پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع :

دید کلی :
در دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی به بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع در شرکتهای بیمه می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع

 

 

 

بیان مساله:

خدمات بیمه­ای با مفهوم رضایت و عدم رضایت بیمه گذار ارتباط تنگاتنگی دارد . فرآیند کلی رضایت مشتری بایدبه منظور بهبود و افزایش روابط استراتژیک آ­ن , به طور دقیق تحلیل, درک و مدیریت شود(کانجی و وینی[1],2001 ,12).برای بهبود سطح رضایتمندی مشتریان ضروری است که ابتدا سطح فعلی رضایت مشتریا­ن معین شود یعنی سازمان باید بداند که مشتریان چقدر احساس رضایت می کنند(فسی کوا[2],2004,ص84).محققانی چون؛ بروک و اسمیت [3], نشان دادند که وقتی یک مشتری, خدمات خاصی را می خرد, کارکنان مستقیماً بر درک مشتری از کیفیت تعامل اثر می گذارند.به گونه ای که یک مشتری ناراضی نه تنها ممکن است برای دریافت خدمت به سازمان های دیگری مراجعه کند, بلکه تجربه ناخوشایندش را نیز با دیگران به اشتراک می گذارد؛ از سویی دیگر, ممکن است در نتیجه یک تعامل با کیفیت میان کارکنان و مشتری, مشتری راضی شده و تجربه خوشایندش را با دیگران به اشتراک بگذارد.(قره چه,دابوییان, 1390 ,ص34).

 در سازمان ها­ی خدماتی نقش نیروی انسانی مخصوصاً کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند, برای ارائه خدمت با کیفیت در مقایسه با شرکت­ها­ی تولیدی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که, کارکنان جهت ارائه خدمات با مشتریان در تعامل بوده و کیفیت این تعامل متمایز کننده سازمان های برتر از سایر سازمان هاست (نوری,1382,ص45).بعضی از مدیران به علت ناتوانی سعی کردند با توسل به شیوه های قهرآمیز, تضاد و اختلاف نظرها را در سازمان­های خود سرکوب کنند. در حالی که تحقیقات نشان داده است سازمان هایی که در آنها تضاد کمتری وجود د ارد, اغلب در محیط های رقابتی با شکست مو اجه می­شوند؛ چرا که اعضای چنین سازمان هایی آن چنان متجانس هستندکه برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور می کنند به بهبود وضع موجود نیازی ندارند. در حالی که تعارض به مثابه خون تاز­ه­ای در ر­گ­های سا­زمان های پر تکاپو, پیشرو و توفیق طلب  است و سر و کار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته است. براساس مدل نظری کاهن و همکاران[4] ( 1964 ) تجربه نقش ابهام می تواند به واکنشهای متناقض , احساسات تنش, کاهش اعتماد به نفس و نارضایتی در فرد منجر شود .تعهد کارکنان برای موفقیت سازمانی معاصر ضروری است. کارکنان دارای تعهد بالا احتمالاً مشتاق هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند. 

دلبستگی قوی فرد به سازمان توانائی های انطباقی بهتر و پاسخ­دهی بیشتر به تغییرات در تقاضاهای مشتری را امکا ن­پذیر می سازد, همچنین باعث انطباق با فشارها و اضطرارهای محیطی می شود. در بسیاری از سازمان ها, کارکنان عامل عمده ای را تشکیل می دهند و اثر بخشی, کارآمدی, و عملکرد حرفه ای سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند. اگر سازمان در ایجاد احساسات وفاداری و تعهد در اکثر کارکنانش موفق شود, احتمال بیشتری وجود دارد که اهدافش برآورده شود و عملکرد کلی آن افزایش یابد( قمری,1390). ازجمله متغیر هایی که با تعهد سازمانی رابطه دارد, رضایت شغلی است. رضایت شغلی به عنوان حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده است که از ارزیابی, واکنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی می شود رضایت شغلی به لذت بردن از کار,انجام بهتر کار,اشتیاق و شادمانی در خصوص کار ,و پاداش مناسب گرفتن به خاطر تلاش های فرد اشاره می کند.رضایت شغلی چند بعدی است آن شامل چندین بعد مجزا مانند رضایت از دستمزد,فرصت های ارتقا,امنیت شغلی و اهمیت/چالش شغل است)بلوچ,2009,ص67 . ( رضایت شغلی و تعهد سازمانی دو مورد از با نفودترین نگرش ها در مورد کار هستند که که در ادبیات کار و سازمان بررسی شده اند. تعهد سازمانی به خاطر تمایل به حفظ نیروی کار قوی برای محققان و سازمانها مهم است. محققان و متخصصان به درک عواملی که تصمیم کارکنان را برای ماندن یا ترک کردن یک سازمان تحت تاثیر قرار می دهد,شدیدا علاقمند هستند(قره چی به نقل از ویلیامز,2004,ص21). باتوجه به مطالب گفته شده حال سوال این است چه رابطه ای میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری وجود دارد؟بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری در شرکتهای بیمه شهرستان رشت می پردازیم.

 

 

 


[1] Kanji &Winnie

[2] Fecikova

[3] Brook & Smith

[4] Cohen & et al

 

 

 

واژگان کلیدی:

تعارض نقش

ابهام نقش

رضایت شغلی

رضایت مشتری

تعهد درک شده کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع
فهرست مطالب

1-1)  مقدمه 1

1-2) بیان مساله 2

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4) اهداف تحقیق 5

1-5) سوالات تحقیق 6

1-6)  چهارچوب نظری تحقیق 7

1-7) فرضیه های تحقیق 7

1-8-1)تعاریف نظری متغیرها 8

1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها 8

1-9) قلمروتحقیق 10

 

3-1) مقدمه

3-2) فرایند اجرای تحقیق

3-3) روش تحقیق

3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری

3-4-2)  حجم نمونه

3-5) ابزار گردآوری داده ها

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

 

 

 

 

 

لینک کمکی