تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حقوق تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها

 

 

چکیده:

یکی از ویژگی های مهم مکتب تشیع, استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دینی است. این ویژگی, سبب پویایی و تحرک هر چه بیش تر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ گویی به موضوعات نوپیدا بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی, از جمله دانش فقه, در پرتو همین عنصرِ اجتهاد و نیز تلاش دانش مندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

 

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری, تحولات چشم گیر علمی و صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات, مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش های نوین را دریابند, شیوه های استنباط را مهذب کنند, موضوعات جدید را پاسخ درخور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از ره گذر این تلاش, دین و فقه را در عرصه زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند. انجام این وظیفه, نیازمند نگاه بیرونی به مجموعه فقه, آشنایی با شیوه های مشابه استنباط و بررسی دقیق علوم وابسته به فقه, نظیر اصول, رجال, درایه و ... می باشد و بدون تردید تلاشی به این وسعت نیازمند بسیج جمعی محققان زبده و زمان شناس است.

 

واحد فقه و حقوقِ مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (پژوهش گاه) هدف اساسی خویش را تحقق بخشیدن به این وظیفه بزرگ قرار داده است, و در این راستا تحقیقات متعددی را در زمینه های مختلف فقهی - حقوقی و دانش های وابسته به آن در دست انجام دارد.معاملات و مسائل متفرع بر آن بخش عظیمی از فقه و حقوق اسلامی را به خود اختصاص داده است. عدالت و انصاف از اصول تغییر ناپذیری است که بسیاری از مباحث حقوقی معاملات را مورد تقیید و تحدید قرار می دهد. از این ره گذر, معاملاتی که با غررِ یکی از طرفین همراه باشد, از جانب شرع انور امضا نگردیده و در نتیجه باطل است.

 

 

کلمات کلیدی:

مفهوم اضطرار

مصادیق اضطرار

تاثیر اضطرار بر اراده

اضطرار در اعمال حقوقی

 

 

 

 

تاثیر اضطرار بر اراده با تشریح مفهومی آنها
فهرست عناوین

پیش‏گفتار

بخش اول: مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقی

مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقی

       - اراده

     الف) تعریف اراده(VOLONTE)

ب) تحلیل روانی اراده از دیدگاه حقوق

       - مرحله ادراک یا تصور (CONCEPTION)

       - مرحله تدبر و سنجش (DELIBERATION)

       - مرحله تصمیم (VOLITION)

       - مرحله اجرای تصمیم یا طلب (EXECUTION)

ج) اجزای اراده: قصد و رضا

       - اختیار

الف) تعریف اختیار به عنوان یکی از شرایط متعاقدین

     پاورقی

 

بخش دوم مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده

مبحث اوّل: تعریف اضطرار و مصادیق آن

      گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن

       - وضعیت خاص (ضرورت)

       - اجبار و فشار (درونی)

      گفتار دوم: مصادیق اضطرار

     پاورقی

مبحث دوم: اضطرار و اکراه

گفتار اوّل: تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم

      الف) اقسام معاملات ناشی از اکراه

      ب) معیار تفاوت اکراه و اضطرار

گفتار دوم: اثر اضطرار بر اراده در مقایسه با اکراه

      الف) اثر اکراه بر اراده

نتیجه

      ب) اثر اضطرار بر اراده

نتیجه

     پاورقی

 

 

 

لینک کمکی