بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی :

دید کلی :
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی به بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

(مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم)

 

 

 

 

چکیده:

رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و از جمله مسایل مهم در علم مدیریت است که کانون مباحثات فراوان در میان محققان بوده است. بهبود رضایت شغلی, بهبود تعهد سازمانی را به همراه دارد. به دلیل نقش حساس سازمان مالیاتی در میان سازمانهای دیگر, تغییرات آن دارای اهمیت بسیاری است. این تحقیق به دنبال شناسایی مؤلفه‌های رضایت شغلی کارکنان و رابط آن با تعهد سازمانی بوده است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از این که, آیا رابطه معنی‌داری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان جامعه هدف وجود دارد یا خیر. جامع آماری تحقیق, کارکنان سازمان امور مالیاتی استان قم است که در این تحقیق بصورت نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

داده‌های گردآوری شده از طریق آمار توصیفی (میانگین, انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهند آن است که بین شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی رابط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. براساس اطلاعات به دست آمده از این تحقیق در جامعه تحت بررسی, زیر مجموعه‌های رضایت شغلی یعنی رضایت از همکاران دارای بالاترین سهم در کل رضایت شغلی و از سوی دیگر رضایت از حقوق و مزایا دارای پایین‌ترین سهم بوده است.

 

 

 

 

واژه‌های کلیدی: 

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم

ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

 

 

 

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی
فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

بیان مساله

تعاریف

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

اهمیت رضایت شغلی

اهمیت  تعهد سازمانی

فرآیند اجتماعی شدن و تأثیر آن بر تعهد سازمانی

انواع تعهد سازمانی

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل ضروری, عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمان

 نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

مدل نظری تحقیق

روش تحقیق

 ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

فرضیههای تحقیق 

میزان رضایت شغلی

میزان تعهد سازمانی

 توصیف آماری دادههای مربوط به مشخصههای پنجگانه رضایت شغلی افراد

جامعه هدف:

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات

منابع

 

لینک کمکی