تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

 

 

 

مقدمه

عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بقای سازمانها مطرح  می باشد. بنابراین شناخت نیازها, انگیزه ها, تمایلات, عوامل رضایت و عدم رضایت کارکنان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح, راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می باشد. رضایت شغلی, یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی, سطح بالای رضایت شغلی, منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود. لوک  معتقد است رضایتمندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم می آورد. بنابراین فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است(فروغی و خرازی, 2008). دیدگاه ها و مفهوم ساز یهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل گرفته و توسعه یافته است. برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ رضایت شغلی را دارای دو بعد دانسته اند. یک بعد عوامل و شرایطی است که فقدان آ نها فقط موجب عدم رضایت می گردد؛

 

مانند طرز تلقی و برداشت کارکنان, شیوه اداره امور, خط مشی های سازمان, ماهیت و میزان سرپرستی, امنیت کاری, سطح حقوق و دستمزد. هرزبرگ این موارد را عوامل بهداشتی یا عوامل بقا می نامد و معتقد است که نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بعد دوم, عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آ نها موجب انگیزش و رضایت افراد و فقدان آ نها باعث عدم رضایت ضعیفی می گردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارتست از موفّقیت کاری, شناخت و قدردانی از افراد و کار آنها, پیشرفت و توسعه شغلی, رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله(ازدمیر , 2009). وودمن و هلریجل  نیز در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی, به عواملی چون صفات کارگر و کارمند, نوع کار, محیط کار و روابط انسانی اشاره می کنند. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از نظر کورمن 4 شامل: عوامل درون محتوایی, عوامل زمینه بیرونی و ماهیت کار است(شامعی, اصفهانی و اصغری, 1390). رضایت شغلی موجب افزایش بهره وری و تعهد فرد در سازمان, تضمین کننده سلامت جسمانی و ذهنی فرد و همچنین موجب افزایش روحیه فرد می گردد و برخی از پیامد های عدم رضایت شغلی شامل, عملکرد ضعیف, غیبت, نقل و انتقال, تأخیر در کار و ترک خدمت است (موحدی و همکاران, 1391).

 

 

 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

حفظ منابع انسانی

ویژگی های رضایت شغلی

 

 

 

 

تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی
فهرست مطالب

تعریف مدیریت 2

مدیریت منابع انسانی و عملکرد مدیر پرسنل 4

اهداف مدیریت منابع انسانی 5

وظایف مدیریت منابع انسانی 5

وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی 6

برنامه ریزی نیروی انسانی, کارمندیابی و گزینش 6

آموزش و توسعه نیروی انسانی 7

نظام جبران خدمات و انگیزه 7

نظام ارزیابی عملکرد 8

پرورش زندگی شغلی 8

ایمنی و سلامتی روانی و جسمی 8

بهبود ارتباطات منابع انسانی 9

تحقیقات منابع انسانی 9

2-3-5- نگهداشت نیروی انسانی 10

تعریف نگهداشت نیروی انسانی 10
ابعاد و مؤلفه های نگهداشت منابع انسانی: 11
عوامل موثر بر نگهداشت منابع انسانی: 12
الف) ابعاد نگهداشت منابع انسانی: 13
رضایت شغلی  کارکنان 15
تعاریف مختلف از  رضایت شغلی 16

اهمیت رضایت شغلی: 18

ابعاد رضایت شغلی : 19

1-4)نظریه کورمن 20

2 – نظریه گروه مرجع 21

3 – نظریه روابط انسانی 21

3) نظریه‌ی نقش: صص101-100) 22

3-4) نظریه پارسون : 22

4-4) نظریه تفاوت 23

5-4) نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ: 23

شکل 1- دو دیدگاه رضایت شغلی 25

شکل   طبقه بندی افرادی که در سازمان کار می کنند (میرسپاسی 1371 – ص 384) 29

شکل 3-  رابطه بین رضایت با عملکرد (کارکرد) 30

منابع و مآخذ 31

منابع انگلیسی 36

 

 

 

 

 

لینک کمکی