جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل :

دید کلی :
در این پایان نامه بررسی جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته  تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل

بیمارستان-های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 1393

 

 

***هدایا:ضمیمه کردن 4 پرسشنامه بصورت رایگان:

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه نگرش به رشته تحصیلی

پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای پرسنل اتاق عمل

 پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای دانشجویان اتاق عمل

 

 

 

چکیده

زمینه و هدف: جو اخلاقی محیط کاری بیمارستان, علاوه بر تاثیر بر کیفیت مراقبت های ارائه شده توسط پرسنل, در رضایت شغلی آن ها نیز موثر است. از طرفی جو حاکم بر محیط های بالینی, از عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی و نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود نیز گزارش شده است. به  دلیل عدم وجود مطالعه ای در مورد تاثیر جو اخلاقی اتاق های عمل بر رضایت شغلی پرسنل آن و هم چنین تاثیر چنین جوی بر نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود, مطالعه حاضر در بیمارستان های آموزشی تبریز انجام گرفت. 

 

روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد که به صورت مقطعی در سال 1393, بر روی دانشجویان اتاق عمل و پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفته است. به علت محدود بودن تعداد پرسنل (تقریبا 200 نفر) و دانشجویان (تقریبا 120 نفر), تمامی این افراد وارد پژوهش شدند. ابزارهای مورد استفاده, فرم مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامه های جو اخلاقی بیمارستانی اولسون و رضایت شغلی مینه سوتا و نگرش تحصیلی دانشجویان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و آزمون کای- دو, تحت نرم افزار آماری SPSS18 استفاده شد. 

 

یافته ها: نتایج نشان داد که 78 درصد پرسنل مورد مطالعه زن و 3/75 درصد متاهل بوده و در طیف سنی 22 تا 56 سال با میانگین و انحراف معیار 98/6±54/34 قرار داشتند. در مورد دانشجویان نیز, 4/61 درصد مونث و 8/86 درصد مجرد بوده و میانگین سنی آن ها 87/20 بود. طبق نتایج بدست آمده, 9/64 درصد دانشجویان و 1/58 درصد پرسنل دیدگاه منفی به جو اخلاقی حاکم در اتاق های عمل داشتند. همچنین, 4/48 درصد پرسنل رضایت شغلی متوسطی داشتند و 8/51 درصد دانشجویان نیز نگرش مثبت به رشته تحصیلی خود داشتند. بر طبق نتایج, ارتباط معنی داری بین جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل (93/0r= ,001/0 P) و بین جو اخلاقی با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی شان یافت شد (56/0r= ,001/0 P).

 

 

 

واژه های کلیدی:

نگرش

جو اخلاقی

رضایت شغلی

رشته تحصیلی

پرسنل اتاق عمل

دانشجویان اتاق عمل

 

 

 

 

زمینه پژوهش:

علم اخلاق مجموعه ای از اصول و قواعد اخلاقی است و دارای استانداردهایی برای رفتار حرفه ای می باشد. اخلاق حرفه ای  نیز به عنوان مسئولیت پذیری اخلاقی افراد در حرفه و مسئولیت پذیری سازمان ها در حرفه و هر  دو در برابر حقوق صاحبان حق تعریف می شود (1). حفظ اخلاق حرفه ای مستلزم آن است که پرسنل تعهدات خود را در قبال ارزش ها و آرمان های حرفه ای سازمان نشان دهند و اجازه ندهند که این ارزش های اخلاقی به-خاطر مسائل شخصی و احساسی و مسائل دیگر به خطر بیفتد (2). مسائل اخلاقی در بیمارستان ها و سازمان-های مراقبت بهداشتی نیز, با سایر سازمان ها متفاوت است (3). از طرفی در حرفه  پرستاری, اخلاق امری ذاتی است (2)؛ زیرا اگر پرستاران با خود یا دیگران درباره  ارزش ها, توانایی ها و اعمالشان از لحاظ اخلاقی صادق نباشند, برای آن ها مشکل خواهد بود که به طور اخلاقی رفتار کنند (4). هم خود بیمارستان به عنوان یک سازمان مراقبت بهداشتی و هم تک  تک افراد مشغول به خدمت در آن, به عنوان افراد حرفه ای در مراقبت بهداشتی, متعهد به پیاده سازی اصول اخلاقی در حرفه  خود می باشند (2).

 

یکی از مفاهیم اصلی در اخلاق شغلی, جو سازمانی است (5) که به عنوان ادراکات اعضای سازمان از ارزش ها, عقاید و رفتارهای موجود در آن سازمان تلقی می شود (6). جو اخلاقی یکی از ابعاد جو سازمانی است و از آن به عنوان شخصیت سازمان یاد می شود (7). در واقع جو اخلاقی به عنوان بخشی از شخصیت سازمان, موید اخلاق آن سازمان است (8). جو اخلاقی در سیستم های مراقبت بهداشتی جوی از محیط کاری است که برای برخورد با مشکلات اخلاقی مساعد بوده و موجب پرورش عملکرد اخلاقی پرسنل می شود (9). اما طبق تعریف اولسون  جو اخلاقی درک فرد از سازمان است که بر نگرش و رفتار وی اثر می گذارد و به عنوان مرجعی برای رفتار فرد عمل می-کند. به عقیده  وی جو اخلاقی در سازمان های بهداشتی در ارتباطاتی که افراد حرفه ای مراقبت بهداشتی با یکدیگر, مدیران و بیماران دارند, نمود پیدا می کند. با آگاهی از مفهوم جو اخلاقی, پرستاران, پزشکان و مدیران بیمارستانی می توانند راهکار هایی را برای بهبود جو اخلاقی محیط کاری خود مشخص کرده و بکار گیرند. اولسون جو اخلاقی را در پنج حیطه قرار می دهد و اشاره می کند برداشتی که پرستاران از جو اخلاقی محیط کاری خود دارند, در ارتباطات آن ها با همکاران, پزشکان, مدیران, بیماران و بیمارستان نهفته است (7).

 

 

 

 

 

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل
فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی پژوهش

زمینه پژوهش --------------------------------------------------------- 2

ضرورت پژوهش -------------------------------------------------------- 8

اهداف پژوهش --------------------------------------------------------- 9

هدف کلی ------------------------------------------------------------- 9

اهداف اختصاصی -----------------------------------------------------  10

اهداف فرعی ---------------------------------------------------------  10

اهداف کاربردی ------------------------------------------------------  10

سوالات پژوهش ------------------------------------------------------  11

فرضیات پژوهش ------------------------------------------------------ 11

پیش فرض های پژوهش ------------------------------------------------- 11

تعریف واژه های اختصاصی ----------------------------------------------- 12

جو اخلاقی ----------------------------------------------------------- 12

رضایت شغلی --------------------------------------------------------- 12 

نگرش --------------------------------------------------------------  13

پرسنل اتاق عمل ------------------------------------------------------ 14

 

فصل دوم: دانستنی های پژوهش

جو اخلاقی ----------------------------------------------------------- 16

تعریف اخلاق --------------------------------------------------------- 16

علم اخلاق و پرستاری -------------------------------------------------- 17

جو, جو سازمانی و جو اخلاقی -------------------------------------------- 18

چگونگی بهبود جو اخلاقی سازمان ---------------------------------------- 24

رضایت شغلی --------------------------------------------------------  26

عوامل موثر بر رضایت شغلی --------------------------------------------- 27

تاثیر رضایت شغلی بر سایر ابعاد سازمانی ----------------------------------- 27

رضایت شغلی در پرستاران ----------------------------------------------  28

نگرش --------------------------------------------------------------  29

ابعاد نگرش ----------------------------------------------------------  30

کنش یا کارکرد نگرش ها ------------------------------------------------ 31

تغییر نگرش ها -------------------------------------------------------- 32

مروری بر متون ------------------------------------------------------- 32

 

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش --------------------------------------------------------- 38

نوع پژوهش ---------------------------------------------------------- 38

جامعه پژوهش -------------------------------------------------------- 38

محیط پژوهش -------------------------------------------------------- 39

نمونه پژوهش --------------------------------------------------------  39

معیارهای ورود -------------------------------------------------------- 39

معیارهای ورود به تحقیق برای پرسنل ------------------------------------- 39

معیارهای ورود به تحقیق برای دانشجویان ---------------------------------- 40

معیارهای خروج ------------------------------------------------------- 40

معیارهای خروج برای پرسنل -------------------------------------------- 40

معیارهای خروج برای دانشجویان ----------------------------------------- 40

روش نمونه گیری و حجم نمونه ------------------------------------------- 40

ابزار گردآوری داده ها --------------------------------------------------- 41

روش کار ------------------------------------------------------------ 43

تعیین اعتبار علمی (روایی) ---------------------------------------------- 44

تعیین اعتماد علمی (پایایی) --------------------------------------------- 44

روش تجزیه و تحلیل داده ها --------------------------------------------- 45

ملاحظات اخلاقی ----------------------------------------------------- 45

محدودیت های پژوهش ------------------------------------------------- 46

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش ----------------------------------------------------- 48

 

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها114

بحث و بررسی یافته ها -------------------------------------------------- 121

هدف اختصاصی اول ---------------------------------------------------133

هدف اختصاصی دوم --------------------------------------------------- 135

هدف اختصاصی سوم --------------------------------------------------- 137

هدف اختصاصی چهارم ------------------------------------------------- 140

هدف اختصاصی پنجم -------------------------------------------------- 143

نتیجه گیری نهایی -----------------------------------------------------145

کاربرد یافته ها -------------------------------------------------------- 

پیشنهادات برای پژوهش های بعدی --------------------------------------- 

منابع --------------------------------------------------------------- 

 

 

پیوست ها

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای پرسنل اتاق عمل

پرسشنامه نگرش به رشته تحصیلی

 پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای دانشجویان اتاق عمل

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل
فهرست جداول, اشکال و نمودارها

جدول 1: مشخصات فردی- اجتماعی- حرفه ای پرسنل اتاق عمل----------------  49

جدول 2: مشخصات فردی- اجتماعی- حرفه ای دانشجویان اتاق عمل ------------- 51

جدول 3: توزیع فراوانی پرسنل اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی تبریز --------  53

جدول 4: توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق در واحدهای مورد پژوهش ------------- 53

جدول 5: توزیع فراوانی حیطه های جو اخلاقی در واحدهای مورد پژوهش ---------  55

جدول 6: توزیع فراوانی حیطه  های رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل ------------ 56

جدول 7: ضرایب همبستگی میان متغیر جو اخلاقی با متغیرهای رضایت شغلی و نگرش تحصیلی------------------------------------------------------------- 56

جدول 8: ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن میان حیطه های جو اخلاقی و حیطه های رضایت شغلی --------------------------------------------------------- 57

جدول 9: ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن میان حیطه های جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل و نگرش تحصیلی دانشجویان اتاق عمل ------------------------------ 58

جدول 10: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین جو اخلاقی با مشخصات دموگرافیک پرسنل اتاق عمل -------------------------------------------- 59

جدول 11: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با مشخصات دموگرافیک پرسنل اتاق عمل -------------------------------------------- 60

جدول 12: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین جو اخلاقی با مشخصات دموگرافیک دانشجویان اتاق عمل ----------------------------------------- 61

جدول 13: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین نگرش تحصیلی با مشخصات دموگرافیک دانشجویان اتاق عمل ----------------------------------------- 62

جدول 14: فراوانی پاسخ به پرسشنامه جو اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل -------- 63

جدول 15: فراوانی پاسخ به پرسشنامه جو اخلاقی در پرسنل اتاق عمل ----------- 66

جدول 16: فراوانی پاسخ به پرسشنامه رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل ---------  69

جدول 17: فراوانی پاسخ به پرسشنامه نگرش تحصیلی در دانشجویان اتاق عمل ----- 71

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی