تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی :

دید کلی :
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی

 

 

 

 

بیان مسأله

هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند, رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمون آن را در طبیعت نمی توان یافت. همین توانـایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتــاری و نوشتــاری, مهم ترین امتیاز بشر, یعنی زبان است. زبان, رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همه ی مخلوقات دیگر متمایز می سازد. پس تعجب آور نیست اگر فیلسوف آلمانی, کارل یاسپرس [1] مدعی است که: ( عالی ترین دستاورد انسان در دنیا, ارتباط شخصیت با شخصیت است.) (سهرابی و حیات روشنایی, 1384,24) و این ارتباط زمانی به مؤثر ترین شکل برقرار می شود که طرفین از مهارت ارتباطی و اجتماعی مناسب برخوردار باشند.ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را در برمی گیرد و هرگونه تعـریفی از این مبحث به همان گستره ارتبـاطـات می تواند خیلی عادی و دم دستی و یا خیلی پیچیده و غامض باشد. ما می توانیم جنبه های متمایز ارتباطات را براساس این گونه تعاریف متفاوت تشریح و توصیف کنیم, اما یک تعریف واحد و یکسان یافت نمی شود. ( لیونل1, 1992, صص 5-3)

 

انسان, چه در درون خانواده و چه در اجتماع, درگیر شبکه ی پیچیده ای از ارتباطات مختلف است که بخش عمده ای از ذهن, فکر و انرژی او را مصـروف خود می دارد. با این توصیف وقتی وارد ســازمان ها می شویم, این کیفیت ارتباطات و بهره وری آن نقشی بی بدیل می یابد .زمانی که سازمان ها به عنوان یکی از واحدهای اساسی اجتماع بوجود آمدند, به تبع بحث ارتباطات یکی از مباحث مهم در سازمان ها گردید.اهمیت سازمان ها نیز بر هیچکس پوشیده نیست. انسان ها در جامعه ی امروز در یک سازمان به دنیا می آیند در سازمان های مختلف زندگی می کنند و در سازمانی می میرند و در سازمانی دیگر به خاک سپرده می شوند. لذا ما در همه ی مراحل زندگی خود به نحوی با سازمان ها و ارتباطات سازمانی سر و کار داریم. (فرهنگی, 1382, ص109 )هر سازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد. تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان با هم در تعامل هستند و مهم ترین عامل سازمانی, نیروی انسانی است. نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرش های متفاوتی می باشد. این انگیزه ها و نگرش ها باید دائماً مورد بررسی قرار گیرند تا با توجه به نتایج این بررسی ها مدیران سیاست های لازم را در جهت بهبود وضعیت موجود اعمال کنند. (رئوفی,1383)

 

گاهی ناتوانی مدیر و کارکنان در برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران در محیط کار و یا وجود نگرش های منفی و بی انگیزگی در بین کارکنان سبب می شود که آنها قادر به انجام وظایف شان در حد مطلوب نباشند و در نهایت با کاهش بهره وری مواجه می شویم. (علاقه بند,1387)مدیران و معاونین هر سازمان باید به این نکته توجه داشته باشد که دستیابی به اهداف سازمانی در سطوح مختلف تنها زمانی میسر است که روابط بین کاری بخش ها و سطوح مختلف به گونه ای اثربخش باشد. این امر هنگامی امکان پذیر است که ارتباطات و مسیرهای ارتباطی به درستی طراحی شده و به روشنی تعیین شده باشد. ( رحمان زاده هروی, 1382) مدیران دریافته اند که برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان در توفیق مدیران برای نیل به اهداف سازمانی عامل مؤثری است و ریشه بیشتر مشکلات فردی سازمان و اجتماعی را می توان در کمبود و نقص ارتباطات مؤثر جستجو کرد. (رضائیان, 1372)

اهمیت ارتباطات تنها در مسائل درون سازمانی نیست و بر اساس تفکر سیستمی, در صورتی که مدیر سازمان از وقایع و عکس العمل های محیط بی خبر باشد و بدون توجه به دنیای خارج سازمان تصمیم گیری کند در واقع سازمان را به یک سیستم بسته تبدیل می کند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

رضایت شغلی کارکنان

مهارتهای ارتباطی مدیران

رابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

 

 

 

تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

کلمات کلیدی

مسئله تحقیق

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی

ب- اهداف فرعی

سؤالات پژوهش

مبانی نظری

5-1 . ارتباط

رضایت شغلی

شاخصهای مرتبط با ارتباطات حوزه سازمانی

شاخصهای ارتباطی قرآنی که مدیر در برابر کارکنان

فعالیتهای ارتباطی کارکنان در برابر یکدیگر و در برابر مدیر

فعالیتهای ارتباطی مدیر در برابر سازمان

رضایت شغلی

الگوی مفهومی پژوهش

روشناسی

یافته ها

نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش

الگوی اصلی در حالت تخمین ضرایب استانذارد

الگوی اصلی بعذ از اصلاحات در حالت تخمین ضرایب استانذارد

الگوی اصلی در حالت قدر مطلق معناداری

الگوی فرعی در حالت تخمین ضرایب استانذارد

شاخص های روایی, پایایی و برازش الگو

نتایج معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیه های پژوهش

فرضیات مساله

رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

نتایج

منابع

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی