مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر وضع آن می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن

 

 

 

مقدمه

         با نگرشی تحقیقی بر سوابق تاریخی جنگها  و نیز کشورگشایی‌های ادوار گذشته تاریخ چنین به نظر می‌رسد که در گذشته اشغال نظامی عملی تلقی‌ می‌شد که انتقال حاکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده , در بر می‌داشت , چنین دیدگاهی تا اواخر قرن 17 میلادی بر جهان حاکم و بر افکار عمومی نیز تأثیرگذار بود. به همین دلیل وجود مقرراتی که در اراضی اشغالی (مادامی که تحت تصرف دولت اشغال‌کننده قرار دارد ) قابلیـّت اجرایی داشته باشد , لازم و ضروری نبوده است . لذا در جهت احقاق حقوق  افراد غیر نظامی و سکنه این اراضی و نیز در رابطه با حفظ و نگهداری کلّیـّه  مستحدثات و اماکن موجود در این سرزمین‌ها , قاعده‌ای وجود نداشت , تا کشور اشغال‌کننده ملزم به رعایت آن باشد چرا که تا آن زمان , اصل مسلم این بود که به محض اینکه اشغال نظامی یک سرزمین صورت پذیرفت , تغییرحاکمیـّت به نفع قدرت و دولت اشغال‌کننده به وجود می‌آید . به عبارت دیگر اشغال و فتح سرزمین بیگانه , به خودی خود با انضمام آن (قسمت اشغال شده ) به دولت و سرزمین اشغال‌کننده , همراه بوده و اراضی اشغالی جزئی از قلمروی  دولت فاتح به حساب می‌آمد و بنابراین , تصمیم‌گیری در خصوص اجرای قواعد و قوانین موجود دولت اشغال‌کننده در محدوده مورد تصرف یا وضع قواعد خاص دیگری در آن , از اختیارات حکومت فاتح بود . 

 

         به عنوان مثال در سال 1808 فنلاند که تا آن زمان در تملک سوئد بود , از سوی روسیه اشغال گردید. پس از آن تزار الکساندر اول , ساکنان فنلاند را با توسل به زور وادار ساخت تا نسبت به او سوگند وفاداری یاد کنند. این در حالی بود که واگذاری رسمی فنلاند از سوی دولت سوئد به روسیه در سال 1809 یعنی یک سال پس از اشغال , صورت پذیرفت. همچنین تا سال 1814 رویه دولت بریتانیای کبیر  به‌‌این صورت بود که انضمام سرزمین دشمن را به محض اشغال آن توسط دولتی دیگر صحیح می‌دانست. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اِشغال

اِشغال نظامی

تحولات قانونی اِشغال

عوامل موثر بر وضع قوانین اِشغال

مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال

 

 

 

مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن
فهرست مطالب

منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن  

 

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی  

         مبحث دوم :  منابع موجود  

                       گفتاراول  :  منابع فرعی  

                        گفتار دوم :  منابع اصلی  

                                  اولین منبع  _  عهدنامه  ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان , بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ  

                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ     اکتبر   لاهه  

                                  سومین منبع  _  پیمان   آوریل   واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی , مراکزعلمی , هنری  و فرهنگی 

                                                            در  زمان جنگ     

                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل  )  

                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس   صلح  ورسای   

             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ    دسامبر   مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید  

                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب    اوت  (مهمترین منابع)  

                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ  

                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  (  مقررات عمومی کنوانسیون )  

                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  ( حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ )   

                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  (   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان )    

                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )  

                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو    

                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن   به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  

 

منابع

لینک کمکی