انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس

 

 

 

چکیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):

موضوعی که این تحقیق به بررسی آن می پردازد (درون-مای مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس) است.

 گفتنی است که تعداد شاعران دفاع مقدس از شمار بیرون است و بررسی آثار تمامی این شاعران در فرصت اندک, امری بس دشوار به نظر می آید. هدف این تحقیق, بیان درون مایه های اصلی و درخور توجه شاعران دربار مرگ و شهادت است و اینکه شاعران بیشتر از چه تصاویر و مفاهیمی برای بیان مقاصد هنری خود بهره جسته اند؛ البته در خصوص این درون مایه ها به عنوان یک تحقیق جداگانه یا کتابی مجزا کار درخوری صورت نگرفته است.

 

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع, چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها:

منابع موجود دربار تحقیق با تلاش فراوان فراهم شد. زیاد بودن تعداد شاعران و آثار نسبتاً زیاد آنها, دغدغ اصلی پژوهنده بود ولی با کوشش فراوان تمام آثار شاعران, مطالعه و بررسی شد و درون مایه های مورد نظر با ژرف نگری و دقت بسیار استخراج و طبقه بندی شد.

 

- پرسش هایی که برای پژوهنده مطرح بودند, عبارتند از:

1- دفاع مقدس تا چه حد در شعر شاعران دور انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟

2- درون مای مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس چگونه نمود یافته است؟

3- چه درون مایه هایی در این رابطه از بسامد بالایی برخوردار بودند؟

 

- فرضیه هایی که پژوهنده در پی ارائ آن ها برآمده است:

1- به نظر می رسد شاعران تلقی ویژه ای از مفهوم مرگ و شهادت داشته اند؛

2- به نظر می رسد درون مای مرگ و شهادت در تصویرآفرینی شاعرانه و ایجاد تخییل و مضمون آفرینی در شعر شاعران دفاع مقدس نقش بسزایی داشته  است؛

3- به نظر می رسد اغلب شاعران برجست دفاع مقدس به منزلت شهادت و شهید توجه ویژه ای داشته اند و این مسئله با ایثار و جان فشانی فرزندان ملت در دفاع از حیثیت و کیان ملی و دینی در پیوند کامل بوده است.

4- به نظر می رسد که توجه به شهادت و پذیرش مرگ و استقبال از آن به عنوان موضوعی عمده در شعر این دوره مطرح است.

 

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم, روش تحقیق, جامع مورد تحقیق, نمونه گیری و روش هـای نمونه گیری, ابزار اندازه گیری, نحو اجرای آن, شیو گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

در ابتدا تعریفی از مفاهیم کلیدی مشخص و تعریف شد و بعد از توضیح ویژگی های شعری این دوره, شاعران مورد نظر (23شاعر) به ترتیب الفبایی معرفی شدند.

 

 

 

کلیدواژه ها:

 

 

 

 

مقدمه:

مرگ و شهادت از مفاهیم آیینی در فرهنگ اسلامی شیعه محسوب می شوند و از اهمیت بسزایی در میان تمام اقوام از جمله مسلمانان و ایرانیان برخوردارند. این دو مسئل مهم در تحقیق اینجانب در برهه ای خاص از تاریخ ایران ـ دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ـ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و نگارنده به درون مایه های نوینی در این زمینه دست یافت.مرگی که شاعر این دوره در شعرش ترسیم می کند, چهره ای متفاوت بر خود می گیرد. مرگی که مرگ نیست بلکه عین زندگی و یا نه خود زندگی است. اگر شاعر این دوره از مرگ می گوید, بدون آنکه از سیاهی و دهشت آن سخن براند به جهت ایمان راسخ و قلب پاک و خداجویش است. مرگ در شعر این دوره سیمایی دلپذیر می یابد و رزمند جنگ با آن در قالب عروسی زیبــا چهره مواجه می شود.

 

شهادت به عنوان مرگی دلپذیر و خوشایند در فرهنگ شیعه و اسلام مطرح است و در دور دفاع مقدس این نوع از مرگ به وفور مشاهده می شود و شاعر این دوره سعی می کند در شعرش این مفهوم را به زیباترین تصاویر و آرایش ها بیاراید.این متن در پی آن است که درون مای مرگ و شهادت را از شعر شاعران دفاع مقدس بیرون کشیده و آنها را در قالب عباراتی ساده و نغز و بدیع ارائه کند. برای نیل به این هدف, در فصل اول (تعاریف, مفاهیم, کلیات) سعی شد مفاهیم کلیدی تحقیق(مرگ ـ شهادت ـ لقا الله ـ حماسه ـ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ـ شعر و شاعر دفاع مقدس ـ درون مایه و ارتباط تنگاتنگ آن با موضوع و بن مایه ـ توجه به حماس عاشورا و میزان تاثیرگذاری آن در حماس دفاع مقدس ــ ادبیات پایداری و مقاومت و ...) به صورت مختصر اما مفید شرح داده شوند. 

 

در فصل دوم و سوم به مفهوم مرگ و شهادت و درون مایه-های آن ها, در شعر شاعران دفاع مقدس پرداخته شد و به جهت پرهیز از اطناب و اطال کلام, درون مایه ها به صورت انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس
فهرست وار به همراه شواهد شعری استخراج شده از آثار 23 تن از شاعران برجست این عرصه (با توجه به فرصت اندک دور تحقیق و پژوهش با وسواس خاصی تعدای از شاعرانن گلچین شدند و امید است در آینده ای نزدیک آثار شاعران دیگر که مربوط به این زمینه است, بررسی شود.) نوشته شد؛ به جهت انسجام و نظم کار, درون مایه ها به ترتیب الفبایی قرار گرفتند. (توصیحات لازم دربار درون-مایه های عمده در مقدم هر فصل آمده است.) 

 

در فصل چهارم برای معرفی شاعران و آثار آن ها, زندگینامه و سبک شعری مختصری از آن ها ارائه شد . سعی شد از تازه ترین منـــابع موجود در این زمینه (کتاب های تازه تدوین شده, مقاله ها و ســایت های اینترنتی روز) استفاده شود. در فصل پنجم, نتیج نهایی و پیشنهادهای لازم مطرح شد که ان شا الله به زودی جام عمل بپوشند و در پایان انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس
فهرست منابع و مراجع ذکر شد.

 

 

 

 

انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس
فهرست مطالب:

 مقدمه 

فصل اول: 

تعاریف, مفاهیم, کلیات.............................................................................................................    1

1- تاریخچ جنگ تحمیلی.........................................................................................................   2

2- چرا دفاع مقدس؟ ...............................................................................................................    4

3- دفاع مقدس و حماس عاشورا ............................................................................................    6

4- دفاع مقدس حماسه ای سترگ..............................................................................................    8

5- مرگ .................................................................................................................................    11

1- 5- مرگ در شعر فارسی و دفاع مقدس  ......................................................................15

6- شهادت, پذیرش مرگ.........................................................................................................   16

1- 6- دفاع مقدس و مرگ سرخ ..................................................................................   19 

7- لقا الله ................................................................................................................................   21

1- 7- دفاع مقدس آزمونی برای وصول به لقای الهی ...................................................  23 

8- شعر مقاومت ......................................................................................................................   24

1- 8-  تاریخچ شعر مقاومت در ادب فارسی ..............................................................  26 

9- شعر و شاعر دفاع مقدس .................................................................................................    28

10- قالب های شعری دفاع مقدس ................................................................................   36

 1- 10- غزل 

1- 1- 10- غزل حماسی

2- 1-10- غزل- قصیده

3-1-10- غزل- مثنوی

4- 1-10- غزل نو

2- 10- قصیده

3- 10- مثنوی

4-  10- قطعه

5-  10- چهارپاره

6-  10- رباعی

7- 10  - دوبیتی

8-  10- قالب نیمایی و نو

11- موضوع, بن مایه یا موتیف, درون مایه یا مضمون یا تم .....................................................   39

پی نوشت 1.................................................................................................................................  41

فصل دوم:

درون مای مرگ در شعر شاعران دفاع مقدس ............................................................................  49

پی نوشت 2...............................................................................................................................   69

فصل سوم:

درون مای شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس .......................................................................   71

 پی نوشت 3 .................................................................................................................................   194

فصل چهارم:

زندگینامه و آثار شاعران دفاع مقدس(23 شاعر) ...................................................................   197

1- قیصر امین پور؛ 2- سیمین بهبهـــانی؛ 3- محمدحسین بهجت تبریزی؛ 4- پرویز بیگـی حبیب آبادی؛ 5- سید حسن حسینی؛

 6-  فاطمه راکعی؛ 7-  حمید سبزواری؛ 8-  محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)؛ 9- طاهره صفارزاده؛

 10- محمدرضا عبدالملکیان؛ 11- احمد عزیزی؛ 12- همایون علیدوستی؛ 13- علیرضا قزوه؛ 

14- سپیده کاشانی(سروراعظم باکوچی)؛ 15- مشفق کاشانی(عباس کی منش)؛ 

16- عبدالجبـــــار کاکایی؛ 17- نصراله مردانی؛ 18- علی معلم دامغانی؛ 19

- سید علی موسوی گرمارودی؛ 20- یوسفعلـــی میرشکاک؛ 21- سلمان هراتی؛ 22- صدیقه وسمقــی؛ 23- سیمیندخت وحیدی.

 پی نوشت 4 ............................................................................................................................. 212

                     

فصل پنجم:

نتایج و پیشنهادها ..................................................................................................................... 213

 

کتابنامه ...................................................................................................................................  217   

 

لینک کمکی