذیرش مرگ و استقبال از آن به عنوان موضوعی عمده در شعر این دوره مطرح است.

 

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم, روش تحقیق, جامع مورد تحقیق, نمونه گیری و روش هـای نمونه گیری, ابزار اندازه گیری, نحو اجرای آن, شیو گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

در ابتدا تعریفی از مفاهیم کلیدی مشخص و تعریف شد و بعد از توضیح ویژگی های شعری این دوره, شاعران مورد نظر (23شاعر) به ترتیب الفبایی معرفی شدند.

 

 

 

کلیدواژه ها:

شعر انقلاب
شعر دفاع مقدس
مرگ و شهادت

 

 

 

 

 

 

 

پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا
فهرست مطالب:

 مقدمه 

فصل اول: 

تعاریف, مفاهیم, کلیات.............................................................................................................    1

1- تاریخچ جنگ تحمیلی.........................................................................................................   2

2- چرا دفاع مقدس؟ ...............................................................................................................    4

3- دفاع مقدس و حماس عاشورا ............................................................................................    6

4- دفاع مقدس حماسه ای سترگ..............................................................................................    8

5- مرگ .................................................................................................................................    11

1- 5- مرگ در شعر فارسی و دفاع مقدس  ......................................................................15

6- شهادت, پذیرش مرگ.........................................................................................................   16

1- 6- دفاع مقدس و مرگ سرخ ..................................................................................   19 

7- لقا الله ................................................................................................................................   21

1- 7- دفاع مقدس آزمونی برای وصول به لقای الهی ...................................................  23 

8- شعر مقاومت ......................................................................................................................   24

1- 8-  تاریخچ شعر مقاومت در ادب فارسی ..............................................................  26 

9- شعر و شاعر دفاع مقدس .................................................................................................    28

10- قالب های شعری دفاع مقدس ................................................................................   36

 1- 10- غزل 

1- 1- 10- غزل حماسی

2- 1-10- غزل- قصیده

3-1-10- غزل- مثنوی

4- 1-10- غزل نو

2- 10- قصیده

3- 10- مثنوی

4-  10- قطعه

5-  10- چهارپاره

6-  10- رباعی

7- 10  - دوبیتی

8-  10- قالب نیمایی و نو

11- موضوع, بن مایه یا موتیف, درون مایه یا مضمون یا تم .....................................................   39

پی نوشت 1.................................................................................................................................  41

 

لینک کمکی