اصول عام و خاص اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اصول عام و خاص اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی اصول عمومی و اختصاصی اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اصول عمومی و اختصاصی اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی

 

 

 

مقدمه

یکی از حقوقی که کنوانسیون (CEDAW) برای زنان قرارداده و تقریباً به طور مفصل به زوایای مختلف آن پرداخته, (حق اشتغال) می‌باشد. کار, اساس زندگی است به همین جهت هر انسانی حق کار کردن دارد. اگر کار واشتغال نباشد, چرخه زندگی از حرکت باز ایستاده وزندگانی به خاموشی خواهد گرایید. کنوانسیون, ماده (11) خود را به تبیین و توضیح این حق اختصاص داده است چنانچه در قسمت اول, پس از یادآوری وظایف دولت‌ها در مورد انجام کلیه اقدامات مقتضی در جهت تضمین حق مشابه برای زنان براساس اصل تساوی  زن و مرد با هدف از بین بردن تبعیض, به اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان می پردازد. در قسمت دوم تعهدات دولت‌های عضو واقداماتی که می‌بایست این دولت ها در خصوص زنان شاغل باردار انجام دهند, ذکر گردیده است. 

این بخش, مشتمل بر دو فصل می باشد, در فصل اول به بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال‌زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم و در فصل دوم, اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اشتغال زنان

حق اشتغال زنان

حق اشتغال زنان در ایران

کنوانسیون رفع تبعیض عیله زنان

حق اشتغال زنان در قوانین بین المللی

 

 

 

 

 

 

اصول عام و خاص اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی
فهرست مطالب

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان 

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73

         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 73

                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون 73

                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 77

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 78

                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان 78

                        2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی 81

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان 82

         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW) 82

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران 83

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری 84

                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 85

 

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 89

         بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90

                   الف – محدودیت‌های عمومی 90

                        1- عدم مخالفت با اسلام 90

                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90

                   ب- محدودیت‌های اختصاصی 91

1- اشتغال به کارهای زیان آور,خطرناک, سخت وحمل  بار بیش از حد 91

                        2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 92

 

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقا مقام وامنیت شغلی 96

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقا مقام 96

                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقا مقام در کنوانسیون (CEDAW) 96

                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقا مقام در قوانین موضوعه  ایران 97

         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 100

                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) 100

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران 101

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103              

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 103

                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 103

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران 105

         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107                        

                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) 108

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران 109 

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117         

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 117

         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران 119

 

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان 120

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و 

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 120

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران 124

 

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین 134

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 134

         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 139

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 143

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 143 

         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران 145

 

لینک کمکی