پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به بررسی پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

 

 

 

 

مقدمه

ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل, سیستم‌ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه‌هایی است که برای نیل به هدف تلاش می‌کنند (بارنی و همکاران 1992؛ به نقل از الوانی 1377). آن مجموعه راه‌هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می‌کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می‌کند (میتزبرگ 1972, به نقل از الوانی 1377). ساختار, توزیع قدرت در سازمان را نشان می‌دهد و صرفاً یک ساز و کار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

 

ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان, اختیار و ارتباطات دلالت دارد. و روابط گزارش‌دهی, کانال‌های ارتباط رسمی, تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم‌گیری را روشن می‌سازد (هانگر و همکاران 1991, به نقل از اعرابی 1384). بوسیله ساختار سازمانی عملیات و فعالیت‌های داخل سازمان, آرایش می‌یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می‌شود. ساختار به مدیران نشان می‌دهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان, مدیرانی را می‌شناساند که از آنها آموزش و دستور می‌گیرند. کمک به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی است که ساختار برای سازمان فراهم می‌کند. ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری, واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت‌های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری, از وظایف ساختار سازمانی است (اعرابی 1382). 

 

اگر چه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت است و بر هر کسی در سازمان اثر می‌گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند, ولی کم و بیش مفهومی انتزاعی است. سنگ زیرین ساختار, نقش‌های افراد در سازمان و الگوی روابط میان نقش‌ها, ساختار سازمانی را شکل می‌دهد, بنابراین ساختار را می‌توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط میان آنها دانست. این نقش‌ها اغلب بوسیله شرح پست‌ها و شرح شغل‌ها و اسناد مکتوب که حوزه مسئولیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می‌کنند, جنبه قانونی می‌یابد (رابینز, ترجمه الوانی و همکاران 1376). 

بین ساختار سازمانی و نمودار سازمانی تمایز قایل می‌شوند. ساختار سازمانی که مفهوم کلی‌تری هست, بوسیله نمودار سازمانی نشان داده می‌شود.

 

 در نمودار سازمانی؛ روابط اختیار, کانال‌های ارتباط رسمی و گروه‌های کاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی نمایان است. بنابراین می‌توان گفت ساختار آیینه تمام نمای قواعد, مقررات, رویه ها, استانداردها, جایگاه تصمیم گیری, نحوه ارتباطات, تفکیک بخش‌ها مشاغل و تلفیق آنها و سلسله مراتب اختیارات است. مفهوم نسبتاً ساده و ملموس از ساختار به شکل نمودار سازمانی, نمایان می‌شود که یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت ها, شیوه‌های ارتباطی و فرآیندهای سازمانی است. پس می‌توان این گونه استدلال کرد که نمودار سازمانی, تلخیص و تجریدی از واقعیت ساختار سازمانی است (هودگ و همکاران 1991, به نقل از اعرابی 1382). 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

ساختار سازمانی

رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی

 

 

 

 

پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی
فهرست مطالب

1- مقدمه 3

 

بخش اول: ساختار سازمانی 3

1- ابعاد ساختار سازمانی 4

1-1- پیچیدگی 5

1-1-1- تفکیک افقی 6

1-1- تفکیک عمودی 6

1-1-3- تفکیک جغرافیایی 6

1- رسمیت 6

1-3- تمرکز 7

ارتباط تمرکز, پیچدگی ورسمیت 8

1- تمرکز و پیچیدگی 8

تمرکز و رسمیت 9

3- تعیین کننده‌های ساختار 10

3-1- استراتژی 10

3- اندازه سازمان 11

3-3- تکنولوژی 11

3-4- محیط 12

3-5- قدرت- کنترل 13

4- انواع ساختارهای سازمانی 13

5- سازمان‌های مکانیکی و ارگانیکی 15

6- دو عنصر کلیدی ساختار تفکیک و تلفیق 17

7- ساختارهای سنتی 19

7-1- سازمان‌های شبکهای 21

7- سازمان‌های ستاره‌ای شکل یا خوشه ستاره‌ای 22

7-3- سازمان‌های تارعنکبوتی 22

7-4- سازمان‌های پارندی 22

7-5- سازمان مجازی 23

7-6- سازمان‌های تخیلی 24

7-7- سازمان‌های خوشه‌ای 24

 

3- بخش دوم: رضایت شغلی 24

3-1- رضایت شغلی 24

3- ابعاد رضایت شغلی 26

3-3- ریشه و سرچشمه رضایت شغلی 26

3-4- ماهیت رضایت شغلی 27

3-5- فواید بررسی رضایت شغلی 27

3-6- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 28

3-7- آثار وجود رضایت شغلی 32

الف رضایت و ترک خدمت 32

ب رضایت از شغل و غیبت از کار 33

ج رضایت و عملکرد 33

د تأثیر رضایت شغلی بر سازمان 34

3-8- روش‌های ارزیابی رضایت شغلی 34

3-8-1- مقیاس‌های درجه بندی گزارش شخصی 34

3-8- رویدادهای حساس (پیشامدهای بُحرانی) 35

3-8-3- رفتارهای آشکار 36

3-8-4- گرایش‌های عملی 36

3-8-5- مقیاس صورتک ها 37

3-8-6- مصاحبه 37

3-8-7- پرسش نامه وروش پرسش نامه‌ای 38

3-9- نظریه‌های رضایت شغلی 39

3-9-1- نظریه امید و انتظار 39

3-9- نظریه ارزش 40

3-9-3- نظریه بریل 40

3-9-4- نظریه نقشی 41

3-9-5- نظریه نیازها 41

3-9-6- نظریه هرزبرگ 43

3-9-7- نظریه هالند 44

 

4- بخش سوم: پیشینه و مدل مفهومی 45

4-1- چهارچوب نظری 45

4- چهارچوب تجربی 45

4-1- تحقیقات داخلی 45

4- تحقیقات خارجی 47

4-3- مدل مفهومی تحقیق 50

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق 50

 

 

لینک کمکی